Generalitat de Catalunya

Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l'Administració ambiental

DOGC. 2598 - 13.03.1998 - Actualizaciones y explicaciones adicionales en páginas de la Generalitat
Ruidos.org

Normas

 

Preàmbul

La protecció, la conservació i la millora del medi ambient han esdevingut els darrers anys uns dels objectius cabdals de les polítiques dels poders públics, per tal de garantir la qualitat de vida i el desenvolupament sostenible, d'acord amb el Tractat de la Unió Europea i el text de la Constitució.

El tractament integrat i preventiu de la contaminació per a evitar-ne la transferència d'una part del medi a una altra és, d'altra banda, la solució que més s'adequa als nous requeriments de la Unió Europea.

El marc normatiu vigent d'intervenció de les activitats productives es caracteritza per un tractament preferentment sectorial i correctiu. D'altra banda, el règim vigent d'activitats classificades, contingut en el Reglament d'activitats molestes, insalubres, nocives i perilloses, aprovat pel Decret 2414/1961, del 30 de novembre, i la normativa d'avaluació d'impacte ambiental són, a hores d'ara, els únics instruments normatius de caràcter horitzontal per a poder valorar globalment els impactes en el medi.
El Reglament d'activitats molestes, insalubres, nocives i perilloses, per la data en què fou aprovat i pel tractament uniformista i correctiu de les activitats que ofereix, ha deixat d'ésser l'instrument d'intervenció que doni satisfacció a les necessitats que actualment s'han d'atendre.

Aquesta situació origina, d'una banda, una intervenció ambiental de diferents administracions públiques sobre una mateixa activitat i de diversos òrgans dins de cada administració actuant i, d'altra banda, una àmplia gamma de procediments i autoritzacions. Com a conseqüència, el règim d'intervenció administrativa resulta complex i sovint incoherent.

Aquesta Llei dóna resposta al seguit de mancances i requeriments esmentats amb dos grans objectius, com són la substitució del sistema d'intervenció administrativa de caràcter ambiental i l'assoliment d'un alt grau de protecció del medi ambient en conjunt. D'acord amb això, en primer lloc, es modifica el tractament uniformista actual de les activitats, tot classificant-les en tres grups en funció de la incidència ambiental que puguin tenir, segons sigui elevada, moderada o baixa, de tal manera que la intervenció administrativa també varia i és més o menys intensa o pot arribar a no haver-n'hi en les activitats d'incidència ambiental baixa. Al mateix temps, s'integren les autoritzacions i els sistemes de control mediambientals sectorials com a mitjà per a dur a terme un enfocament integrat en el procediment de valoració dels diferents tipus d'emissions a l'aigua, a l'aire i al sòl, evitant que es produeixi una transferència de contaminació d'un medi a un altre.
Aquesta Llei estableix un sistema d'intervenció administrativa atenent els principis i els criteris generals següents: integració de l'acció pública de prevenció i control de la contaminació, tenint en compte el medi ambient en conjunt; descentralització; coordinació entre les administracions públiques competents; simplificació dels procediments; modernització de les eines de gestió, i participació ciutadana.

Aquesta Llei també especifica el repartiment de funcions entre les administracions, evitant la superposició d'actuacions. Així, en el grup d'activitats d'incidència ambiental elevada, correspon a l'òrgan ambiental competent de l'Administració de la Generalitat resoldre sobre l'autorització ambiental corresponent, però en el procediment es garanteix prou tant la intervenció de l'ajuntament en què es projecti emplaçar l'activitat com la d'altres administracions o organismes que s'hagin de pronunciar en aspectes de la seva competència. En el grup d'activitats d'incidència ambiental moderada és l'ajuntament qui resol sobre la llicència ambiental, amb l'informe previ de la Generalitat o del corresponent consell comarcal, en determinats supòsits.

Un altre objectiu de la Llei és assolir la màxima simplificació administrativa i la descentralització de la gestió ambiental, amb la integració de les autoritzacions i els sistemes de control mediambientals, la implantació de les oficines de gestió ambiental unificada, la reducció i l'agilitació de tràmits i la integració d'altres procediments sectorials, entre els quals s'inclou el procediment d'avaluació d'impacte ambiental quan escaigui.

Pel que fa als sistemes de control de les activitats, aquesta Llei estableix un règim de controls periòdics determinats en l'acte d'autorització, i se n'encomana l'execució a entitats col·laboradores de l'Administració, fixades legalment i degudament acreditades. Tot això sens perjudici del que puguin fer les administracions competents.

Finalment, cal fer esment que aquesta Llei estableix un sistema d'infraccions i de sancions i els mecanismes necessaris per a regularitzar les activitats existents que no disposin de les corresponents autoritzacions ambientals exigibles.

Títol I
Disposicions generals

Article 1
Objecte

L'objecte d'aquesta Llei és establir el sistema d'intervenció administrativa de les activitats susceptibles d'afectar el medi ambient, la seguretat i la salut de les persones, en l'àmbit territorial de Catalunya.

Article 2
Finalitats

Les finalitats d'aquesta Llei són:
a) Assolir un nivell alt de protecció de les persones i del medi ambient en conjunt, per a garantir la qualitat de vida, mitjançant la utilització dels instruments necessaris que permetin prevenir, minimitzar, corregir i controlar els impactes que les activitats sotmeses a aquesta Llei originen.
b) Afavorir un desenvolupament sostenible mitjançant un sistema d'intervenció administrativa ambiental que harmonitzi el desenvolupament econòmic amb la protecció del medi ambient.
c) Reduir les càrregues administratives dels particulars i agilitar els procediments administratius garantint la col·laboració i la coordinació de les administracions que han d'intervenir.

Article 3
Àmbit d'aplicació

1. Queden sotmeses a aquesta Llei totes les activitats, de titularitat pública o privada, susceptibles d'afectar el medi ambient, la seguretat i la salut de les persones.
2. El sistema d'intervenció administrativa que regula aquesta Llei s'entén sens perjudici de les intervencions que corresponguin a l'Administració General de l'Estat en les matèries de la seva competència.

Article 4
Definicions

1. L'acord voluntari és l'acord subscrit entre l'Administració ambiental competent i una empresa o els representants d'un sector industrial determinat segons el qual ambdues parts es vinculen voluntàriament per al compliment d'uns objectius quantificats de qualitat ambiental.

2. Als efectes d'aquesta Llei, s'entén per:
a) Contaminació: la introducció directa o indirecta, mitjançant l'activitat humana, de substàncies, vibracions, radiacions, calor o soroll en l'atmosfera, l'aigua o el sòl que puguin tenir efectes perjudicials per a la salut humana o per al medi ambient, o que puguin causar danys als béns materials o deteriorar o perjudicar el gaudi o altres usos legítims del medi ambient.
b) Activitat: l'explotació d'una indústria o un establiment susceptibles d'afectar la seguretat, la salut de les persones o el medi ambient.
c) Emissió: l'expulsió a l'atmosfera, a l'aigua o al sòl de substàncies, vibracions, radiacions, calor o soroll procedents de forma directa o indirecta de fonts puntuals o difuses de l'activitat.
d) Valors límit d'emissió: la massa expressada en relació amb determinats paràmetres específics, la concentració o el nivell d'una emissió el valor de la qual no s'ha de superar dins un o diversos períodes determinats.  
e) Immissió: la presència en els recursos naturals, i especialment en l'aire, l'aigua o el sòl, de substàncies, vibracions, radiacions, calor o soroll que n'alteren la composició natural.
f) Valors límit d'immissió: la massa, la concentració o els nivells d'immissió que no s'han de superar dins un determinat període de temps.
g) Canvi substancial: qualsevol modificació de l'activitat autoritzada que pugui tenir repercussions perjudicials o importants en la seguretat, la salut de les persones o el medi ambient.
h) Canvi no substancial: qualsevol modificació de l'activitat autoritzada que no tingui repercussions perjudicials o importants en la seguretat, la salut de les persones o el medi ambient.
i) Millors tècniques disponibles: la fase més eficaç i avançada de desenvolupament de les activitats i de llurs modalitats d'explotació, que demostri la capacitat pràctica de determinades tècniques per a constituir, en principi, la base dels valors límit d'emissions destinats a evitar o, si això no fos possible, reduir en general les emissions i llur impacte en el conjunt del medi ambient. També s'entén per:
Tècniques: la tecnologia utilitzada juntament amb la forma en què la instal·lació estigui dissenyada, construïda, mantinguda, explotada i paralitzada.
Tècniques disponibles: les tècniques desenvolupades a una escala que en permeti l'aplicació en el context del sector industrial corresponent en condicions econòmicament i tècnicament viables, prenent en consideració els costos i els beneficis, tant si les tècniques s'utilitzen o es produeixen en l'estat membre corresponent com si no, sempre que el titular pugui tenir-hi accés en condicions raonables.
Tècniques millors: les tècniques més eficaces per a assolir un alt nivell general de la salut de les persones i de la seguretat.
j) Avaluació ambiental: l'anàlisi dels efectes i els resultats mediambientals de l'activitat feta, que en comprengui la descripció i, específicament, les instal·lacions, les matèries primeres i auxiliars, els processos, els productes i el consum de recursos naturals i energia, i les emissions de tota mena i llurs repercussions en el medi considerat en conjunt. Inclou també les repercussions que puguin resultar de condicions de funcionament anormals, incidents i accidents.
k) Accident greu: un fet, com ara una emissió, un incendi o una explosió importants, que resulti d'un procés no controlat durant el funcionament de qualsevol establiment al qual siguin aplicables les disposicions relatives a accidents majors, que comporti un perill greu, sigui immediat o diferit, per a la salut humana o el medi ambient, dins o fora de l'establiment, i en el qual intervinguin una o diverses substàncies perilloses.

Article 5
Condicions generals de funcionament de les activitats

Les administracions públiques, en l'àmbit de les respectives competències, han de vetllar perquè els titulars de les activitats compreses en l'àmbit d'aplicació d'aquesta Llei les exerceixin d'acord amb els principis següents:
a) Prevenir la contaminació, mitjançant l'aplicació de les mesures adequades i, en especial, de les millors tècniques disponibles.
b) Prevenir la transferència de la contaminació d'un medi a un altre.
c) Reduir la producció de residus mitjançant tècniques de minimització i, en la mesura que no sigui possible, gestionar-los correctament, valoritzant-los i, en últim terme, efectuant la disposició del rebuig, de manera que s'eviti o se'n redueixi l'impacte en el medi ambient, d'acord amb el que estableix la legislació sectorial.
d) Utilitzar l'energia, l'aigua i les matèries primeres de manera racional, eficaç i eficient.
e) Prendre les mesures necessàries per a prevenir els accidents greus i limitar-ne els efectes.
f) Prendre les mesures necessàries perquè, en cessar l'exercici de l'activitat, s'eviti qualsevol risc de contaminació i perquè el lloc de l'activitat quedi en un estat satisfactori, de tal manera que l'impacte ambiental sigui el mínim possible respecte a l'estat inicial en què es trobava.

Article 6
Obligacions generals de les persones titulars de les activitats

1. Les activitats objecte d'aquesta Llei i les instal·lacions que hi estiguin vinculades han d'ésser projectades, instal·lades, utilitzades, mantingudes i controlades de manera que s'assoleixin els objectius de qualitat ambiental i de seguretat que fixa la legislació vigent.

