Ordenança municipal tipus, reguladora del soroll i les vibracions

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Núm. 2126 - 10.11.1995
Ruidos.org

Normas

 

RESOLUCIÓ de 30 d'octubre de 1995, per la qual s'aprova una ordenança municipal tipus, reguladora del soroll i les vibracions. 

  Text de la disposició:
 
El  soroll  i  les  vibracions  són elements de contaminació susceptibles  d'afectar  la  salut de les persones i la seva qualitat de vida. La  multiplicació de focus emissors, l'heterogeneïtat de les activitat que els generen  i  la  complexitat  de  les tècniques  de  control  que requereixen dificulta l'actuació dels poders públics encarregats de la seva regulació i gestió. Es  tracta  d'elements  de  pertorbació  amb  efectes  sobre àmbits  espacials  reduïts  i que s'originen, excepte alguns casos,  en  focus  sotmesos  preferentment a l'acció pública del municipi, i és per això que l'actuació en aquesta matèria és atribuïda a aquests ens locals.    Atès  que,  d'una  banda,  molts  municipis  de Catalunya no disposen de regulacions específiques sobre el soroll i les  vibracions,  i altres disposen de regulacions insuficients o tècnicament  desfasades,  i que els ciutadans reclamen una acció més decidida i rigorosa de l'Administració en defensa de la seva salut i tranquil·litat;
En  conseqüència, mentre no s'estableixin normes generals de qualitat  ambiental  sobre aquesta matèria, i amb l'objectiu de  facilitar  la  regulació del soroll i les vibracions als municipis de Catalunya i que disposin d'unes prescripcions tècniques de  mesurament comunes que permetin la comparació dels valors en tot el territori de Catalunya;
Vist l'informe de la Comissió de Govern Local de Catalunya,

Resolc:
-1   Aprovar  l'Ordenança  municipal  tipus  reguladora  del soroll i les vibracions que figura com a annex.
-2   L'Ordenança   que   s'aprova  pot  ser  adoptada  pels municipis íntegrament o bé adequadant-la a les seves peculiaritats i necessitats.
 

Barcelona, 30 d'octubre de 1995
 
Albert Vilalta i Gonzàlez
Conseller de Medi Ambient
 

ORDENANÇA  de sorolls i vibracions.

Capítol 1
Disposicions generals

Article 1
Objecte de l'Ordenança
1.1    L'objecte d'aquesta Ordenança és establir els objectius de qualitat ambiental, en el marc de la legislació vigent sobre medi ambient i de protecció de la salut  i  urbanística, com també regular les actuacions municipals específiques en matèria de sorolls i  vibracions.
1.2   Aquesta  regulació  específica s'aplica sens perjudici de les altres actuacions municipals, les matèries connexes de les quals, però, harmonitzen amb aquesta.
 
Article 2
Àmbit d'aplicació
Aquesta  regulació  s'aplica a qualsevol activitat pública o privada que origini  sorolls  i/o  vibracions, que estigui emplaçada  o s'exerceixi en l'àmbit del terme municipal, com ara el trànsit, les màquines, les instal·lacions, les obres, etc.

Article 3
Acció pública
Per a l'exigència del compliment de  les determinacions d'aquesta Ordenança davant l'Administració municipal estan  legitimats tots els veïns i residents en el municipi.

Article 4
Programa d'actuació
L'acció municipal es concretarà en un programa general d'actuació basat en els principis i criteris següents:
a) Prevenció, correcció i millora.
b) Informació.
c) Conscienciació.

Capítol 2
Objectius de qualitat

Article 5
Objectius
Els objectius generals d'aquesta regulació són els següents:
a)  Integrar en el conjunt de l'acció de policia administrativa que exerceix l'ajuntament els requeriments de  qualitat de vida, protecció i millora del medi ambient i de la salut.
b)  Ordenar la conducta dels ciutadans vers el respecte als objectius de qualitat que s'assenyalen en l'apartat anterior.
c)  Establir els sistemes, procediments i instruments d'actuació necessaris per a una intervenció eficient en aquesta funció.

Article 6
Definicions
6.1  Emissió i immissió
La  contaminació produïda pel soroll i per les vibracions es denomina "emissió" a la sortida dels focus i "immissió" al lloc dels seus efectes o centres receptors.
6.2 S'entén per immissió en l'ambient exterior la contaminació produïda pel soroll i les vibracions provinents d'un o diversos focus  emissors situats en el medi exterior del centre receptor.
6.3 S'entén per immissió en l'ambient interior la contaminació produïda pel soroll i les vibracions provinents d'un o diversos focus  emissors situats en el mateix edifici o en edificis contigus al centre receptor.

Article 7
Determinació dels nivells d'avaluació
7.1  Les immissions i les emissions es determinen mitjançant els nivells d'avaluació.
7.2  Els nivells d'avaluació es determinen separadament per:
a)  La  immissió  en l'ambient exterior produïda pel trànsit rodat (annex 1).
b)  La  immissió  en  l'ambient  exterior  produïda  per les activitats i el veïnatge (annex 2).
c)  La  immissió  en  l'ambient  interior  produïda  per les activitats i el veïnatge (annex 3).
d)  La  immissió  de vibracions en l'ambient interior (annex 4).
e)  L'emissió  de  soroll  de  les  activitats  en l'ambient exterior (annex 2).
 f)  L'emissió de soroll dels vehicles (annex 5).
g)  L'emissió de soroll de la maquinària (annex 6).

Article 8
Zones de sensibilitat acústica
8.1   S'entén per zona de sensibilitat acústica aquella part del territori que presenta una mateixa percepció acústica.
8.2   La delimitació de cada una de les zones de sensibilitat acústica la fixa l'ajuntament segons la zonificació següent:
a)  Zona  de  sensibilitat  acústica  alta: comprèn tots els sectors  del territori que demanen una protecció alta contra el soroll.
b)  Zona de sensibilitat acústica moderada: comprèn tots els sectors  del territori que admeten una percepció mitjana del nivell sonor.
c)  Zona de sensibilitat acústica baixa: comprèn els sectors del territori que admeten una percepció elevada del nivell sonor.
8.3  Zona  de  servitud:  comprèn els sectors del territori afectats per servituds sonores en favor de sistemes generals  d'infrastructures  viàries,  ferroviàries o altres equipaments públics que la reclamin.
8.4  L'ajuntament  pot  establir  altres zones específiques quan  els  usos  del sòl o la concurrència de circumstàncies  especials ho justifiquin.