2. Als efectes d'aquesta Llei, les activitats i les instal·lacions que hi són vinculades compleixen les obligacions generals fixades a l'apartat 1 si són desenvolupades i utilitzades, respectivament, d'acord amb la finalitat i l'ús que els són propis i compleixen les condicions següents:
a) Que han estat projectades, instal·lades, controlades i es mantenen d'acord amb la reglamentació vigent i les instruccions de l'Administració competent, i, en absència de reglamentació o d'instruccions específiques, que s'ajusten a les normes tècniques de reconeixement general.
b) Que compleixen les establertes per l'autorització o la llicència, si aquestes són preceptives.

Article 7
Règim d'intervenció administrativa

Les activitats incloses en l'àmbit d'aplicació de la Llei, d'acord amb la potencialitat d'incidència sobre el medi ambient, la seguretat i la salut, queden sotmeses:
a) Les de l'annex I, al règim d'autorització i control ambiental.
b) Les de l'annex II, al règim de llicència i control ambiental.
c) Les de l'annex III, al règim de comunicació i control ambiental.

Article 8
Els valors límit d'emissions i prescripcions tècniques de caràcter general

1. Els valors límit d'emissió i les prescripcions tècniques de caràcter general que fixa la legislació ambiental són aplicables a totes les activitats que són objecte d'aquesta Llei.

2. Per a l'establiment dels valors límit d'emissió i les prescripcions tècniques de caràcter general, cal tenir en compte:
a) Les condicions de qualitat del medi ambient potencialment afectat.
b) Les millors tècniques disponibles.
c) Les característiques de les activitats afectades.
d) Les transferències de contaminació d'un medi a l'altre.
e) Les substàncies contaminants.
f) Les condicions climàtiques generals i els episodis microclimàtics.

3. S'han de comunicar a la Comissió de la Unió Europea, en els terminis i la forma legalment establerts, els valors límit d'emissió que s'estableixin amb caràcter general i, si escau, les millors tècniques disponibles que s'utilitzin com a referència.

4. Els valors límit d'emissió i les prescripcions tècniques es poden establir també en un acord voluntari subscrit entre l'Administració i una empresa o un sector industrial determinat.

Article 9
Informació ambiental

1. L'òrgan ambiental competent de l'Administració de la Generalitat ha de disposar d'informació suficient sobre:
a) La qualitat dels recursos naturals i les condicions del medi ambient en l'àmbit territorial de Catalunya.
b) Els objectius i les normes de qualitat sobre el medi ambient i, especialment, sobre els nivells màxims d'immissió fixats legalment.
c) Les principals fonts d'emissió de contaminants.
d) Els nivells d'emissió i la resta de prescripcions tècniques establertes amb caràcter general i les millors tècniques disponibles que han servit de base per a establir-los.

2. La informació assenyalada en l'apartat 1 és pública, es conté en una base de dades ambientals establerta amb la participació dels ens locals, que han de tenir-hi lliure accés per a exercir llurs competències, i constitueix la referència per als estudis d'impacte ambiental i per a l'avaluació ambiental de les activitats.

3. La informació a què es refereix l'apartat 1.c i d, pel que fa a les activitats de l'annex I, s'ha de comunicar, mitjançant els conductes competents, a la Comissió de la Unió Europea, en els terminis legalment establerts.

Article 10
Ús de mitjans tècnics

Per tal d'agilitar al màxim els procediments, i d'acord amb el que es determini per reglament, els ciutadans i ciutadanes poden relacionar-se amb l'òrgan ambiental competent amb tècniques i mitjans electrònics, informàtics i telemàtics, amb respecte per les garanties i els requisits establerts per les normes de procediment administratiu.

Títol II
Sistema de prevenció

Capítol I
Règim de l'autorització ambiental

Secció primera
Objecte i finalitat

Article 11
Activitats sotmeses a autorització ambiental

Se sotmeten al règim d'autorització ambiental de l'Administració de la Generalitat les activitats que es relacionen en l'annex I, tant per a ésser implantades com per a tot canvi substancial que s'hi pretengui introduir un cop autoritzades.

Article 12
Finalitat de l'autorització ambiental

La finalitat de l'autorització ambiental és:
a) Prevenir i reduir a l'origen les emissions a l'atmosfera, l'aigua i el sòl que produeixin les activitats corresponents, incorporar-hi les millors tècniques disponibles validades per la Unió Europea i, alhora, fixar les condicions per a una gestió correcta d'aquestes emissions.
b) Disposar d'un sistema de prevenció que integri en una única autorització les autoritzacions sectorials existents en matèria d'abocament d'aigües residuals, producció i gestió de residus i emissions a l'atmosfera, de tal manera que es dugui a terme un enfocament integrat respecte al tractament de les emissions contaminants que poden afectar el medi ambient en conjunt.
c) Integrar en una resolució única de l'òrgan ambiental de l'Administració de la Generalitat les decisions dels òrgans que hagin d'intervenir per raó de prevenció d'incendis, d'accidents greus i de protecció de la salut, i integrar també la declaració d'impacte ambiental respecte a les activitats que són sotmeses a ambdós sistemes.

Secció segona
Procediment

Article 13

Tràmits
1. La sol·licitud d'autorització ambiental se sotmet als tràmits següents:
a) La sol·licitud i la documentació que l'acompanya es presenten a l'ajuntament del municipi en què es pretengui implantar l'activitat, sens perjudici del que estableix la normativa de règim jurídic i del procediment administratiu comú sobre el registre.
b) L'ajuntament, en el termini màxim de cinc dies, tramet l'expedient a les oficines de gestió ambiental unificada, que es creen per mitjà d'aquesta Llei.
c) L'ajuntament, amb el tràmit previ d'informació veïnal, emet informe vinculant sobre tots els aspectes que siguin de la seva competència, en el termini màxim de dos mesos a comptar de la data de la sol·licitud, i el tramet a l'Oficina de Gestió Ambiental Unificada corresponent.
Transcorregut el termini fixat sense que s'hagi tramès l'informe, s'ha d'entendre que és favorable al projecte.

2. L'Oficina de Gestió Ambiental Unificada sotmet la sol·licitud als tràmits següents:
a) La verificació formal de la documentació presentada.
b) L'anàlisi de la suficiència i la idoneïtat del projecte.
c) La informació pública i la sol·licitud d'informes.
d) L'avaluació d'impacte ambiental.
e) La proposta de resolució.
f) L'audiència de les persones interessades.
g) La declaració d'impacte ambiental, si escau.
h) La resolució.

Article 14
Sol·licitud

1. La sol·licitud d'autorització ambiental ha d'anar acompanyada de la documentació següent:
a) El projecte bàsic, signat per un tècnic o tècnica competent, amb informació detallada sobre:
Primer. L'activitat projectada i, específicament, la descripció de les instal·lacions, els processos, les matèries primeres i auxiliars, l'energia i els productes.
Segon. Les emissions de la instal·lació en l'aire, l'aigua i el sòl, els tipus d'elements i compostos que poden emetre's i les quantitats estimades de cadascun d'aquests.
Tercer. Les tècniques de prevenció i reducció de les emissions.
Quart. Les tècniques i les mesures de gestió dels residus generats.
Cinquè. Els sistemes de control de les emissions.
Sisè. El medi potencialment afectat.
b) L'estudi d'impacte ambiental, si escau, amb el contingut que determina la legislació sectorial en aquesta matèria.
c) La documentació que sigui preceptiva en els aspectes de prevenció d'incendis, d'accidents greus i de protecció de la salut.
d) La certificació de compatibilitat del projecte amb el planejament urbanístic, expedida per l'ajuntament on es projecti dur a terme l'activitat.
e) L'acreditació de la qualitat del sòl a ocupar per les instal·lacions i la compatibilitat d'aquest per a l'exercici de l'activitat.
f) El nom de la persona responsable tècnica de l'execució del projecte.
g) La declaració de dades que, a criteri del sol·licitant, gaudeixin de confidencialitat emparada per norma amb rang de llei.
h) Qualsevol altra documentació que es determini per reglament.

2. La sol·licitud ha d'anar acompanyada també d'un resum de la documentació assenyalada en l'apartat 1, formulat de manera comprensible per als ciutadans i ciutadanes.

3. En el cas d'un canvi substancial en una activitat ja autoritzada conformement a les disposicions d'aquesta Llei, la sol·licitud s'ha de referir a les parts de la instal·lació i als aspectes afectats pel canvi.
4. Els paràmetres bàsics de la documentació del punt 1.a i c s'han de presentar en suport informàtic, d'acord amb el que es determini per reglament.

Article 15
Ponència ambiental

1. Una ponència ambiental avalua la sol·licitud presentada i, si escau, l'impacte ambiental, d'acord amb la normativa vigent, a fi de garantir un enfocament integrat de l'autorització ambiental.

2. La composició, les funcions i el règim de funcionament de la ponència d'avaluació ambiental es determinen per reglament.

3. L'anàlisi del projecte i de la documentació que sigui preceptiva en els aspectes de prevenció d'incendis, d'accidents greus i de protecció de la salut correspon als òrgans competents en aquestes matèries.

Article 16
Informació pública

1. La sol·licitud presentada amb la documentació que l'acompanya i, si escau, l'estudi d'impacte ambiental se sotmeten a informació pública durant un període de vint dies.

2. S'exceptuen de la informació pública les dades de la sol·licitud i la documentació que l'acompanya emparades pel règim de confidencialitat, d'acord amb la normativa vigent.

Article 17
Informes

1. Als efectes de la resolució del procediment, s'ha de sol·licitar informe dels òrgans competents en matèria de prevenció d'incendis, d'accidents greus i de protecció de la salut.

2. S'han de sol·licitar també tots els altres informes que per la naturalesa de l'activitat siguin preceptius i els altres que es jutgin necessaris per a resoldre el procediment.

3. Els informes assenyalats en l'apartat 2 han d'ésser emesos en el termini màxim de quinze dies, passats els quals, si no han estat comunicats, poden prosseguir les actuacions.

Article 18
Proposta de resolució

1. A la vista de les al·legacions efectuades en el tràmit d'informació pública, dels informes emesos i, quan s'escaigui, de l'avaluació de l'estudi d'impacte ambiental, la ponència ambiental elabora la proposta de resolució i, si escau, la declaració d'impacte ambiental.

2. En la proposta de resolució s'incorporen els resultats de l'anàlisi del projecte i de la documentació preceptiva en matèria de prevenció d'incendis, d'accidents greus i de protecció de la salut, i també les determinacions sobre sorolls, vibracions, escalfor, olors o d'altres que hagi establert l'ajuntament en el seu informe segons la seva competència.

Article 19
Audiència de les persones interessades

S'ha de donar trasllat de la proposta de resolució a les persones interessades i a l'ajuntament en què es projecti emplaçar l'activitat, als efectes que, en el termini màxim de deu dies, hi facin les observacions que considerin oportunes.