Article 9
Valors guia d'immissió
9.1   Els valors guia d'immissió són els nivells d'avaluació màxims  recomanats  en  l'ambient  exterior  o  en l'ambient interior  i  són fixats en funció del període horari i de la zona de sensibilitat acústica.
9.2   Els  valors  guia d'immissió en l'ambient exterior són els següents:

Valors guia d'immissió ambient exterior (*)

Z=Zones sensibilitat acústica
(1) De 7 a 22 hores LAr en dBA
(2) De 22 a 7 hores LAr en dBA
 
p;  (1) (2)
-------------------------------------
A ................... 60  50
B ................... 65  55
C ................... 70  60
D Altres zones específiques (**)
 
(*)  En les  vies  i  travessies  urbanes  on la intensita mitjana  de  vehicles  diària  és  igual o superior a 25.000 vehicles, els  valors guia d'immissió en l'ambient exterior s'incrementen en 5 dBA.
(**) En les zones  específiques  establertes per l'ajuntament,  d'acord amb el que disposa l'article 8.4, els valors  guia  d'immissió  en  l'ambient exterior són els que fixa el mateix ajuntament en l'acte de delimitació.

9.3  Zona de servitud:
La  zona  de  servitud  sonora  derivada  de  l'existència o previsió  de focus emissors de soroll i/o vibracions com ara les  infrastructures  viàries,  les  ferroviàries  o  altres equipaments  públics  que  ho reclamin, ha de ser delimitada per l'ajuntament.  La  zona  de  servitud  comprèn el territori de l'entorn del focus  emissor  i  es delimita en els punts del territori, o corba  isòfona,  on es mesuren els valors guia d'immissió en  l'ambient  exterior  que corresponguin d'acord amb les zones de sensibilitat aústica.  Així,  si  per  a  la  zona  de  sensibilitat  acústica A hi transcorre  una  autopista,  la  zona  de  servitud derivada d'aquesta  comprèn  el  territori de l'entorn de l'autopista  fins  als punts del territori  delimitats per  la  corba isòfona 60 dBA.

9.4  Els valors guia d'immissió en l'ambient interior són els següents:

Valors guia d'immissió ambient interior

Z=Zones sensibilitat acústica
(1) De 7 a 22 hores LAr en dBA
(2) De 22 a 7 hores LAr en dBA

Z  (1)   (2)
-------------------------------
A ........... 30    25
B ........... 35    30
C ........... 40    35

9.5   Els valors guia d'immissió a les vibracions en l'ambient interior són els següents:

Valors guia d'immissió a les vibracions

Z=Zones sensibilitat acústica

 
p;  LAw  en dB
-----------------------------------
A ...................... 75
B ...................... 80
C ...................... 85
 

9.6   Aquests mesuraments s'han de realitzar d'acord amb les prescripcions tècniques que figuren als annexos 1, 2, 3 i  4.

Article 10
Valors límits d'emissió
10.1   Per a l'emissió de soroll de les noves activitats són d'aplicació els valors guia d'immissió en l'ambient exterior que estableix l'article 9.2.

10.2   Els valors límit de l'emissió de soroll dels vehicles a motor i de les motocicletes són els següents:
a) Nivell sonor del vehicle a motor en moviment.

Valors límit d'emissió dels vehicles a motor en moviment

Tipus   de  p;  En dBA

Vehicles destinats al  transport de persones, amb
un  màxim  de  9  seients, inclòs el del  conductor. .............. 74

Vehicles  destinats  al  transport de persones, amb
un màxim de 9 seients, inclòs  el  del  conductor, i
amb una massa màxima autoritzada no superior a
3,5 tm:
 amb un motor de potència inferior a 150 kW......................... 78
 amb  un motor de potència no inferior a 150 kW................... 80

Vehicles  destinats  al transport de persones i que estiguin
equipats  amb  més  de  9  seients, inclòs el del conductor;
vehicles destinats al transport de mercaderies:
  amb  una  massa  màxima  autoritzada
  no superior a 2 tones......................................................... 76
  amb una massa màxima autoritzada
  entre 2 i 3,5 tones............................................................. 77

Vehicles  destinats  al  transport  de mercaderies i amb una
massa màxima autoritzada superior a 3,5 tones i:
  amb  un motor de potència inferior a 75 kW......................... 77
  amb  un motor de potència entre 75 kw i 150 kW................. 78
  amb  un motor de potència no inferior a 150 kW................... 80
 

Valors límit d'emissió de les motocicletes en moviment
 

Categories de motocicletes
segons la cilindrada (en p;  En dBA  --------------------------------------------------------------------------------
Inferior o igual a 80 ..................................................................... 75
Superior a 80 i inferior o igual a 175 ............................................. 77
Superior a 175 ........................................................................... 80

b) Nivell sonor del vehicle a motor aturat.

Valors límit d'emissió dels vehicles a motor aturats

Són els que figuren en la fitxa d'homologació de cada  tipus de vehicle a motor i motocicleta.
10.3   Aquests  mesuraments  s'han  de realitzar d'acord amb les prescripcions tècniques que figuren als annexos 2 i 5.  10.4   L'emissió  sonora  de la maquinària que s'utilitza en les  obres  públiques i en la construcció s'ha ajustar a les  prescripcions   que   estableix  la  normativa  de  la  Unió Europea.
10.5   L'emissió  sonora  dels  tallagespes s'ha d'ajustar a les  prescripcions  que  estableix la Directriu 88/181 de la  Unió Europea.
10.6   L'emissió  sonora dels sistemes d'avís no pot excedir de 3  minuts. Finalitzat  aquest  interval  de  temps,  el sistema d'avís ha de ser de tipus lluminós.
 

Capítol 3
Sistemes d'actuació

Secció 1
Acció de vigilància i prevenció

Article 11
Vigilància
L'ajuntament  ha  d'establir  un sistema de mesura periòdica dels  nivells  d'immissió  en  l'ambient exterior en totes i  cadascuna   de  les  zones  de  sensibilitat  acústica,  amb periodicitat bianual, i n'ha de fer públics els resultats.

Article 12
Aïllament acústic
12.1   En  els  projectes  de construcció d'edificacions que s'adjunten  a  la  petició  de llicència urbanística s'ha de justificar el compliment de la Norma NBE-CA/88.
12.2   En l'acte d'atorgament de la llicència urbanística es poden  fixar  mesures  de  més  aïllament acústic quan en el tràmit  d'avaluació del projecte se'n motivi la conveniència  i  l'oportunitat  i  es justifiqui, tècnicament i econòmica, la  seva  viabilitat  per  tal  de  garantir els valors guia d'immissió que estableix l'article 9.

Article 13
Llicència d'activitats classificades       
13.1   Per  a  les  activitats  potencialment  emissores  de sorolls  i/o  vibracions s'ha d'adjuntar a la sol·licitud de llicència  municipal  d'activitats  classificades  un estudi acústic  que  faci  referència  a tots i cadascun dels focus emissors  i  una  avaluació  de  les  mesures  adoptades per garantir   que  no  es  transmetran  a  l'exterior,  en  les condicions més   desfavorables,   uns  valors  d'immissió superiors als fixats a l'article 9.
13.2   En  l'acte d'atorgament de la llicència i atenent els resultats  que  ofereixi  l'avaluació efectuada en el tràmit de  l'expedient  es poden fixar uns valors guia d'emissió en l'ambient  exterior  més  rigorosos sempre que aquests es puguin  obtenir  amb  l'aplicació  de  tècniques  o  mesures assumibles per  l'empresa  i determinats segons la metodologia de l'annex 2.
13.3   L'estudi  acústic  ha  de  tenir  el  contingut mínim següent:
a) Descripció  del local, especificant els usos dels locals adjacents i la seva situació respecte a habitatges.
b) Detall dels focus sonors i/o vibratoris.
c) Estimació del nivell d'emissió  d'aquests  focus  a  l'interior i a l'exterior de l'activitat.
d) En  funció de les dades anteriors, projecte d'aïllament,  on  constarà  el  disseny dels elements  proposats, amb la  descripció dels materials utilitzats i dels detalls constructius  de  muntatge. Si la instal·lació  projectada comporta focus emissors  situats  a  gran alçària, com ara sobre cobertes, en  xemeneies, en cims de sitges, etc., el projecte haurà de tenir en  compte  que  la  propagació  del soroll  pot  manifestar-se a  llarga  distància i, per tant, s'ha d'especificar  els elements atenuadors adequats per tal d'evitar  que  les  immissions sonores a llarga distància no superin els valors guia d'immissió que fixa l'article 9.
e) Justificació  analítica o per assaigs del rendiment dels elements d'aïllament proposats. 
f) Justificació  que  el  funcionament  de  l'activitat  no supera els valors guia d'immissió establerts.
13.4   Instal·lats  els  elements d'aïllament, cal acreditar mitjançant  certificació  emesa  per un tècnic competent que no  se superen els valors guia d'immissió que fixa l'article 9 i determinats segons la metodologia dels annexos 2, 3 i 4.

Secció 2
Sanejament acústic

Article 14
Mesures complementàries
L'ajuntament  ha  d'atendre  els  requeriments de prevenció, correcció i  millora dels nivells d'avaluació, d'acord amb  l'ordenació  que es  fixi en el programa d'actuació que preveu  l'article 4,  mitjançant, entre altres,  les  actuacions següents:
a) Apantallaments acústics.
b) Pavimentació  de  les  vies  de  circulació  urbana  amb  materials absorbents.
c) Equipaments urbans de baixa emissió sonora.
d) Gestió del trànsit.

Article 15
Mesures addicionals de sanejament
15.1  Sens  perjudici  del règim aplicable a les activitats sotmeses  a  llicència  municipal  i  que  es  fixa  en  la disposició  transitòria  d'aquesta  Ordenança, l'ajuntament, amb la  instrucció prèvia  del  corresponent  expedient d'avaluació  tècnica  i  econòmica,  pot  imposar a aquestes activitats  les  mesures  addicionals que siguin necessàries per  corregir  situacions  concretes d'immissió en les quals no  és  possible complir els valors guia d'immissió que fixa aquesta Ordenança amb les mesures ordinàries.
15.2   Per  fer  viable  l'aplicació  d'aquestes mesures addicionals,  i  sempre  que  el  seu  cost suposi un esforç econòmic  difícilment assumible pels afectats, l'ajuntament ha  d'arbritrà  un  sistema d'ajuts amb càrrec al pressupost municipal.

Secció 3
Inspecció i control

Article 16
Atribucions de l'ajuntament
Correspon  a  l'ajuntament exercir el control del compliment d'aquesta Ordenança, exigir l'adopció de mesures correctores  necessàries,  assenyalar limitacions, realitzar  totes aquelles inspeccions que siguin necessàries i aplicar les sancions corresponents en cas d'incompliment.

Article 17
Denúncies
17.1   Les  denúncies  formulades donen lloc a l'obertura de  les  diligències  corresponents  per  tal  de  comprovar  la  veracitat  dels fets denunciats i, si s'escau, a la incoació de  l'expedient   sancionador   corresponent,  i  s'han  de notificar als denunciants les resolucions que s'adoptin.
17.2   Quan es formalitzi la denúncia s'han de facilitar les dades  necessàries  perquè  els òrgans municipals competents  puguin realitzar la comprovació corresponent.

Article 18
Actuació inspectora
18.1   El  responsable  del  focus  emissor  està  obligat a permetre  l'accés al personal acreditat de l'ajuntament, per  tal de dur a terme la visita d'inspecció. A  aquests  efectes,  els  titulars de les activitats han de fer  funcionar  els  focus  emissors  en  la forma que se'ls indiqui,  perquè  aquells  puguin procedir als mesuraments i  les comprovacions escaients.
18.2   De  les comprovacions efectuades cal estendre'n acta, de  la  qual  s'ha  de  lliurar  una còpia al titular o a la persona  responsable  de  l'activitat  en  el  moment  de la inspecció. L'acta  dóna  lloc,  si  escau, a la incoació del corresponent   expedient   sancionador,   en  el  qual,  amb l'audiència  de  l'interessat,  es  determinen,  a  més, les mesures correctores necessàries.
18.3   Quan  se  superin  en  15  unitats  els  valors  guia d'immissió  que estableix l'article 9 o quan el titular o el  responsable  de  l'activitat hagi estat sancionat pel mateix motiu  durant el darrer any, es poden proposar com a mesures  preventives  el  precinte dels focus emissors o la suspensió de  l'activitat  durant  la  tramitació  i  la  resolució de l'expedient sancionador.

Secció 4
Infraccions i sancions

Article 19
Infraccions administratives
19.1   Es consideren infraccions administratives les accions i les omissions que contravenen les obligacions que estableix aquesta Ordenança.
19.2 Les  infraccions  es  classifiquen  en lleus, greus i molt greus, de conformitat amb  la  tipificació  que estableixen els articles següents.

Article 20
Tipificació de les infraccions
20.1 Es  tipifiquen  com  a infraccions administratives en matèria  d'activitats  sotmeses  a  llicència municipal, les següents:
20.1.1  Molt greus:
Falsejar els certificats tècnics.
Superar  en més de 10 unitats els valors guia d'immissió que estableix l'article 9.
Posar  en funcionament focus emissors quan se n'hagi ordenat el precinte o la clausura. Reincidir en infraccions greus.
20.1.2  Greus:
Superar  en  més de 5 unitats els valors guia d'immissió que estableix l'article 9.
No  disposar  de l'aïllament acústic i/o vibratori imposat a la llicència.
Ampliar  sense  llicència  les  activitats  susceptibles  de produir molèsties per sorolls i/o vibracions.
Desatendre  els  requeriments  municipals per a la correcció de les deficiències observades.
La  negativa  o  resistència  a  la  tasca  d'inspecció i de vigilància de l'Administració.
Negar-se  o  resistir-se  a subministrar dades o a facilitar la  informació  sol·licitada per les autoritats competents o pels  seus  agents en el compliment de les seves funcions, i també  el subministrament d'informació o documentació falsa, inexacta,  incompleta  o que indueixi a error, implícitament o explícitament.
Posar  en funcionament focus emissors quan se n'hagi limitat el temps. Reincidir en infraccions lleus.
20.1.3  Lleus:
Superar  fins  a  5  unitats  els valors guia d'immissió que estableix l'article 9.
Qualsevol  altra  infracció  no  tipificada  en els apartats anteriors.
20.2 Es  tipifiquen  com  a infraccions administratives en matèria d'accions singulars, capítol 4, les següents:
20.2.1  Greus:
Superar  en  més de 5 unitats els valors guia d'immissió que estableix l'article 9.
Superar  en  més  de  5  unitats els valors límits d'emissió dels vehicles que estableix l'article 10.
Exercir   l'activitat   sense l'autorització municipal preceptiva.
No presentar el  vehicle  per  al  seu  reconeixement  i inspecció. Reincidir en infraccions lleus
20.2.2  Lleus:
Superar  fins  a  5  unitats  els valors guia d'immissió que estableix l'article 9.
Superar  fins  a  5 unitats els valors límits d'emissió dels vehicles que estableix l'article 10.
Incomplir l'horari fixat.
Qualsevol  altra  infracció  no  tipificada  en els apartats anteriors.