Article 20
Resolució

La resolució que dicta l'òrgan ambiental competent de l'Administració de la Generalitat sobre la sol·licitud presentada posa fi al procediment. L'autorització ambiental inclou les mesures necessàries per a la protecció del medi ambient en conjunt, i les corresponents a la prevenció d'incendis, d'accidents greus i de protecció de la salut, i també les determinacions sobre sorolls, vibracions, escalfor, olors o d'altres que hagi establert l'ajuntament segons la seva competència.

Article 21
Termini

1. La resolució es dicta en un termini màxim de sis mesos a comptar des de la data de presentació de la sol·licitud.
Excepcionalment, atenent la complexitat de l'expedient, l'òrgan ambiental competent pot prorrogar aquest termini mitjançant una resolució motivada.
2. El termini resta interromput en el cas que es demani esmena o millora de la documentació i es reprèn un cop esmenada.
3. Passat el termini establert, si no ha recaigut cap resolució sobre la sol·licitud presentada, aquesta s'entén que és atorgada.
4. L'autorització atorgada per acte presumpte en cap cas no genera facultats o drets contraris a l'ordenament jurídic i, particularment, sobre el domini públic.

Article 22
Contingut de l'autorització ambiental

1. L'autorització ambiental de la Generalitat incorpora, quan s'escaigui, la declaració d'impacte ambiental, i té el contingut mínim següent:
a) Valors límit d'emissió de substàncies contaminants, els quals poden ésser substituïts, segons la naturalesa i les característiques de l'activitat, per altres paràmetres o mesures equivalents.
b) Sistemes de tractament i control de les emissions, amb especificació del règim d'explotació i de la metodologia de mesurament, la freqüència, el procediment d'avaluació dels mesuraments i l'obligació de comunicar, amb la periodicitat que es fixi, a l'òrgan ambiental competent les dades necessàries per a comprovar el compliment del contingut de l'autorització.
c) Determinació de les mesures relatives a les condicions d'explotació diferents de les normals que puguin afectar el medi ambient, com són, entre altres, la posada en funcionament, les fuites, les errades de funcionament, les aturades momentànies i el tancament definitiu de l'explotació.
d) Determinació, si cal, de prescripcions que garanteixin la protecció del sòl i de les aigües subterrànies, i les mesures relatives a la gestió dels residus generats per la instal·lació.
e) Fixació, si escau, de mesures per a minimitzar la contaminació a llarga distància.
f) Determinació de la garantia suficient, en funció de la magnitud de la instal·lació, per a respondre de les obligacions derivades de l'activitat autoritzada, de l'execució de totes les mesures de protecció del medi ambient, dels treballs de recuperació del medi afectat i, si escau, del pagament de les sancions imposades per les infraccions comeses per l'exercici incorrecte de l'activitat.
g) Fixació de l'import mínim de cobertura de la pòlissa d'assegurança per responsabilitat civil per danys ocasionats per l'activitat autoritzada.
h) Qualsevol altra mesura o condició que, d'acord amb la legislació vigent, sigui adequada per a la protecció del medi ambient, en conjunt, afectat per l'activitat.

2. L'autorització ha de determinar també les condicions i les mesures preventives i de control necessàries sobre prevenció d'incendis i d'accidents greus i sobre protecció de la salut, d'acord amb el que especifiqui la legislació sectorial vigent.

3. En el cas que la normativa vigent en l'àmbit mediambiental requereixi condicions més rigoroses que les que es puguin assolir mitjançant les millors tècniques disponibles, l'autorització ha d'exigir l'aplicació de condicions complementàries, sens perjudici d'altres mesures que puguin adoptar-se.

4. L'autorització pot incloure excepcions temporals als requeriments especificats per l'apartat 1.a, en el cas d'un pla o programa aprovat per l'òrgan ambiental competent que garanteixi el respecte d'aquestes exigències en el termini màxim de sis mesos i en el cas d'un projecte que comporti una reducció de la contaminació.

Article 23
Notificació i publicitat

1. La resolució per la qual s'atorga o es denega l'autorització ambiental es notifica a les persones interessades per mitjà de l'ajuntament en el terme del qual es projecti emplaçar l'activitat.

2. Són d'accés públic les resolucions d'autorització ambiental, amb les limitacions establertes sobre el dret d'accés a la informació en matèria de medi ambient i d'altra normativa que hi sigui aplicable.

Capítol II
Règim de la llicència ambiental

Secció primera
Objecte i finalitat

Article 24
Activitats sotmeses a llicència ambiental

Se sotmeten al règim de llicència ambiental les activitats que es relacionen a l'annex II, tant per a ésser implantades com per a tot canvi substancial que s'hi pretengui introduir un cop autoritzades.

Article 25
Finalitat de la llicència ambiental

L'objectiu de la llicència ambiental és:
a) Prevenir i reduir a l'origen les emissions contaminants a l'aire, l'aigua i el sòl que produeixen les activitats corresponents i que són susceptibles d'afectar el medi ambient, i també prevenir incendis i protegir la salut.
b) Integrar en la llicència ambiental les decisions dels òrgans que hagin d'intervenir per raó de prevenció d'incendis i de protecció de la salut.

Secció segona
Procediment

Article 26
Tràmits

La sol·licitud de la llicència ambiental se sotmet als tràmits següents:
a) Registre i verificació formal de la sol·licitud i la documentació que l'acompanya.
b) Sol·licitud d'informes i d'informació pública.
c) Proposta de resolució.
d) Audiència de les persones interessades.
e) Resolució.

Article 27
Sol·licitud

1. La sol·licitud ha d'anar acompanyada de la documentació següent:
a) Projecte bàsic, redactat per una persona tècnica competent, amb informació suficient sobre:
Primer. Descripció de l'activitat, amb indicació de les fonts de les emissions i el tipus i la magnitud d'aquestes.
Segon. Incidència de l'activitat en el medi potencialment afectat.
Tercer. Justificació del compliment de la normativa sectorial vigent.
Quart. Les tècniques de prevenció i reducció d'emissions.
Cinquè. Les mesures de gestió dels residus generats.
Sisè. Els sistemes de control de les emissions.
b) La documentació que sigui preceptiva en els aspectes de prevenció d'incendis i de protecció de la salut.
c) Certificació de compatibilitat del projecte amb el planejament urbanístic, expedida per l'ajuntament on es projecti fer l'activitat.
d) Declaració de les dades que, a criteri de qui ho sol·licita, gaudeixin de confidencialitat emparada per norma amb rang de llei.
e) Qualsevol altra que es determini per reglament.

2. La sol·licitud s'ha de presentar al registre de l'ajuntament en el terme municipal del qual es projecti dur a terme l'activitat.

Article 28
Informació pública

1. La sol·licitud presentada, amb la documentació que l'acompanya, se sotmet a informació pública durant un període de vint dies.

2. S'exceptuen de la informació pública les dades de la sol·licitud i la documentació que l'acompanyi emparades pel règim de confidencialitat.

Article 29
Informes

1. Una vegada finalitzat el període d'informació pública, en els supòsits de l'annex II.1, la sol·licitud i la documentació presentades, juntament amb les al·legacions que s'hagin fet, es tramiten a l'òrgan ambiental competent de l'Administració de la Generalitat perquè emeti de forma integrada un informe preceptiu respecte a les emissions contaminants, i hi incorpori els informes relatius a la prevenció d'incendis i a la protecció de la salut i, quan es tracti d'activitats ramaderes, a la sanitat animal. Els informes de l'òrgan ambiental competent de l'Administració de la Generalitat són vinculants si són desfavorables o imposen mesures preventives, de control o de garantia.

2. Les activitats relacionades en l'annex II.2 no tenen intervenció administrativa prèvia de l'òrgan ambiental competent de l'Administració de la Generalitat. Aquestes activitats se sotmeten a informe de l'òrgan ambiental competent de l'ajuntament, en els municipis de 50.000 habitants o més, o de l'òrgan ambiental competent del consell comarcal, en la resta de municipis, i l'informe del consell comarcal és vinculant si és desfavorable o imposa mesures preventives, de control o de garantia. L'òrgan ambiental competent de l'Administració de la Generalitat pot atribuir, amb l'audiència prèvia del consell comarcal, a municipis de menys de 50.000 habitants la competència d'informe que s'estableix en l'apartat 1, sempre que justifiquin una capacitat tècnica i de gestió suficient.
L'informe de l'òrgan ambiental competent de l'ajuntament o del consell comarcal ha d'incorporar els informes relatius a la prevenció d'incendis i a la protecció de la salut.

3. L'òrgan ambiental competent de l'Administració de la Generalitat tramita i resol, quan s'escaigui, l'atorgament de l'autorització d'abocament, i demana, igualment, els informes preceptius o d'autorització que hagin d'emetre altres òrgans de l'Administració de la Generalitat o de l'Administració General de l'Estat.

Article 30
Proposta de resolució i audiència de les persones interessades

A la vista de les al·legacions efectuades en el tràmit d'informació pública i dels informes emesos, l'ajuntament elabora la corresponent proposta de resolució, de la qual dóna trasllat als interessats, als efectes que, en el termini màxim de quinze dies, efectuïn les observacions que considerin procedents.

Article 31
Resolució

La resolució que dicta l'ajuntament respecte a la sol·licitud presentada posa fi al procediment.

Article 32
Termini

1. La resolució es dicta en un termini màxim de quatre mesos a comptar des de la data de presentació de la sol·licitud.
Excepcionalment, atenent la complexitat de l'expedient, l'òrgan ambiental competent pot prorrogar aquest termini mitjançant una resolució motivada.

2. El termini resta interromput en el cas que es demani esmena o millora de la documentació i es reprèn un cop esmenada.

3. Un cop passat el termini establert, si no ha recaigut cap resolució sobre la sol·licitud presentada, aquesta s'entén que és atorgada.

4. La llicència atorgada per acte presumpte en cap cas no genera facultats o drets contraris a l'ordenament jurídic i, particularment, sobre el domini públic.

Article 33
Contingut de la llicència ambiental

La llicència ambiental incorpora les prescripcions necessàries per a la protecció del medi ambient, tot detallant, quan s'escaigui, els valors límit d'emissió i les mesures preventives, de control o de garantia que siguin procedents, i les prescripcions necessàries relatives a la prevenció d'incendis i a la protecció de la salut.

Article 34
Notificació

La resolució per la qual s'atorga o es denega la llicència ambiental es comunica a les persones interessades i a l'òrgan ambiental competent de l'Administració de la Generalitat i del consell comarcal, si s'escau.

Capítol III
Disposicions comunes

Article 35
Simultaneïtat

Els tràmits del procediment per a obtenir l'autorització ambiental o per a obtenir la llicència ambiental que ho permetin es fan de forma simultània.

Article 36
Efectes

1. L'autorització ambiental i la llicència ambiental tenen caràcter operatiu i no generen drets més enllà dels que estableixen l'autorització o la llicència i aquesta Llei.

2. La persona titular de l'autorització o de la llicència resta obligada a informar l'òrgan ambiental competent de l'Administració de la Generalitat o l'ajuntament, respectivament, de qualsevol canvi relatiu a les condicions d'autorització o llicència, a les característiques o al funcionament de l'activitat, abans d'iniciar-la. Aquesta informació ha d'ésser objecte de comunicació entre ambdues administracions.