Article 21
Persones responsables
Són responsables de les infraccions: Els   titulars de les llicències o autoritzacions municipals. Els explotadors de l'activitat. Els tècnics que lliurin els certificats corresponents. El titular del vehicle o el seu conductor. El causant de la pertorbació.

Article 22
Sancions
La  imposició de les sancions previstes en aquesta Ordenança es  regeix per la normativa vigent en matèria de procediment sancionador aplicable pels ens locals.

Article 23
Classes de sancions
Les sancions que es poden imposar són les següents:
a) Multa.
b) Suspensió de l'activitat, total o parcial.
c) Retirada temporal o definitiva de la llicència.

Article 24
Quantia de les sancions
24.1 Les  infraccions  molt  greus  seran  sancionades amb multes de 25.000 a 1.000.000 de pessetes.
24.2 Les infraccions greus seran sancionades amb multes de 15.000 a 500.000 pessetes.
24.3 Les infraccions lleus seran sancionades amb multes de 1.000 a 150.000 pessetes.

Article 25
Altres sancions imposables
25.1 Per  les  infraccions molt greus també es pot aplicar qualsevol de les sancions següents:
a) Clausura de l'activitat.
b) Retirada temporal o definitiva de la llicència.
c) Suspensió temporal de l'activitat.
d) Precinte de focus emissors.
25.2 Per  les  infraccions  greus  també  es  pot  aplicar qualsevol de les sancions següents:
a) Suspensió temporal de l'activitat.
b) Precinte de focus emissors.

Article 26
Graduació de les sancions
Les  sancions  corresponents  a  cada  classe d'infracció es graduen  tenint  en  compte els criteris següents, que poden ser valorats separadament o conjuntament.
a) L'afectació de la salut de les persones.
b) L'alteració social a causa del fet infractor.
c) La possibilitat de restabliment de la realitat fàctica.
d) El benefici derivat de l'activitat infractora.
e) El grau de malícia del causant de la infracció.
f)  El  grau de participació en el fet per títol diferent de l'anterior.
g) La capacitat econòmica de l'infractor.
h) La reincidència.

Article 27
27.1 L'autoritat  municipal  competent  és  qui  ordena la incoació  dels expedients sancionadors i imposa les sancions que corresponguin.
27.2 La  multa  és  compatible  amb  l'aplicació  d'altres sancions quan correspongui.
27.3 No  té  caràcter de sanció la clausura o el tancament de  l'activitat  que  no  disposi de llicència. Tampoc no té
 caràcter  de  sanció  la suspensió cautelar del funcionament de  l'activitat  fins  que  es rectifiquin els defectes o es compleixin els requisits legals exigits.

Article 28
Per  exercir  novament l'activitat que hagi estat clausurada o  precintada,  en  part o en la totalitat, és indispensable trobar-se en possessió de la  llicència  que  empari l'activitat  en  la seva totalitat i estat real, i també que s'adapti  al  projecte  sobre  la  base  del  qual  s'atorgà l'esmentada  llicència,  havent-se  de  justificar  la  seva adequació  mitjançant  el corresponent certificat tècnic. En cas  contrari,  no  es  pot  tornar  a  exercir l'activitat, encara  que  hagi  transcorregut  el  termini  imposat en la mesura aplicada.

Capítol 4
Accions singulars

Secció 1
Vehicles a motor

Article 29
Tot  vehicle  de  tracció  mecànica  ha  de  tenir  en bones condicions  de  funcionament  els  òrgans capaços de produir sorolls,  amb  la  finalitat  que  el  nivell sonor emès pel vehicle  amb  el  motor  en  funcionament  no excedeixi dels valors límits d'emissió que estableix l'article 10.

Article 30
30.1 Es  prohibeix forçar les marxes dels vehicles a motor fent  sorolls  molestos com ara acceleracions innecessàries, forçar el motor en pendents, etc.
30.2 Es  prohibeix  la  circulació de vehicles a motor amb silenciadors no eficaços, incomplets, inadequats o deteriorats,  i  utilitzar  dispositius  que puguin anul·lar l'acció del silenciador.
30.3 Es  prohibeix  l'ús  de  botzines  o  qualsevol altre senyal  acústic dins el nucli urbà. S'exceptuen els vehicles en  servei  de  la  Policia  Governativa o Municipal, Servei d'Extinció d'Incendis i  Salvaments  i  altres  vehicles destinats  al servei d'urgències degudament autoritzats, que resten, no obstant, subjectes a les  prescripcions següents:
a)  Tots els vehicles destinats a serveis d'urgències han de disposar  d'un  mecanisme  de  regulació  de  la  intensitat sonora  dels seus dispositius acústics que la redueixi a uns nivells  compresos  entre  70  i  90  dBA  durant el període nocturn  (entre  les  22  hores i les 7 hores del matí). Els nivells  es  mesuren segons indica el punt 2 de l'annex 1 de la Directriu 70/388/CEE.
b) Els conductors dels  vehicles  destinats  a  servei d'urgències només han  d'utilitzar  els  dispositius  de senyalització  acústica d'emergència en els casos de notable necessitat  i  quan  no  sigui  suficient  la  senyalització lluminosa. Els  caps dels respectius serveis d'urgències són
 els  responsables d'instruir els conductors en la necessitat de  no  utilitzar  indiscriminadament  els esmentats senyals acústics.

Article 31
Quan  en  determinades  zones  o  vies urbanes s'apreciï una degradació  notòria  del  medi per excés de soroll imputable al  trànsit,  l'ajuntament  pot  prohibir-lo,  limitar-lo  o restringir-lo.