Article 37
Revisió de l'autorització i de la llicència ambientals

1. L'autorització i la llicència ambientals resten subjectes, en els aspectes mediambientals, a una revisió periòdica cada vuit anys i a les revisions i les inspeccions periòdiques que estableix la legislació sectorial corresponent en matèria de prevenció d'incendis, d'accidents greus i de protecció de la salut.

2. S'ha de procedir a la revisió de l'autorització i la llicència ambientals quan es doni algun dels supòsits següents:
a) Si la contaminació produïda per l'activitat fa convenient la revisió dels valors límit d'emissió fixats en l'autorització o la llicència, o incloure'n de nous.
b) Si es produeix una variació important del medi receptor respecte a les condicions que presentava en el moment de l'atorgament de l'autorització o de la llicència.
c) Si l'aparició d'importants canvis en les millors tècniques disponibles, validades per la Unió Europea, fa possible reduir significativament les emissions sense imposar costos excessius.
d) Si la seguretat de funcionament del procés o l'activitat fan necessari utilitzar altres tècniques.
e) Si així ho exigeix la legislació ambiental aplicable.
f) Si així ho exigeix la legislació sectorial que li sigui aplicable en matèria de prevenció d'incendis, d'accidents greus i de protecció de la salut.

Article 38
Procediment i abast de la revisió

1. El procediment de revisió de l'autorització i de la llicència ambientals es fa a instància de part en el cas de revisió periòdica i d'ofici en la resta de supòsits, mitjançant el procediment simplificat que es determini per reglament.

2. En l'acte de revisió es poden modificar els valors límit d'emissió i la resta de condicions específiques de l'autorització o la llicència i afegir-ne de noves.

3. Els supòsits de revisió establerts per l'article 37 no generen cap dret a indemnització per al titular de l'activitat.

Article 39
Transferibilitat

1. L'autorització i la llicència ambientals són transferibles, amb la comunicació prèvia dirigida a l'òrgan ambiental competent en què s'acrediti la subrogació del nou titular en els drets i els deures derivats de l'autorització.

2. El canvi de titularitat de les activitats incloses en l'annex III ha d'ésser comunicat a l'ajuntament respectiu.

3. Un cop produïda la transmissió, les responsabilitats i les obligacions de l'antic titular són assumides pel nou titular.

4. Si es produeix la transmissió sense efectuar la comunicació corresponent, l'antic i el nou titular queden subjectes de forma solidària a totes les responsabilitats i les obligacions derivades de l'autorització ambiental, de la llicència ambiental o d'activitats compreses en l'annex III.

Article 40
Especificitats per a les explotacions ramaderes

Les explotacions ramaderes incloses en els annexos I i II d'aquesta Llei resten subjectes a les especificitats següents:
a) Les prescripcions sobre gestió i control dels residus que s'han d'establir en l'autorització o en la llicència s'han d'adequar a les particularitats que resulten de les modalitats pràctiques de gestió, de la capacitat de l'explotació, de l'espècie animal allotjada i de l'emplaçament.
b) S'ha d'establir per reglament el contingut del projecte bàsic que acompanya la sol·licitud d'autorització o de llicència per a adaptar la informació exigible a les particularitats a què fa referència l'apartat a.

Capítol IV
Règim de comunicació

Article 41
Activitats sotmeses a comunicació

1. Per a l'exercici d'una activitat compresa a l'annex III d'aquesta Llei, emparada per la corresponent llicència urbanística si és preceptiva, el titular corresponent ha de presentar, amb una antelació mínima d'un mes a la data del seu inici, una comunicació a l'ajuntament.

2. S'ha de determinar per reglament, i atenent la tipologia de les activitats, la documentació que acompanya la comunicació, que, en tot cas, ha de comprendre:
a) La descripció de l'activitat mitjançant el projecte tècnic o la documentació tècnica.
b) La certificació tècnica acreditativa que les instal·lacions i l'activitat compleixen tots els requisits ambientals exigibles i d'altres requisits preceptius, d'acord amb la legislació aplicable per al compliment dels objectius d'aquesta Llei.

3. Els ajuntaments, en l'àmbit de llurs competències, poden substituir el règim de comunicació pel sistema d'establir la llicència d'obertura d'establiments per a determinades activitats de l'annex III. Aquesta llicència municipal es tramita i es resol simultàniament amb la llicència urbanística quan és preceptiva. En el cas que la llicència urbanística no sigui preceptiva, el règim s'aplica a la llicència d'obertura d'establiments. Per a acollir-se a aquest sistema cal aprovar prèviament un reglament municipal, que s'ha de subjectar a les bases següents:

a) Ha d'establir les tipologies d'activitats incloses.
b) Ha de regular la documentació que ha d'acompanyar la sol·licitud de llicència urbanística.
c) Ha d'establir el tràmit específic d'informació veïnal.
d) En el que no regulen les lletres a, b i c, regeix la legislació de règim local.
4. Qualsevol canvi substancial que es produeixi en les activitats compreses en l'annex III d'aquesta Llei també queda sotmès al règim de comunicació o, si escau, a la llicència que estableix l'apartat 3.
5. Si una de les activitats de l'annex III s'exerceix sense haver donat compliment a les obligacions establertes pels apartats 1, 2 i 4 o, si escau, sense disposar de la llicència a què es refereix l'apartat 3, es considera clandestina i pot ésser clausurada per l'ajuntament.

Títol III
Sistemes de control, inspecció i sanció

Capítol I
Règim de control

Secció primera
Activitats sotmeses a autorització o llicència ambientals

Article 42
Prevenció i control integrats

L'autorització ambiental de la Generalitat i la llicència ambiental estableixen el sistema o els sistemes de control a què se sotmet l'exercici de l'activitat per a garantir-ne l'adequació permanent a les determinacions legals i a les fixades específicament en l'autorització o la llicència.

Article 43
Actuacions de control inicial de caràcter general

1. En el període de posada en marxa de les instal·lacions i l'inici de l'activitat, s'ha de verificar:
a) L'adequació de l'activitat i de les instal·lacions a l'autorització o la llicència atorgades mitjançant una certificació del tècnic director o tècnica directora de l'execució del projecte.
b) El compliment dels requisits exigibles per mitjà d'una certificació emesa per una entitat col·laboradora de l'Administració.

2. La presentació a l'administració corresponent de les verificacions a què fa referència l'apartat 1 i l'acreditació de la resta de determinacions administratives contingudes en l'autorització o la llicència habiliten per a l'exercici de l'activitat i comporten la inscripció d'ofici en els registres ambientals corresponents.

Article 44
Actuacions de control periòdic de caràcter ambiental

1. Les activitats de l'annex I i de l'annex II.1 s'han de sotmetre a una verificació general del compliment de les determinacions ambientals exigibles cada dos anys i cada quatre anys, respectivament, sempre que no s'especifiqui un altre període en l'autorització o en la llicència. Queden exemptes d'aquest règim les activitats que estiguin acollides al sistema d'ecogestió i d'ecoauditoria de la Unió Europea.

2. Les activitats incloses en l'annex II.2 s'han de sotmetre a una verificació general del compliment de les determinacions ambientals cada cinc anys, sempre que no es fixi un altre període en la reglamentació municipal o en la llicència.

3. Les verificacions establertes per l'apartat 1 es duen a terme per una entitat col·laboradora de l'Administració i les verificacions establertes per l'apartat 2 es duen a terme, igualment, per una entitat col·laboradora de l'Administració, sempre que no s'estableixi un altre sistema en la reglamentació municipal.

4. El resultat de les actuacions de control periòdic de caràcter ambiental de les activitats incloses als annexos I i II.1 d'aquesta Llei s'ha de presentar a l'òrgan ambiental competent de l'Administració de la Generalitat i s'ha de comunicar a l'ajuntament del municipi on s'exerceix l'activitat.
5. El resultat de les actuacions de control periòdic de caràcter ambiental de les activitats incloses en l'annex II.2 d'aquesta Llei s'ha de presentar a l'ajuntament corresponent.

Secció segona
Activitats sotmeses a comunicació

Article 45
Controls periòdics

1. Les activitats incloses en l'annex III d'aquesta Llei s'han de sotmetre a una verificació tècnica i periòdica de caràcter ambiental que acrediti el compliment dels requisits exigibles, segons el sistema que es determini per reglament.

2. La reglamentació que estableixi el Govern és subsidiària de la que pugui aprovar l'ajuntament corresponent.

Capítol II
Règim d'inspecció

Article 46
Acció inspectora

1. Els titulars de les activitats han de prestar l'assistència necessària al personal de l'Administració de la Generalitat o dels ens locals degudament habilitat que dugui a terme l'actuació inspectora, que es reconeix a aquestes administracions amb caràcter general, i facilitar-li el desenvolupament de les seves tasques, en especial pel que fa a la recollida de mostres i l'obtenció de la informació necessària.

2. Els resultats de les actuacions inspectores tenen valor probatori, sens perjudici d'altres proves que pugui aportar la persona interessada.

3. L'acció inspectora de l'Administració ambiental de la Generalitat s'ha de dur a terme de manera coordinada.

Article 47
Publicitat

Els resultats de les inspeccions són a disposició del públic, sense més limitacions que les establertes sobre el dret d'accés a la informació en matèria de medi ambient i d'altra normativa que hi sigui aplicable.

Capítol III
Règim sancionador

Article 48
Infraccions sancionables

1. Constitueixen infraccions administratives les accions i les omissions que contravenen a les obligacions que estableix aquesta Llei.

2. Les infraccions es classifiquen en molt greus, greus i lleus, de conformitat amb la tipificació que estableix l'article 49.

Article 49
Tipificació de les infraccions

1. Són infraccions molt greus les accions o les omissions següents:
a) Exercir l'activitat o dur a terme un canvi substancial d'aquesta sense disposar de l'autorització ambiental o sense haver-ne fet la verificació corresponent.
b) No efectuar la revisió periòdica de l'autorització ambiental.
c) No sotmetre l'activitat inclosa en el règim d'autorització ambiental als controls periòdics preceptius.
d) Ocultar o alterar dades aportades als expedients administratius per a l'autorització o la llicència ambientals o qualsevol de les revisions o les modificacions d'aquestes.
e) Falsejar els certificats tècnics.
f) Reincidir en infraccions greus.

2. Són infraccions greus les accions o les omissions següents:
a) Exercir l'activitat o dur a terme un canvi substancial d'aquesta sense disposar de la llicència ambiental o sense haver-ne fet la verificació corresponent.
b) Exercir l'activitat sense haver fet la comunicació preceptiva prèvia, en el cas de les activitats sotmeses al règim de comunicació.
c) No efectuar la revisió periòdica de la llicència ambiental.
d) No sotmetre l'activitat inclosa en el règim de llicència ambiental als controls periòdics preceptius.
e) Transmetre l'autorització ambiental o la llicència ambiental sense comunicar-ho a l'òrgan ambiental competent.
f) Impedir, retardar o obstaculitzar els actes d'inspecció ordenats per les autoritats competents.
g) No dur a terme les comunicacions preceptives a l'Administració competent exigides per l'autorització o la llicència ambientals.
h) Reincidir en faltes lleus.