Article 32
32.1 La  policia  municipal ha de formular denúncia contra el  titular  de  qualsevol  vehicle que segons el seu judici sobrepassi  els  valors  límits d'emissió permesos, indicant l'obligació  de  presentar  el  vehicle  en el lloc i l'hora determinats per al seu reconeixement i inspecció. Aquest  reconeixement  i  inspecció  es  pot referir tant al mètode de vehicle en moviment com al de vehicle aturat. En  qualsevol  cas  es considera vàlida la mesura practicada per  una estació de la Xarxa d'Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV).
32.2 Si  el  vehicle  no  es presenta en el lloc i la data fixats,  es  presumirà  que  el  titular  és conforme amb la denúncia  formulada  i  s'incoarà  el corresponent expedient sancionador.
32.3 Si  en  la  inspecció  efectuada  d'acord  amb el que disposa  l'annex  5  s'obtenen nivells d'avaluació superiors als  valors  límits  d'emissió permesos, s'incoarà expedient sancionador i,  independentment  d'aquest,  s'atorgarà  un termini  màxim  de 10 dies perquè s'efectuï la reparació del vehicle i torni a presentar-s'hi. No  obstant  això,  si en la mesura efectuada es registra un nivell  d'avaluació  superior  en 5 dBA o més al valor límit d'emissió establert,  es  procedirà  a  la  immobilització immediata  del  vehicle,  sens  perjudici d'autoritzar-ne el trasllat per a  la  seva  reparació  sempre  que  aquest s'efectuï de manera immediata. Un cop  efectuada  la reparació, s'ha de realitzar un nou control d'emissió.

Secció 2
Edificació

Article 33
Condicions acústiques exigibles a l'edificació
33.1   Sens  perjudici  del  que  estableix  l'article  13, s'exigirà que les instal·lacions auxiliars i complementàries  de  l'edificació, com ara ascensors, equips de refrigeració, portes  metàl·liques,  funcionament  de màquines,  etc. no  transmetin a l'interior de l'habitatge o locals  habitats nivells sonors i/o vibratoris superiors als valors guia d'immissió que estableix l'article 9.
33.2 Amb  la finalitat d'evitar la transmissió de soroll i de  vibracions a través de l'estructura de l'edificació s'ha de tenir en  compte  el  que  estableixen  els  apartats següents:
a)  Tot  element  amb  òrgans  mòbils  s'ha  de  mantenir en perfecte  estat  de  conservació, principalment pel que fa a la suavitat de marxa dels seus rodaments.
b)  No  es  permet l'ancoratge directe de màquines i suports d'aquesta  en  les  parets  mitgeres,  sostres  o forjats de separació de recintes, sinó que  s'ha  de  realitzar interposant els dispositius antivibratoris adequats.
c)  Les màquines d'arrancada violenta, les que treballin per cops  o  xocs  bruscos  i  les dotades d'òrgans amb moviment alternatiu  han  d'estar ancorades en bancades independents, sobre  el sòl i aïllades de l'estructura de l'edificació per mitjà dels antivibratoris adequats.
d)  Els  conductes  pels  quals  circulen  fluids  en  forma forçada,  connectats  directament  amb  màquines  que  tenen òrgans  en  moviment,  han de tenir dispositius de separació que  impedeixin  la  transmissió de les vibracions generades en aquelles màquines. Les  brides  i  els  suports  dels conductes han de tenir elements  antivibratoris. Les obertures  dels  murs per al pas de les conduccions s'han de dotar de materials antivibratoris. e)  En  els circuits de fluids, les seccions i disposició de les  vàlvules  i  aixetes  han  de  ser de tal manera que el fluid hi circuli  en  règim  laminar  per  les  despeses nominals.

Secció 3
Treballs en la via pública i en l'edificació
 
Article 34
Els treballs realitzats en la via  pública  i  els d'edificació s'han d'ajustar a les prescripcions següents:
a)  L'horari  de treball ha de ser comprès entre les 8 i les 22 hores.
b)  S'han d'adoptar les mesures oportunes per evitar superar els  valors guia d'immissió fixats per a la zona respectiva. En  el  cas  en  què  això  no  sigui  tècnicament  possible s'exigirà  autorització  expressa de l'ajuntament, establint l'horari per a l'exercici de l'activitat.
c)  S'exceptua  de  l'obligació  anterior les obres urgents, les  que  es  realitzin  per  raons de necessitat o perill i aquelles  que pels seus inconvenients no es puguin realitzar durant  el  dia. El  treball  nocturn ha de ser expressament autoritzat  per l'ajuntament, el qual determinarà els valors guia d'immissió  que  ha  de  complir  en  funció  de  les circumstàncies que concorrin en cada cas.

Article 35
35.1 Es prohibeixen les activitats de càrrega i descàrrega de mercaderies, manipulació de caixes,  contenidors, materials  de construcció i objectes similars entre les 22 i les  8  hores,  quan  aquestes operacions superin els valors guia  d'immissió  que  estableix l'article 9 i afectin zones d'habitatges i/o residencials. És preceptiva  l'autorització  municipal  expressa  per  a aquelles activitats que justifiquin tècnicament la impossibilitat de respectar els valors guia d'immissió.
35.2 El  servei  públic  nocturn  de  neteja  i  recollida
  d'escombraries  ha  d'adoptar  les mesures i les precaucions necessàries  per reduir al mínim el nivell de pertorbació de la tranquil·litat ciutadana. En  els  plecs de condicions de la contracta d'aquest servei s'han  d'especificar  els  valors  límits  d'emissió  sonora aplicables als vehicles.

Secció 4
Veïnatge

Article 36
Soroll a l'interior dels edificis
36.1 La  producció  de  soroll  a l'interior dels edificis s'ha  de  mantenir  dintre  els valors límits que exigeix la convivència ciutadana i el respecte als altres.
36.2 Es  prohibeix  qualsevol  activitat  pertorbadora del descans  aliè en l'interior dels habitatges, en especial des de  les  22  hores  fins  les 8 hores, que superi els valors guia d'immissió que estableix l'article 9.
36.3 L'acció  municipal  s'ha  d'adreçar  especialment  al control  dels  sorolls  i  de  les  vibracions  en  hores de descans nocturn deguts a:
a)  El  volum  de la veu humana o l'activitat directa de les persones.
b) Animals domèstics.
c)  Funcionament  d'electrodomèstics, aparells i instruments musicals o acústics.
d) Funcionament d'instal·lacions d'aire condicionat, ventilació o refrigeració.

Article 37
37.1 Els  posseïdors  d'animals domèstics estan obligats a adoptar les mesures necessàries  per  impedir  que  la tranquil·litat dels seus veïns sigui alterada  pel comportament d'aquells.
37.2 Es  prohibeix, des  de  les  22 hores fins les 8 hores, deixar en patis,  terrasses,  galeries  i  balcons  o altres espais oberts,  animals  domèstics  que  amb  els seus sons, crits o cants destorbin el descans dels veïns.

Article 38
38.1 El  funcionament  dels  electrodomèstics de qualsevol classe, dels aparells  i  dels  instruments  musicals  o acústics  en  l'interior  dels habitatges, s'ha d'ajustar de manera  que  no  se  superin  els valors guia d'immissió que estableix l'article 9.
38.2 El   funcionament de les instal·lacions de climatització i/o  ventilació  no  ha  d'originar  en  els edificis  contigus  o  pròxims  no usuaris d'aquests serveis valors  d'immissió  superiors als que estableix l'article 9, tant en l'àmbit interior com en l'exterior.