3. Són infraccions lleus les accions o les omissions següents:
a) No comunicar a l'Administració competent els canvis que puguin afectar les condicions de l'autorització o les característiques o el funcionament de l'activitat, abans d'exercir-la.
b) Incórrer en demora no justificada en l'aportació de documents sol·licitats per l'Administració.
c) Incórrer en qualsevol altra acció o omissió que infringeixi les determinacions d'aquesta Llei i de la reglamentació que la desplegui i que no sigui qualificada d'infracció molt greu o greu.
d) No notificar a l'administració competent el canvi de titularitat de les activitats compreses en l'annex III.

Article 50
Responsabilitat

Són responsables de les sancions les persones físiques i jurídiques que han participat en la comissió del fet infractor.

Article 51
Procediment

La imposició de les sancions establertes per aquesta Llei es regeix per la normativa vigent en matèria de procediment sancionador.

Article 52
Quantia de les sancions

1. Les infraccions molt greus són sancionades amb multes de 1.000.000 a 15.000.000 de pessetes.
2. Les infraccions greus són sancionades amb multes de 150.000 a 1.000.000 de pessetes.
3. Les infraccions lleus són sancionades amb multes de 25.000 a 150.000 pessetes.

Article 53
Mesures cautelars

1. En el cas de les activitats que s'exerceixin sense disposar de l'autorització o la llicència ambientals, segons s'escaigui, l'òrgan ambiental competent, si constata el risc d'una afecció greu del medi ambient, la seguretat o la salut de les persones, pot ordenar, en la tramitació del procediment sancionador, la suspensió de l'activitat fins que s'hagi obtingut l'autorització o la llicència corresponents.

2. També es poden imposar multes coercitives amb la quantia màxima de 100.000 pessetes i amb un màxim de tres de consecutives.

Article 54
Graduació de les sancions

Les sancions corresponents a cada classe d'infracció es graduen tenint en compte els criteris següents, que poden ésser valorats separadament o conjuntament:
a) El benefici derivat de l'activitat infractora.
b) La intencionalitat de la persona infractora.
c) El grau de participació en el fet per títol diferent al d'autor.
d) La capacitat econòmica de la persona infractora.

Article 55
Potestat sancionadora i òrgans competents

1. La potestat sancionadora per a les infraccions tipificades en aquesta Llei correspon a l'Administració de la Generalitat i als ens locals, segons l'àmbit de les competències respectives atribuïdes per aquesta Llei.

2. Els òrgans competents per a imposar les sancions es determinen per reglament.

Article 56
Aplicació de la legislació sectorial

La vulneració de les condicions imposades en l'autorització ambiental, en la llicència ambiental o directament per la normativa aplicable és sancionada d'acord amb el que disposi la legislació sectorial.

Títol IV

Taxes

Article 57
Creació
1. La prestació dels serveis administratius relatius als procediments d'autorització ambiental, de llicència ambiental i de comunicació d'activitats merita les taxes corresponents.
2. Les taxes de serveis prestats pels ens locals són fixades per les ordenances fiscals corresponents.
3. La determinació dels elements essencials o configuradors de la taxa s'ha de fer per legislació específica i complementària d'aquesta, amb rang formal de llei.

Disposicions addicionals

Primera
Els règims d'inspecció i sanció regulats en aquesta Llei s'apliquen sens perjudici dels establerts per la legislació sectorial.

Segona
1. Es creen les oficines de gestió ambiental unificada com a òrgans de l'Administració de la Generalitat, les funcions i la composició de les quals s'han de determinar per reglament.
2. Les oficines de gestió ambiental unificada tenen l'àmbit territorial d'actuació que es determini per reglament, atenent el criteri de proximitat als ciutadans i per a atendre totes les activitats sotmeses a la intervenció de l'Administració de la Generalitat.

Tercera
S'ha d'establir per reglament la regulació de la base de dades ambientals que estableix l'article 9.2.

Quarta
L'ajuntament competent per a dur a terme les actuacions de control i inspecció de les activitats incloses en els annexos II i III d'aquesta Llei, en el cas que no disposi dels mitjans tècnics suficients per a valorar la incidència ambiental de l'activitat, pot encomanar aquestes actuacions al consell comarcal, d'acord amb el que estableixi la normativa sobre règim local, i, subsidiàriament, a la Generalitat.

Cinquena
Mentre no estigui regulat per llei del Parlament el sistema d'acreditació d'entitats col·laboradores de l'Administració establert per aquesta Llei, s'habilita el Govern per a fixar-ne el règim provisional.

Sisena
Es deixa sense aplicació a Catalunya el Reglament d'activitats molestes, insalubres, nocives i perilloses, aprovat pel Decret 2414/1961, del 30 de novembre.

Setena
En el termini de tres mesos des de la publicació d'aquesta Llei s'ha de constituir una comissió mixta amb representants de la Generalitat, dels municipis, dels col·legis professionals amb incidència en la matèria d'aquesta Llei i dels sectors empresarials que es consideri pertinent, per tal d'analitzar, avaluar i proposar al Govern de la Generalitat l'ampliació o la modificació de les activitats enunciades en el nomenclàtor dels annexos.

Disposicions transitòries

Primera
1. Les activitats autoritzades amb anterioritat a l'entrada en vigor d'aquesta Llei i que estiguin compreses en l'annex I han de sol·licitar la corresponent autorització ambiental abans de l'1 de gener del 2007. També l'han de sol·licitar si abans d'aquest termini duen a terme un canvi substancial de l'activitat.
2. Les activitats autoritzades amb anterioritat a l'entrada en vigor d'aquesta Llei i que estiguin compreses en l'annex II han de sol·licitar la corresponent llicència ambiental abans de l'1 de gener del 2004.

Segona
1. Les activitats existents compreses en els annexos I i II que no disposin de les preceptives autoritzacions o llicències exigibles de conformitat amb la legislació ambiental aplicable han de sol·licitar, en el termini d'un any des de l'entrada en vigor d'aquesta Llei, la corresponent autorització o llicència mitjançant la presentació d'una avaluació ambiental verificada per una entitat degudament acreditada, que pot substituir el projecte bàsic i la memòria.
2. En la sol·licitud d'autorització o de llicència, es pot demanar que aquestes atorguin una exempció temporal d'algun dels límits d'emissió. En aquest cas, cal adjuntar-hi un programa gradual de reducció de les emissions que garanteixi l'assoliment dels límits autoritzats en el termini més breu possible que resulti dels condicionants tècnics i econòmics de l'actuació.
3. L'atorgament de l'exempció temporal a què fa referència l'apartat 2 per l'òrgan ambiental competent requereix la concurrència dels dos requisits següents:
a) Que les condicions del medi receptor ho permetin, sense alterar-ne greument la qualitat ni ultrapassar els nivells màxims d'immissió o altres normes de qualitat del medi, o bé que les previsions de reducció de les emissions s'ajustin a un pla o un programa de qualitat del medi receptor aprovat per l'Administració.
b) Que la durada del programa de reducció de les emissions no excedeixi els dos anys.

Tercera
Les activitats compreses en l'annex III que no disposin de les preceptives autoritzacions i llicències de conformitat amb la legislació ambiental aplicable han de presentar, en el termini de dos anys des de l'entrada en vigor d'aquesta Llei, una certificació emesa per un tècnic o tècnica competent acreditativa que les instal·lacions i l'activitat compleixen tots els requisits ambientals exigibles, d'acord amb la legislació aplicable, i altres requisits preceptius que requereixi la instal·lació o l'activitat.

Quarta
Els procediments iniciats sobre els quals no hagi recaigut resolució abans de l'entrada en vigor d'aquesta Llei es sotmeten al procediment vigent en el moment de la presentació de la sol·licitud.

Disposició derogatòria

Resta derogada qualsevol norma que contravingui o s'oposi al que estableix aquesta Llei.

Disposicions finals

Primera
1. Es modifica l'article 56.1.c de la Llei 6/1993, del 15 de juliol, reguladora dels residus, el qual queda redactat de la manera següent:
«c) Els vocals següents:
»Set representants dels departaments de la Generalitat, nomenats pel Govern; set representants dels ens locals de Catalunya, un d'ells designat per l'Entitat Metropolitana dels Serveis Hidràulics i del Tractament de Residus, i els altres sis, designats per les dues associacions d'ens locals més representatives de Catalunya; el gerent de la Junta de Residus; tres membres, d'entre ells un expert o experta en matèria de residus, nomenats pel conseller o consellera de Medi Ambient; dos representants sindicals, designats pels sindicats més representatius; dos representants empresarials, designats per les associacions empresarials més representatives; un representant del Consell de Cambres de Catalunya; un representant de les entitats ecologistes de Catalunya, nomenat pel conseller o consellera de Medi Ambient. El conseller o consellera de Medi Ambient pot designar dos vocals més en representació d'altres interessos afectats per l'aplicació dels programes de residus.» 2. Es modifica l'article 75.1.c de la Llei 6/1993, del 15 de juliol, reguladora dels residus, el qual queda redactat de la manera següent:
«c) El president o presidenta de la Junta de Residus, 50.000.000 de pessetes.»

Segona
S'habilita el Govern de la Generalitat per a adaptar els annexos d'aquesta Llei a les determinacions que resultin de la normativa bàsica estatal o de la Unió Europea i als requeriments mediambientals o de caràcter tècnic.

Tercera
Es faculta el Govern de la Generalitat i el conseller o consellera de Medi Ambient perquè dictin les disposicions necessàries per a desenvolupar i aplicar aquesta Llei.

Quarta <Modificada per la Llei 1/1999>
Aquesta Llei entra en vigor al cap de tretze mesos d'haver estat publicada.
Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d'aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui la facin complir.
 

Palau de la Generalitat, 27 de febrer de 1998

Jordi Pujol, President de la Generalitat de Catalunya

Joan-Ignasi Puigdollers i Noblom, Conseller de Medi Ambient

Annexos

Atenció!
Aquesta annexos han estat actualitzats pel decret136/1999 , de 18 de maig, pel qual s'aprova el Reglament general de desplegament de la Llei 3/1998,  de 27 de febrer, de la intervenció integral de l'administració ambiental, i s'adapten els seus annexos. Trobareu el text de la llei amb els Decrets del Reglament en aquesta pàgina .
 

Annex I

Activitats sotmeses al règim d'autorització ambiental

1. No estan incloses en l'àmbit d'aquesta Llei les instal·lacions o les parts de les instal·lacions utilitzades per a la investigació, el desenvolupament i l'experimentació de nous productes i processos.

2. Els valors llindar establerts en aquest annex es refereixen, amb caràcter general, a capacitats de producció o a rendiments. Si un mateix titular exerceix diverses activitats de la mateixa categoria en la mateixa instal·lació o en l'emplaçament, s'han de sumar les capacitats respectives.

3. Es consideren també incloses en l'àmbit d'aquesta Llei totes les instal·lacions de processos secundaris compresos en aquest annex.

1. Energia
1. Instal·lacions de combustió, amb una potència tèrmica de combustió superior a 50 MW.
2. Refineries de petroli i de gas.
3. Coqueries.
4. Instal·lacions de gasificació i liqüefacció del carbó.
5. Instal·lacions de cogeneració de potència elèctrica superior a 50 MW.