Article 39
Els  infractors  del  contingut  d'aquesta  Secció,  amb  la denúncia  i  comprovació  prèvies  del personal acreditat de l'ajuntament seran  requerits  perquè  cessin  l'activitat pertorbadora,  sens  perjudici  de la imposició de la sanció corresponent. A  aquest  efecte,  el  responsable  del  focus  emissor  té l'obligació  de  facilitar  l'accés  a l'edifici al personal acreditat de l'ajuntament.

Secció 5
Activitats comercials i de serveis

Article 40
40.1 Els  titulars  d'activitats  comercials  i de serveis estan  obligats  a adoptar les mesures d'aïllament dels seus focus  emissors  de  soroll  i/o  vibracions per complir els valors guia d'immissió que estableix l'article 9.
40.2   Per a  l'obtenció  de  la  corresponent  llicència d'obertura  cal  justificar  el  compliment dels valors guia d'immissió  establerts  per a la zona, mitjançant certificat subscrit  per un tècnic competent, contractat pel titular de l'activitat.

Secció 6
Activitats d'oci, d'espectacle i recreatives

En locals tancats
Article 41
Les activitats d'oci,  d'espectacle  i  recreatives  que disposin  d'equip  de música o que facin activitats musicals estan  sotmeses  al  procediment  que estableix l'article 13 amb les peculiaritats següents:
a)  Els serveis municipals han de comprovar l'efectivitat de les  mesures  d'aïllament  reproduint  en  l'equip  que s'ha d'inspeccionar  un  so  amb  el comandament de potenciòmetre del  volum  al nivell màxim. Al soroll musical s'ha d'afegir el produït per altres elements  del  local  com  ara extractors, cambres frigorífiques, grups de pressió, etc.
b)  Els  locals  amb  nivell  sonor musical interior igual o superior  a  75  dBA  han  de  fer la seva activitat amb les portes  i  les  finestres  tancades. Amb  aquesta finalitat, s'exigirà la instal·lació de doble porta i  aire condicionat.

Article 42
42.1 A  més  de  complir  les  condicions que estableix la llicència  d'obertura,  els  locals  d'esbargiment  públic o recreatiu,  com ara bars, restaurants, discoteques, sales de ball, cinemes, teatres  i  similars,  han  de  respectar l'horari de tancament establert legalment.
42.2   A més  els  titulars  dels  establiments  són  els responsables  de vetllar, amb els mitjans que calgui, perquè els  usuaris,  quan entrin o surtin del local, no produeixin molèsties  al  veïnat. En el cas que les seves recomanacions no  siguin  ateses,  han  d'avisar  immediatament la policia municipal als efectes adients.
42.3   En  tots  aquells  casos  en  què  s'hagi  comprovat l'existència  reiterada de molèsties al veïnat, l'ajuntament pot imposar  al  titular  de  l'activitat  l'obligació  de     disposar,  com  a  mínim,  d'una  persona  encarregada de la vigilància a l'exterior de l'establiment.

En locals a l'aire lliure

Article 43
En les autoritzacions que  amb  caràcter  discrecional s'atorguen per a l'actuació d'orquestres i  altres espectacles  musicals en terrasses o a l'aire lliure, hi han de figurar, com a mínim, els condicionaments següents:
a) Caràcter estacional o de temporada.
b) Limitació d'horari. Si l'activitat es realitza sense la corresponent autorització  municipal  o  incomplint  les  condicions  que aquesta  estableix,  el  personal  acreditat de l'ajuntament pot  procedir  a  paralitzar  immediatament  l'acte o festa, sens perjudici de la corresponent sanció.

Esporàdiques

Article 44
Les  manifestacions  populars  a  la via pública o en espais oberts de  caràcter  comunal  o  veïnal  derivades  de  la tradició,  com ara revetlles, festes, fires, etc., els actes cívics,  culturals  o  recreatius  excepcionals  i totes les altres  que  tinguin  un  caràcter semblant, han de disposar d'autorització municipal  expressa,  la  qual  imposa  les condicions  per  a  la  possible incidència per sorolls a la via pública segons la zona on tinguin lloc. Davant  l'incompliment del que estableix l'apartat anterior, el personal  acreditat  de  l'ajuntament  pot  procedir  a paralitzar immediatament  l'acte,  sens  perjudici  de  la sanció corresponent.

Secció 7
Manifestacions de vianants

Article 45
En  les  vies  públiques  i  altres  zones  de  concurrència pública,  no  es  poden  realitzar  activitats  com  ara fer cants,  crits,  fer funcionar aparells de ràdio, televisors, instruments,  tocadiscs,  missatges  publicitaris, altaveus, etc.,  que  superin els valors guia d'immissió que estableix l'article 9.

Secció 8
Sistemes d'avís acústics

Article 46
46.1   Es  prohibeix  fer  sonar  sense  causa  justificada qualsevol sistema d'avís com ara alarmes, sirenes, etc.
46.2 Tot i això, s'autoritzen proves i assaigs d'aparells, que són:
a)  Inicials:  les  que  s'han  de  realitzar  immediatament després  de  la  seva  instal·lació. Es poden efectuar entre les 9 i 20 hores.
b) Rutinàries:  són  les  de  comprovació  periòdica  dels sistemes  d'avís. Només  es  poden  realitzar com a màxim un cop  al mes i en un interval de 3 minuts, dintre l'horari de 9  a  les  20  hores. La  policia  municipal  ha de conèixer prèviament  el pla de comprovacions, amb l'expressió del dia i l'hora en què es farà.

Article 47
Control del sistema d'avís
47.1 Els  propietaris  de  sistemes d'avís acústics han de posar en  coneixement  de  la  policia  municipal  el  seu domicili i telèfon  perquè,  un  cop  avisats  dels  seu funcionament anòmal,  procedeixin  d'immediat  a  la  seva interrupció.
47.2   El desconeixement del titular o  la  persona responsable  per part de la policia municipal serà entès com a  autorització  tàcita  a  favor d'aquesta, per a l'ús dels mitjans necessaris per interrompre el sistema d'avís. L'anterior  mesura s'entén sens perjudici de la imposició de la  corresponent  sanció  quan les molèsties derivin d'actes imputables a l'actuació del  propietari  o  industrial subministrador, com a  conseqüència  d'una  instal·lació deficient  de  l'aparell  o  una  falta  de  les  operacions necessàries per mantenir-lo en bon estat de conservació.
47.3 A  la  sol·licitud  de  la  llicència d'obertura d'un establiment, tant si l'activitat és innòcua com classificada,  cal  especificar  a  la documentació que s'ha d'aportar si el local disposa de sistemes d'avís acústics.

Annex 1
Determinació  dels nivells d'avaluació de la immissió sonora en l'ambient exterior produït pel trànsit rodat

Àmbit d'aplicació
Als  efectes d'aquesta Ordenança, s'entén per soroll produït pel  trànsit rodat el que prové del trànsit dels vehicles  a motor i dels trens.

Períodes d'avaluació
El  nivell d'avaluació es calcula separadament pels períodes horaris següents:
L'horari  diürn,  període  que comprèn de les 7 h a les 22 h (15 h).
L'horari  nocturn, període que comprèn de les 22 h a les 7 h (9 h).

Càlcul del nivell d'avaluació, LAr
El  nivell  d'avaluació  es  calcula a partir de mesuraments que incloguin tot  el  període  horari,  mitjançant  les expressions següents:
  LAr = LAeq.T  
on:

LAeq  és  el  nivell  de  pressió  sonora continu equivalent ponderat A, mesurat durant el període T

on:

T=900 min. per a l'horari diürn.
T=540 min. per a l'horari nocturn.

O  bé  es  calcula  per  mostreig a partir de mesuraments de durada  curta  (10  min. o  més)  en  diferents intervals de temps,  Ti,  representatius  de  les variacions del trànsit; hores  punta,  hores  amb  calma,  etc.,  i  mitjançant  les expressions següents:

Horari diürn:
(Vegeu fórmules a la pàg. 8335)

Lloc de mesurament
En  les  edificacions,  el  nivell d'avaluació del soroll en l'ambient  exterior  es mesura situant el micròfon al mig de la  finestra,  oberta de bat a bat, de les dependències d'ús sensibles  al  soroll (dormitoris, sales d'estar, menjadors, despatxos  d'oficina, aules escolars o d'altres dependències assimilables).
En  les  zones  encara  no  construïdes  però  destinades  a l'edificació,  es mesura preferentment situant el micròfon a una  alçària  d'entre  3 i 11 m i en el pla d'emplaçament de la façana més exposada al soroll.
A  peu  de  carrer  es  mesura  situant  el  micròfon  a una distància  d'entre  1  i  2 m de les façanes i a una alçària d'aproximadament  1,5  m. Als  valors  que s'obtinguin se'ls aplicarà  la  correcció de sostreure d'entre 3 fins a 5 dBA, atenent les característiques de l'edificació de l'indret.
A  camp  obert  es  mesura situant el micròfon, com a mínim, entre 20 i  30  m  de  distància  de  les  vores  de  la instal·lació  (carreteres, autopistes, etc.) i a una alçària d'aproximadament 1,5 m.

Condicions de mesurament
Els nivells d'avaluació es  determinen  en  condicions meteorològiques  representatives  de  l'indret on es mesura, usant  sempre  una  pantalla  antivent  i a partir d'un ferm suposadament sec.

Calibratge
L'equip  de  mesura  s'ha  de calibrar mitjançant calibrador abans i després del mesurament.
 

Annex 2
Determinació dels nivells  d'avaluació  de  la  immissió sonora, LAr, en l'ambient  exterior  produït  per  les activitats i el veïnatge

Àmbit d'aplicació
Als  efectes d'aquesta Ordenança, s'entén per soroll produït per  les  activitats  el  provinent  de  les  màquines,  les instal·lacions,  les  obres,  etc. i  per soroll produït pel veïnatge  el  provinent  de  les activitats domèstiques, com ara  el  funcionament  dels  electrodomèstics, els aparells, els  instruments musicals o acústics, els animals domèstics, les veus, els cants, els crits o altres assimilables.

Períodes d'avaluació
El  nivell  d'avaluació  es  calcula  separadament  per  als períodes següents:
L'horari  diürn,  període  comprès  entre les 7 h i les 22 h (900 min.).
L'horari  nocturn,  període comprès entre les 22 h i les 7 h (540 min.).

Fases de soroll
El  període  d'avaluació es divideix en intervals de temps o fases  de soroll en els quals el nivell de pressió sonora es percep  de  manera  uniforme  en el lloc d'immissió, i també els  components  tonals  i/o  impulsives. Els  intervals  de temps  en  què  no  funciona l'activitat s'han de considerar una  fase  de soroll caracteritzada pel seu nivell de soroll ambiental.

Càlcul del nivell d'avaluació, LAr
El  nivell  d'avaluació  de cada període es calcula a partir dels  nivells  d'avaluació  parcials  de cada fase de soroll mitjançant les expressions següents:
(Vegeu fórmules a la pàg. 8335) i representa cadascuna de les fases de soroll.

Ti  és  la  durada  de  la  fase  de soroll, i expressada en minuts.
STi = 900 min. per a l'horari diürn.
STi = 540 min. per a l'horari nocturn.
LAr,i  és el nivell d'avaluació corresponent a la fase i.

Es calcula a partir de l'expressió següent: LAr,i = LAeq,ti + K1,i + K2,i + K3,i
on:

LAeq,ti  és  el nivell de pressió sonora continu equivalent, ponderat  A,  mesurat  en  un temps ti £ Ti i estimat per la fase i.
K1,i,  K2,i,  K3,i  són  correccions de nivell per a la fase i.

Correcció de nivells
La correcció de nivell K1 s'aplica:
Pel soroll procedent de les activitats:
5 dBA en període diürn i nocturn.
Pel soroll de les instal·lacions de  ventilació  i climatització:
3 dBA en període diürn.
6 dBA en període nocturn.
La correcció de  nivell  K2  pren  en  consideració  els components tonals del soroll en el lloc de la immissió:
Per percepció nul·la de components tonals: 0 dBA.
Per percepció neta de components tonals: 3 dBA.
Per percepció forta de components tonals: 6 dBA.
La correcció de  nivell  K3  pren  en  consideració  els components impulsius en el lloc de la immissió:
Per percepció nul·la de components impulsius: 0 dBA.
Per percepció neta de components impulsius: 3 dBA.
Per percepció forta de components impulsius: 6 dBA.

Avaluació detallada d'un soroll amb components tonals:
El  soroll  que  s'avalua té components tonals si s'escolten clarament tons purs.
Per  tal  d'avaluar  de  manera  detallada  la  presència de components tonals es proposa el procediment següent:
Fer una anàlisi amb resolució d'1/12 d'octava.
Fer la diferència: (Vegeu fórmules a la pàg. 8335)

Avaluació detallada d'un soroll amb components impulsius:
El  soroll  que  s'avalua  té  components  impulsius  si  es perceben  sons  d'alt  nivell  de  pressió  sonora  i durada curta.
Per  tal  d'avaluar  de  manera  detallada  la  presència de components impulsius es proposa el procediment següent.
Per  a  una  determinada  fase  de soroll de durada Ti en la qual es percep un soroll impulsiu:
Mesurar  el  nivell  de  pressió  sonora continu equivalent, ponderat A, durant Ti, LA,Ti.
Mesurar  el  nivell de pressió sonora ponderat A, determinat amb  la  característica  temporal  Impulse,  amitjanat en el temps Ti, LAI. (Vegeu pàg. 8335)

Lloc de mesurament
En  les activitats noves, per tal de comprovar l'efectivitat de  les  mesures  d'aïllament  acústic  que  consten  en  el projecte  tècnic,  l'emissió  de soroll de les activitats es comprova situant el sonòmetre a l'entorn de la instal·lació.
En  les  edificacions,  el  nivell  d'avaluació de soroll en l'ambient  exterior, es mesura situant el micròfon al mig de la  finestra,  oberta de bat a bat, de les dependències d'ús sensibles  al  soroll (dormitoris, sales d'estar, menjadors, despatxos   d'oficina,   aules   d'escola   o d'altres assimilables).
En  les  zones  encara  no  construïdes  però  destinades  a l'edificació,  es mesura preferentment situant el micròfon a l'alçària  d'entre  3  i 11 metres i en el pla d'emplaçament de la façana més exposada al soroll.
A  camp  obert  o en zones de serveis a l'exterior (jardins,   parcs,  etc.), el nivell de soroll en l'ambient exterior, es mesura  en  els  llocs on el soroll de l'activitat es percep amb més claredat.