2. Producció i transformació de metalls
1. Instal·lacions de calcinació o sinterització de minerals metàl·lics, inclòs el mineral sulfurós.
2. Instal·lacions per a la producció de fosa o d'acers bruts (fusió primària o secundària), incloses les corresponents instal·lacions de fosa contínua d'una capacitat de més de 2,5 t/h.
3. Instal·lacions per a la transformació de metalls ferrosos:
a) Laminatge en calent, amb una capacitat superior a 20 t/h d'acer en brut.
b) Forja amb martells amb energia d'impacte superior a 50 kJ per martell i quan la potència tèrmica utilitzada sigui superior a 20 MW.
c) Aplicació de capes de protecció de metall fos, amb una capacitat de tractament de més de 2 t/h d'acer brut o d'altre metall base.
4. Foneries de metalls ferrosos, amb una capacitat de producció de més de 20 t/d.
5. Instal·lacions:
a) Per a la producció de metalls en brut no ferrosos a partir de minerals, de concentrats o de matèries primeres secundàries mitjançant procediments metal·lúrgics, químics o electrolítics.
b) Per a la fusió de metalls no ferrosos, inclòs l'aliatge, inclosos els productes de recuperació (refinatge, emmotllament en fosa), amb una capacitat de fusió de més de 4 t per al plom i el cadmi o 20 t/d per a tota la resta de metalls.
6. Instal·lacions per al tractament de superfície de metalls i materials plàstics per procediment electrolític o químic, quan el volum de les cubetes destinades al tractament utilitzat sigui superior a 30 m3.

3. Indústries minerals
1. Instal·lacions de fabricació de ciment o clínquer en forns rotatoris, quan la suma de les capacitats de producció de ciment o clínquer sigui superior a 200 t/d. Fabricació de ciment en forns d'altre tipus, quan la suma de les capacitats dels forns sigui superior a 50 t/d. Fabricació de calç o guix en forns, quan la suma de les capacitats dels forns sigui superior a 50 t/d.
2. Instal·lacions per a l'obtenció d'amiant i per a la fabricació de productes a base d'amiant.
3. Instal·lacions de fabricació de vidre, inclosa la fibra de vidre, amb una capacitat de fusió superior a 20 t/d.
4. Instal·lacions per a la fosa de materials minerals, inclosa la fabricació de fibres minerals, amb una capacitat de fosa superior a 20 t/d.
5. Instal·lacions per a la fabricació de productes ceràmics mitjançant enfornada, en particular de teules, totxos refractaris, rajoles, gres ceràmic o porcellanes, amb una capacitat de producció superior a 75 t/d, o una capacitat d'enfornar de més de 4 m3 i de més de 300 kg/m3 de densitat de càrrega per forn.
6. Aglomerats de minerals.
7. Torrada, calcinació, aglomeració i sinterització de minerals.
8. Fabricació de perlita expandida.
9. Calcinació de la dolomita.

4. Indústria química
La fabricació, a efectes de les categories d'activitats d'aquesta Llei, designa la fabricació a escala industrial, mitjançant transformació química, dels productes o els grups de productes esmentats en els punts 4.1 a 4.6.
1. Instal·lacions químiques per a la fabricació de productes químics orgànics de base, en particular:
a) Hidrocarburs simples (lineals o cíclics, saturats o insaturats, alifàtics o aromàtics).
b) Hidrocarburs oxigenats, com ara anhídrids, alcohols, aldehids, cetones, àcids orgànics, èsters, acetats, èters, peròxids, resines i epòxids.
c) Hidrocarburs sulfurats.
d) Hidrocarburs nitrogenats, en particular, amines, amides, compostos nitrosos, nítrics o nitrats, nitrits, nitrils, cianats i isocianats.
e) Hidrocarburs fosforats.
f) Hidrocarburs halogenats.
g) Compostos organometàl·lics.
h) Matèries plàstiques de base (polímers, fibres sintètiques, fibres a base de cel·lulosa).
i) Cautxús sintètics.
j) Colorants i pigments.
k) Tensioactius i agents de superfície.

2. Instal·lacions químiques per a la fabricació de productes químics inorgànics de base com:
a) Gasos i, en particular, l'amoníac, el clor o el clorur d'hidrogen, el fluor o el fluorur d'hidrogen o altres derivats del fluor, els òxids de carboni, els compostos de sofre, els òxids de nitrogen, l'hidrogen, el diòxid de sofre, el diclorur de carbonil.
b) Àcids i, en particular, l'àcid cròmic, l'àcid fluorhídric, l'àcid fosfòric, l'àcid nítric, l'àcid clorhídric, l'àcid sulfúric, l'àcid sulfúric fumant, els àcids sulfurosos, l'àcid cianhídric.
c) Bases i, en particular, l'hidròxid d'amoni, l'hidròxid potàssic, l'hidròxid sòdic.
d) Sals com el clorur d'amoni, el clorat potàssic, el carbonat potàssic (potassa), el carbonat sòdic, els perborats, el nitrat d'argent; les sals de cianur, l'arsènic i les seves sals.
e) No metalls, òxids metàl·lics o altres compostos inorgànics com el carbur de calci, el silici, el carbur de silici, el fòsfor, els pigments inorgànics.

3. Instal·lacions químiques per a la fabricació de fertilitzants a base de fòsfor, de nitrogen o de potassi (fertilitzants simples o compostos).

4. Instal·lacions químiques per a la fabricació de productes de base fitosanitaris i de biocides.

5. Instal·lacions químiques que utilitzen un procés químic o biològic per a la fabricació de medicaments de base.

6. Instal·lacions químiques per a la fabricació d'explosius.

5. Gestió de residus
1. Instal·lacions per a la gestió de residus especials, tal com es defineixen a la Llei 6/1993, reguladora dels residus, amb excepció de les instal·lacions d'emmagatzematge temporal de residus especials, fins a una capacitat de 20 tones, i amb excepció de les instal·lacions de valorització a l'origen de residus especials, fins a una capacitat de 10 t/d.
2. Instal·lacions per a la incineració dels residus municipals, tal com es defineixen en la Llei 6/1993, reguladora dels residus, d'una capacitat de més de 3 t/h.
3. Instal·lacions per a la disposició dels residus no especials i inerts, tal com es defineixen en l'annex I (operacions D8, D9, D10 i D11) de la Llei 6/1993, reguladora dels residus, d'una capacitat de més de 50 t/d.
4. Abocadors de residus no especials que rebin més de 10 t/d o que tinguin una capacitat total de més de 25.000 t.

6. Altres activitats
1. Instal·lacions industrials destinades a la fabricació de:
 a) Cel·lulosa i pasta de paper a partir de fusta o d'altres matèries fibroses.
  b) Paper i cartó, amb una capacitat de producció de més de 20 t/d.
 c) Cel·lofana.
2. Instal·lacions per al tractament previ (operacions de rentatge, blanqueig, mercerització, formació de xantogenats) o per al tint de fibres o productes tèxtils, quan la capacitat de tractament superi les 10 t/d.
3. Instal·lacions per a l'adob de cuirs, quan la capacitat de tractament superi les 12 t/d de productes acabats.
4. a) Escorxadors amb una capacitat de producció de canals superior a 50 t/d.
    b) Tractament i transformació de matèria primera per a la fabricació de productes alimentaris a partir de:
        Matèria primera animal (que no sigui la llet), amb una capacitat d'elaboració de productes acabats superior a 75 t/d.
        Matèria primera vegetal, amb una capacitat d'elaboració de productes acabats superior a 300 t/d (valor mitjà trimestral).
    c) Tractament i transformació de la llet, amb una quantitat de llet rebuda superior a 200 t/d (valor mitjà anual).
5. Instal·lacions per a l'eliminació o l'aprofitament de canals o restes d'animals, amb una capacitat de tractament superior a 10 t/d.
6. Instal·lacions destinades a la cria intensiva que disposin de més de:
a) 40.000 places per a l'aviram.
b) 2.000 places per a porcs d'engreix (de més de 30 kg).
c) 750 places per a truges.
d) 750 places de vacum d'engreix (vedells).
e) 500 places de vacum de llet.
7. Instal·lacions per al tractament de superfície de materials, d'objectes o productes amb utilització de dissolvents orgànics, en particular per a aprestar-los, estampar-los, revestir-los i desgreixar-los, impermeabilitzar-los, encolar-los, lacar-los, pigmentar-los, netejar-los o impregnar-los, amb una capacitat de consum de més de 150 kg de dissolvent per hora o de més de 200 t/any.
8. Instal·lacions per a la fabricació de carboni (carbó sintetitzat) o electrografit per combustió o grafitació.
9. Plantes d'aglomerats asfàltics superiors a 250 t/d.

7. Activitats amb risc d'accident major
Activitats i instal·lacions afectades per la normativa sobre prevenció d'accidents majors.
 

Annex II.1

Activitats sotmeses al règim de llicència ambiental i que requereixen informe preceptiu emès per l'òrgan ambiental competent de l'Administració de la Generalitat de Catalunya

1. Energia
1. Instal·lacions de combustió, amb una potència tèrmica instal·lada fins a 50 MW.
2. Instal·lacions de cogeneració de potència elèctrica fins a 50 MW i superior a 15 MW.
3. Generadors de vapor de capacitat superior a 20 tones de vapor per hora i generadors de calor de potència calorífica superior a 15.000 tèrmies/hora.
4. Fabricació d'aglomerats i briquetes de carbó, i altres combustibles.
5. Instal·lacions de condicionament i tractament del carbó (picolament, mòlta i garbellament).
6. Carbonització de la fusta (carbó vegetal), quan es tracti d'una activitat fixa extensiva.
7. Parcs eòlics.

2. Mineria
1. Extracció de recursos minerals, com per exemple roques, pedres, graves, carbó, argiles i sorres.
2. Instal·lacions de tractament de pedres, graves, carbó, sorres, còdols i altres productes minerals (picolament, esmicolament, trituració, polvorització, mòlta, tamisatge, garbellament, mescla, rentatge, ensacament i assecatge), quan la capacitat és superior a 250.000 t/any, o per a qualsevol capacitat quan el límit de la propietat de la instal·lació es trobi a menys de 200 metres de qualsevol habitatge.
3. Instal·lacions de manutenció i transport en les explotacions mineres.

3. Producció i transformació de metalls
1. Instal·lacions per a la producció de fosa o d'acers bruts (fusió primària o secundària), incloses les corresponents instal·lacions de fosa contínua d'una capacitat fins a 2,5 t/h.
2. Instal·lacions per a la transformació de metalls ferrosos:
a) Laminatge en calent, amb una capacitat fins a 20 t/h d'acer brut.
b) Forja amb martells amb energia d'impacte fins a 50 kJ o quan la font tèrmica utilitzada sigui fins a 20 MW.
c) Aplicació de capes de protecció de metall fos, amb una capacitat de tractament fins a 2 t/h de metall base i superior a 10 t/any.
3. Foneries de metalls ferrosos, amb una capacitat de producció fins a 20 t/d i superior a 2 t/d.
4. Instal·lacions per a la fusió de metalls no ferrosos, inclòs l'aliatge, inclosos els productes de recuperació (refinatge, emmotllament en fosa), amb una capacitat de fusió fins a 4 t/d per al plom i el cadmi, i amb una capacitat fins a 20 t/d per als altres metalls.
5. Instal·lacions de tractament de superfície de metalls i matèries plàstiques per procediment electrolític o químic, quan el volum de les cubetes emprades destinades al tractament sigui fins a 30 m3.
6. Tractament d'escòria siderúrgica i de fosa.
7. Electròlisi de zenc.
8. Aliatges de metall amb injecció de fòsfor.
9. Preparació, emmagatzematge a la intempèrie, càrrega, descàrrega, manutenció i transport de minerals, dins les plantes metal·lúrgiques.
10. Instal·lacions per a l'aïllament o el recobriment de fils, superfícies i conductors de coure o similars mitjançant resines o processos d'esmaltatge.
11. Instal·lacions de fabricació d'acumuladors elèctrics, piles i bateries.
12. Fabricació d'armes i municions.

4. Indústries minerals i de la construcció
1. Instal·lacions de fabricació de ciment o clínquer en forns rotatoris quan la suma de la capacitat dels forns sigui fins a 200 t/d. Fabricació de ciment en forns d'altres tipus, quan la suma de les capacitats dels forns sigui fins a 50 t/d. Fabricació de calç i guix en forns, quan la capacitat dels forns sigui fins a 50 t/d.
2. Fabricació de vidre i processos associats, quan la capacitat de la planta sigui fins a 20 t/d i superior a 1 t/d.
3. Fabricació de fibra de vidre, quan la capacitat de la planta sigui fins a 20 t/d.
4. Instal·lacions per a la fosa de materials minerals, amb una capacitat de fosa fins a 20 t/d i superior a 1 t/d.
5. Fabricació de productes ceràmics per a construcció, refractaris, porcellana, gres, argila plàstica i similars en forns de capacitat fins a 75 t/d i superior a 10 t/d.
6. Plantes d'aglomerat asfàltic de capacitat fins a 250 t/d.
7. Plantes de preparació i ensacament de ciments especials.
8. Fabricació de llanes o fibres minerals, llevat de l'amiant.
9. Fabricació de productes de fibrociment, llevat dels que continguin amiant.
10. Instal·lacions d'emmagatzematge de productes pulverulents o granulats, amb una capacitat superior a 1.000 tones.
11. Fabricació de materials abrasius a base d'alúmina, carbur de silici i altres productes similars.

5. Indústria química
1. Producció de mescles bituminoses a base d'asfalt, betum, quitrans i brees.
2. Producció de guarniments de fricció que utilitzen resines fenoplàstiques o aminoplàstiques, llevat dels que continguin amiant.
3. Producció de midó.
4. Producció de coles i gelatines.
5. Fabricació de pintures, tintes, laques, vernissos i revestiments similars.
6. Envasament en forma d'aerosols de productes fitosanitaris i biocides que utilitzin com a propel·lent gasos liquats del petroli.
7. Preparació d'especialitats farmacèutiques o veterinàries.
8. Fabricació de sabons, detergents i altres productes de neteja i abrillantament; fabricació de perfums i productes de bellesa i higiene.
9. Fabricació de material fotogràfic verge i preparats químics per a la fotografia.
10. Fabricació de productes de matèries plàstiques.
11. Fabricació d'altres productes químics.
12. Oxidació d'olis vegetals.
13. Sulfitació i sulfatació d'olis.

6. Indústria tèxtil
1. Instal·lacions per al tractament previ (operacions de rentatge, blanqueig, mercerització, formació de xantogenats) o per al tint de fibres o productes tèxtils, quan la capacitat de tractament sigui fins a 10 t/d i superior a 4 t/d.
2. Fabricació de feltres i buates.

7. Indústria alimentària
1. Escorxadors que tinguin una capacitat de producció de canals fins a 50 t/d i superior a 2 t/d.
2. Tractament i transformació de matèria primera per a la fabricació de productes alimentaris a partir de:
a) Matèria primera animal (que no sigui la llet) d'una capacitat d'elaboració de productes acabats fins a 75 t/d i superior a 5 t/d.
b) Matèria primera vegetal d'una capacitat de producció de productes acabats fins a 300 t/d i superior a 5 t/d (mitjana trimestral).
3. Tractament, manipulació i processament de productes del tabac.
4. Instal·lació d'emmagatzematge de gra i de farina, quan la capacitat sigui superior a 5.000 t.
5. Tractament, transformació i fabricació de productes d'alimentació animal d'una producció superior a 2.000 t/dia.
6. Almàsseres d'una producció d'oli anual superior a 2000 t/any.

8. Indústria de la fusta, del suro i de mobles
1. Combustió de la pols de suro.
2. Impregnació o tractament de la fusta amb oli de creosota o quitrà.

9. Indústria de la pell Instal·lacions d'adob de cuirs, amb capacitat de producte acabat fins a 12 t/d.

10. Gestió de residus
1. Instal·lacions per a l'emmagatzematge de residus especials, fins a una capacitat de 30 t.
2. Instal·lacions de valorització a l'origen de residus especials, fins a una capacitat de 10 t/d.
3. Instal·lacions per a la disposició del rebuig de residus no especials i inerts, tal com es defineixen en l'annex I de la Llei 6/1993, reguladora dels residus, en les operacions D8, D9, D10 i D11, fins a una capacitat de 50 t/d, i en la resta d'operacions sense cap límit de capacitat.
4. Instal·lacions per a la valorització de residus no especials, tal com es defineixen en l'annex II de la Llei 6/1993, reguladora dels residus.
5. Instal·lacions per a la valorització de residus inerts, tal com es defineixen en l'annex II de la Llei 6/1993, reguladora dels residus, a partir d'una capacitat de 20 t/d.
6. Instal·lacions per a l'emmagatzematge de residus no especials i inerts, tal com es defineixen en la Llei 6/1993, reguladora dels residus, a partir d'una capacitat d'emmagatzematge de 20 t.

11. Activitats agroindustrials i ramaderes
1. Deshidratació artificial de farratges d'una producció de més de 200 t/d.
2. Instal·lacions destinades a la cria intensiva que disposin de:
a) Places d'aviram menor = 40.000 >2.000.
b) Places de porc d'engreix menor = 2.000 >200.
c) Places de truges menor = 750 >50.
d) Places de vacum d'engreix menor = 750 >50.
e) Places de vacum de llet menor = 500 >50.
f) Places d'oví i de cabrum >500.
g) Places de qualsevol altra espècie animal, no especificades en qualsevol dels annexos d'aquesta Llei, equivalents a 50 o més unitats ramaderes (UR), prenent com a base de referència d'aquestes el vacum de llet (1 UR = 1 plaça de vacum de llet).
3. Instal·lacions d'aqüicultura intensiva, amb una capacitat de producció superior a 5 t/dia.

12. Altres activitats
1. Fabricació d'automòbils, motocicletes, autocars i similars.
2. Fabricació de material ferroviari mòbil.
3. Fabricació d'electrodomèstics.
4. Emmagatzematge o manipulació de minerals, combustibles sòlids i altres materials pulverulents.
5. Aplicació de vernissos no grassos, pintures, laques i tints d'impressió sobre qualsevol suport i la cuita i l'assecatge corresponents, quan la quantitat emmagatzemada d'aquestes substàncies en els tallers és igual o superior a 1.000 kg.
6. Forns crematoris (restes humanes).
7. Instal·lacions d'assecatge amb llit fluid, forn rotatori i d'altres, quan la potència de la instal·lació sigui superior a 1.000 tèrmies per hora.
8. Decapatge de peces metàl·liques mitjançant processos tèrmics.
9. Laboratoris d'anàlisis amb una superfície superior a 75 m2 (excloent-ne despatxos, magatzems i altres àrees auxiliars).
10. Instal·lacions de rentatge amb dissolvents clorats que utilitzen més d'1 t/any d'aquests dissolvents.
11. Instal·lacions de rentatge interior de cisternes de vehicles de transport.
12. Fabricació de gel.
13. Instal·lacions per al tractament de superfície de materials, d'objectes o productes amb utilització de dissolvents orgànics, en particular per a aprestar-los, estampar-los, revestir-los i desgreixar-los, impermeabilitzar-los, encolar-los, lacar-los, pigmentar-los, netejar-los o impregnar-los, amb una capacitat de consum fins a 150 kg/h de dissolvent o superior a 20 t/any i fins a 200 t/any.
14. Bugaderia industrial.

Annex II.2

Activitats sotmeses al règim de llicència ambiental

1. Energia
1. Generadors de vapor de capacitat superior a 4 tones de vapor per hora i fins a 20 tones de vapor per hora, i generadors de calor de potència calorífica superior a 3.000 tèrmies per hora i fins a 15.000 tèrmies per hora.
2. Instal·lacions de cogeneració de potència elèctrica fins a 15 MW i superior a 8 MW.
3. Venda al detall de carburants per a l'automoció.
4. Altres tipus de fabricació d'energia elèctrica que els indicats en els annexos precedents, amb una potència superior a 200 kW.

2. Mineria
1. Instal·lacions de tractament de pedres, graves, carbó, sorres, còdols i altres productes minerals (picolament, esmicolament, trituració, polvorització, mòlta, tamisatge, garbellament, mescla, rentatge, ensacament i assecatge), quan la capacitat és fins a 250.000 t/any.

3. Producció i transformació de metalls
1. Fabricació de tubs i perfils.
2. Indústria de la transformació de metalls ferrosos.
3. Aplicació de capes de protecció de metall fos, quan la capacitat de tractament sigui fins a 10 t/any de metall base.
4. Producció i primera transformació de metalls preciosos.
5. Fabricació de productes metàl·lics, llevat de la maquinària i els equips, amb una capacitat superior a 50 t/d.
6. Fabricació de caldereria (cisternes, recipients, radiadors i calderes d'aigua calenta).
7. Fabricació de generadors de vapor.
8. Forja, estampació, embotició de metalls, sinterització.
9. Fabricació d'articles de ganiveteria i coberts, eines i ferreteria.
10. Fabricació de productes metàl·lics diversos, llevat de mobles.
11. Fabricació de maquinària i equips mecànics.
12. Fabricació de materials i equips elèctrics, electrònics i òptics.
13. Fabricació d'armes i municions.
14. Fabricació de circuits integrats i circuits impresos.
15. Fabricació de materials de transport (no inclosa la reparació).
16. Manteniment i reparació de vehicles amb motor, amb una superfície igual o superior a 500 m2, o de qualsevol superfície si disposen d'instal·lacions de pintura.

4. Indústries minerals i de la construcció
1. Fabricació de productes ceràmics: refractaris, porcellana, gres, argila plàstica i similars, en forns de capacitat fins a 10 t/d i superior a 1 t/d.
2. Fabricació d'elements de formigó, guix i ciment.
3. Indústries de la pedra.

5. Indústria química
1. Preparació d'especialitats farmacèutiques o veterinàries.
2. Fabricació de sabons, detergents i altres productes de neteja i abrillantament; fabricació de perfums i productes de bellesa i higiene.
3. Fabricació de material fotogràfic verge i preparats químics per a la fotografia.
4. Fabricació de productes de matèries plàstiques.
5. Fabricació d'altres productes químics.
6. Oxidació d'olis vegetals.
7. Sulfitació i sulfatació d'olis.

6. Indústria tèxtil
1. Filatura de fibres.
2. Fabricació de teixits.
3. Instal·lacions per al tractament previ (operacions de rentatge, blanqueig, mercerització, formació de xantogenats) o per al tint de fibres o productes tèxtils, quan la capacitat de tractament sigui fins a 4 t/d.

7. Indústria alimentària
1. Tractament i transformació de la llet, amb una quantitat de llet rebuda fins a 200 t/d i superior a 10 t/d (valor mitjà anual).
2. Elaboració de productes per a l'alimentació humana, amb una capacitat superior a 5 t/d.
3. Tractament, transformació i fabricació de productes per a alimentació animal, a partir d'una producció superior a 100 t/d i inferior a 2.000 t/dia.
4. Instal·lacions d'emmagatzematge de gra i de farina, amb una capacitat fins a 10.000 tones i superior a 1.000 t.
5. Almàsseres d'una producció d'oli anual inferior a 2.000 t/any.
6. Deshidratació artificial de farratges d'una producció de més de 200 t/d.

8. Indústria de la fusta, del suro i de mobles
1. Fabricació de mobles, amb una producció superior a 5 t/d.
2. Fabricació de fulloles, taulons contraplacats, enllistonats, de partícules aglomerades, de fibres i altres taulons i plafons, amb una producció superior a 5 t/d.

9. Indústria de la pell: acabats de pells.

10. Gestió de residus
1. Instal·lacions per a la valorització de residus inerts, tal com es defineixen en l'annex II de la Llei 6/1993, reguladora dels residus, amb una capacitat igual o inferior a 20 t/d.
2. Instal·lacions per a l'emmagatzematge de residus no especials i inerts, tal com es defineixen en la Llei 6/1993, reguladora dels residus, amb una capacitat igual o inferior a 20 t.

11. Altres activitats
1. Indústria del tabac.
2. Fabricació de paper i cartó, amb una capacitat de producció superior a 5 t/d i fins a 20 t/d.
3. Dipòsit i emmagatzematge de mercaderies perilloses, amb una capacitat superior a 50 m3.
4. Dipòsit i emmagatzematge de mercaderies, amb una capacitat superior a 1.000 m3 o una superfície superior a 2.000 m2.
5. Laboratoris de fotografia.
6. Indústria de manufactura de cautxú i similars.
7. Fabricació d'articles de joieria, orfebreria, argenteria i similars, amb una superfície superior a 200 m2.
8. Tallers mecànics que disposin d'instal·lacions de pintura i tractaments de superfícies.
9. Activitats esportives i recreatives.
10. Hoteleria amb nombre d'habitacions superior a 50.
11. Hospitals, clíniques i establiments sanitaris en general.
12. Indústries i magatzems, amb una càrrega de foc superior a 250.000 M joules.
13. a) Instal·lacions d'aqüicultura intensiva, amb una capacitat de producció inferior a 5 t/dia i superior a 1 t/dia.
      b) Instal·lacions d'aqüicultura extensiva amb capacitat de producció de més d'1 t/dia.
14. Obtenció de fibres vegetals per procediments físics.
15. Qualsevol altra activitat amb incidència ambiental i que no estigui inclosa en l'annex I o en l'annex III.
 

Annex III
Relació d'activitats sotmeses al règim de comunicació

1. Energia

1. Generadors de vapor de capacitat fins a 4 tones de vapor per hora i generadors de calor de potència calorífica fins a 3.000 tèrmies per hora.
2. Instal·lacions de cogeneració de potència elèctrica fins a 8 MW.
3. Altres tipus de fabricació d'energia elèctrica que les indicades en els annexos precedents, amb una potència fins a 100 kW.

2. Mineria: tall, serradura i poliment, per mitjans mecànics, de roques i pedres naturals.

3. Producció i transformació de metalls
1. Foneries de metalls ferrosos, amb una capacitat de producció fins a 2 t/d.
2. Tractament tèrmic de metalls.
3. Afinament de metalls.
4. Soldadura en tallers de caldereria, drassanes i similars.
5. Instal·lacions per a la producció de pols metàl·lica per picament o mòlta.

4. Indústries químiques
1. Emmotllament per fusió d'objectes parafínics.
2. Producció de colònies i aromes.
3. Producció de cosmètics.

5. Indústria tèxtil
1. Amaratge del lli, del cànem i d'altres fibres tèxtils.
2. Filatura del capoll del cuc de seda.
3. Instal·lacions de neteja en sec.
4. Tallers de confecció, calçat, marroquineria, i similars, amb una superfície superior a 500 m2.

6. Alimentació
1. Escorxadors amb una capacitat de producció de canals fins a 2 t/d.
2. Tractament i transformació de la llet, amb una quantitat de llet rebuda fins a 10 t/d (valor mitjà anual).
3. Elaboració de productes per a l'alimentació humana, amb una capacitat fins a 5 t/d.
4. Tractament, transformació i fabricació de productes per a l'alimentació animal, amb una producció fins a 100 t/d.
5. Instal·lacions d'emmagatzematge de gra i de farina, amb una capacitat fins a 1.000 tones.
6. Carnisseries amb obrador.
7. Forns de pa.

7. Indústria de la fusta i del suro
1. Serradura i especejament de la fusta i del suro.
2. Tractament de suro en brut i fabricació de productes en suro.
3. Tractament del suro i producció d'aglomerats de suro i linòleums.
4. Instal·lacions de transformació del suro en pannes de suro. Bullidors de suro.
5. Fabricació de mobles, amb una producció fins a 5 t/d.
6. Fabricació de fulloles, taulons contraplacats, enllistonats, de partícules aglomerades, de fibres i altres taulons i plafons, amb una producció fins a 5 t/d.
7. Taulons aglomerats i de fibres.
8. Fusteries, ebenisteries i similars, amb una superfície superior a 500 m2, o de qualsevol superfície si disposen d'instal·lacions de pintura, envernissament o lacatge.

8. Indústria de materials per a la construcció
1. Instal·lacions per a la fosa de materials minerals, inclosa la fabricació de fibres minerals, amb una capacitat de fosa fins a 1 t/d.
2. Fabricació de productes ceràmics, refractaris, porcellana, gres, argila plàstica i similars, quan la capacitat de la instal·lació és fins a 1 t/d.
3. Fabricació de vidre i processos associats, quan la capacitat de la planta sigui fins a 1 t/d.
4. Instal·lacions d'emmagatzematges de productes pulverulents o granulats, amb una capacitat fins a 1.000 t.

9. Activitats agrícoles, agroindustrials i ramaderes
1. Instal·lacions per a l'eliminació i l'aprofitament de canals o restes d'animals, amb una capacitat de tractament igual o inferior a 1 t/d.
2. Assecatge del pòsit del vi.
3. Assecatge del llúpol amb sofre.
4. Assecatge de gra i altres matèries vegetals per procediments artificials.
5. Desmotatge del cotó.
6. Extracció química sense refinar d'olis vegetals.
7. Instal·lacions destinades a la cria intensiva que disposin de:
a) Places d'aviram menor = 2.000 >30.
b) Places de porcs d'engreix menor = 200 >10.
c) Places de truges >5 i menor 50.
d) Places de vacum d'engreix >5 i menor 50.
e) Places de vacum de llet >5 i menor 50.
f) Places d'oví i de cabrum >10 i menor 500.
g) Places d'equí >5 i menor 50.
h) Places de qualsevol altra espècie animal no continguda específicament en qualsevol dels annexos de la Llei equivalents a més de 5 i menys de 50 unitats ramaderes (UR), prenent com a base de referència d'aquestes el vacum de llet (1 UR= 1 plaça de vacum de llet).
8. Instal·lacions d'aqüicultura, amb una capacitat de producció inferior a 1 t/dia.

10. Altres activitats

1. Instal·lacions per al tractament de superfície de materials, d'objectes o productes amb utilització de dissolvents orgànics, en particular per a aprestar-los, estampar-los, revestir-los i desgreixar-los, impermeabilitzar-los, encolar-los, lacar-los, netejar-los o impregnar-los, amb una capacitat de consum de menys o igual a 150 kg de dissolvent per hora i menys o igual a 200 t/any
2. Instal·lacions d'assecatge amb llit fluid, forn rotatori i d'altres, quan la potència de la instal·lació sigui fins a 1.000 tèrmies per hora
3. Argentament de miralls
4. Instal·lacions de sorrejament amb sorra, grava menuda o uns altres abrasius
5. Emmagatzematge o envasament de dissolvents i productes químics
6. Envasament d'aerosols
7. Operacions de mòlta i envasament de productes pulverulents
8. Fabricació de fibra òptica
9. Manteniment i reparació de vehicles amb motor, amb una superfície inferior a 500 m2, llevat dels que fan operacions de pintura
10. Laboratoris d'anàlisi, amb una superfície inferior a 75 m2 (excloent-ne despatxos, magatzems i altres àrees auxiliars)
11. Instal·lacions de rentatge amb dissolvents clorats que utilitzen fins a 1 t/any d'aquests dissolvents
12. Fabricació d'articles de joieria, orfebreria, argenteria i similars, amb una superfície fins a 200 m2
13. Tallers mecànics, exclosos els de reparació de vehicles automòbils, llevat dels que disposen d'instal·lacions de pintura i tractaments de superfícies
14. Hoteleria amb nombre d'habitacions no superior a 50
15. Indústries i magatzems amb una càrrega de foc igual o inferior a 250.000 M joules
16. Clínica veterinària
17. Taller de serralleria
18. Centres i establiments que alberguen, comercialitzen, tracten i reprodueixen animals que no estan compresos en els anteriors annexos i que ultrapassen l'equivalent a 500 kg de pes viu
19. Centres de cria i subministrament i centres usuaris d'animals d'experimentació
20. Aplicació de vernissos no grassos, pintures, laques i tints d'impressió sobre qualsevol suport i la cuita i l'assecatge corresponents, quan la quantitat emmagatzemada d'aquestes substàncies en els tallers és inferior a 1.000 kg
21. Establiments públics, com restaurants, cafès i cafeteries, bars i similars, cafès musicals, cafès concert i altres espectacles musicals o de dansa.

(98.068.147)




LLEI 1/1999 , de 30 de març, de modificació de la disposició final quarta de la Llei
3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l'Administració ambiental.
 

El President
de la Generalitat de Catalunya

Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de Catalunya ha aprovat i jo,
en nom del Rei i d'acord amb el que estableix l'article 33.2 de l'Estatut
d'autonomia de Catalunya, promulgo la següent
 

LLEI

Article únic

Es modifica la disposició final quarta de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de
la intervenció integral de l'Administració ambiental, que queda redactada de la
manera següent:
 

"Aquesta Llei entra en vigor el dia 30 de juny de 1999."

Disposició final

Aquesta Llei entra en vigor l'endemà d'haver estat publicada en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya.
 

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d'aplicació aquesta
Llei cooperin al seu compliment i que els tribunals i les autoritats als quals
pertoqui la facin complir.
 

Palau de la Generalitat, 30 de març de 1999

Jordi Pujol

President de la Generalitat de Catalunya


Otras normas relacionadas con el ruido | Página principal de ruidos.org