Condicions de mesurament
Els  mesuraments es determinen en condicions meteorològiques representatives  de l'indret on es mesura i usant sempre una pantalla antivent.

Calibratge
L'equip  de  mesura  s'ha  de calibrar mitjançant calibrador abans i després del mesurament.

Annex 3
Determinació dels nivells  d'avaluació  de  la  immissió sonora, LAr, en l'ambient  interior  produït  per  les activitats i el veïnatge 

Àmbit d'aplicació
Als  efectes d'aquesta Ordenança, s'entén per soroll produït per  les  activitats  el  provinent  de  les  màquines,  les instal·lacions,  les  obres,  etc., i per soroll produït pel veïnatge  el  provinent  de  les activitats domèstiques, com ara  el  funcionament  dels  electrodomèstics, els aparells, els  instruments musicals o acústics, els animals domèstics, les veus, els cants, els crits o altres assimilables.
Períodes d'avaluació
El  nivell d'avaluació es calcula separadament pels períodes següents:
L'horari  diürn,  període  comprès  entre les 7 h i les 22 h (900 min.).
L'horari  nocturn,  període comprès entre les 22 h i les 7 h (540 min.).

Fases de soroll
El  període  d'avaluació es divideix en intervals de temps o fases  de soroll en els quals el nivell de pressió sonora es percep  de  manera  uniforme  en el lloc d'immissió, i també els  components  tonals i impulsius.  Els intervals de temps en  què no funciona l'activitat s'han de considerar una fase de soroll caracteritzada pel seu  nivell  de  soroll ambiental.

Càlcul del nivell d'avaluació, LAr
El  nivell  d'avaluació  de cada període es calcula a partir dels  nivells  d'avaluació parcials de cada fase de soroll a partir de les expressions següents: (Vegeu fórmules a la pàg. 8336)

Correcció de nivells
La  correcció  de  nivell  K1  s'aplica  al  soroll  de  les instal·lacions de l'edifici: calefacció, ventilació, climatització, ascensors o altres assimilables:
6 dBA en període nocturn
La correcció de  nivell  K2  pren  en  consideració  els components tonals del soroll en el lloc de la immissió:
Per percepció nul·la de components tonals: 0 dBA.
Per percepció neta de components tonals: 3 dBA.
Per percepció forta de components tonals: 6 dBA.
La correcció de  nivell  K3  pren  en  consideració  els components impulsius en el lloc de la immissió:
Per percepció nul·la de components impulsius: 0 dBA.
Per percepció neta de components impulsius: 3 dBA.
Per percepció forta de components impulsius: 6 dBA.

Avaluació detallada d'un soroll amb components tonals:
El  soroll  que  s'avalua té components tonals si s'escolten clarament tons purs.
Per  tal  d'avaluar  de  manera  detallada  la  presència de components tonals es proposa el procediment següent:
Fer una anàlisi amb resolució d'1/12 d'octava.
Fer la diferència: (Vegeu fórmules a la pàg. 8336)

Avaluació detallada d'un soroll amb components impulsius:
El  soroll  que  s'avalua  té  components  impulsius  si  es perceben  sons  d'alt  nivell  de  pressió  sonora  i durada curta.
Per  tal  d'avaluar  de  manera  detallada  la  presència de components impulsius es proposa el procediment següent:
Per  una  determinada fase de soroll de durada Ti en la qual es percep un soroll impulsiu:
Mesurar  el  nivell  de  pressió  sonora continu equivalent, ponderat A, durant Ti, LA,Ti.
Mesurar  el  nivell de pressió sonora ponderat A, determinat amb  la  característica  temporal  Impulse,  amitjanat en el temps Ti, LAI.   (Vegeu pàg. 8336)

Lloc de mesurament
Es prenen les consideracions següents:
Les  mesures  s'han  de  fer  en  dependències  sensibles al soroll  i  s'han  de  mantenir  totalment tancades durant la mesura.
Es  prenen  tres  posicions  de mesura o més en funció de la grandària de la dependència.
Els  punts de mesura es trien a l'atzar i procurant mantenir una distància mínima entre ells d'1,5 m.
La  distància  dels  micròfons  de  mesurament a les parets, terra i sostre ha de ser superior a 0,5 m.
En cas de presència de sons greus i en sales petites (inf. a 75  m3)  almenys una de les mesures s'ha de prendre  en  una cantonada,  a una distància de 0,5 m de les parets adjacents i  a l'alçària on es produeixi el nivell màxim entre 0,5 m i 1,5 m.
En  el  moment  de  les  mesures  només l'operador ha de ser present a  la  dependència  on  es  produeix  la  immissió interior de soroll.

Calibratge
L'equip  de  mesura  s'ha  de calibrar mitjançant calibrador abans i després del mesurament.

Annex 4
Determinació  dels nivells d'avaluació de la immissió de les vibracions a l'interior dels edificis
Àmbit d'aplicació
Als  efectes  d'aquesta  Ordenança,  s'entén per immissió de les vibracions a l'interior   dels   edificis   les pertorbacions  exteriors  o  interiors  a l'edifici i que es manifesten com ara  moviments  dels  tancaments  de  les dependències.

Magnitud que s'ha de mesurar
S'ha de mesurar el valor eficaç del senyal  de l'acceleració, ponderat en freqüència, entre les freqüències  d'1  a  80  Hz,  durant  un  període  de  temps representatiu  del  funcionament  de  la font de la vibració que s'avalua.
S'ha  de  determinar  el  valor  màxim  del  valor eficaç de l'acceleració en l'interval de mesura.
El valor eficaç s'obté  amb  un  detector  de  mitjana exponencial de constant de temps 1s.
La  ponderació  en  freqüència  es  realitza segons la corba d'atenuació: (Vegeu fórmules a la pàg. 8337)

Correcció  del  nivell  d'avaluació mesurat segons el nivell de vibració residual
S'entén per nivell de vibració  residual  el  nivell d'acceleració  mesurat  quan les fonts de les vibracions que s'avaluen estan aturades.
Si  el  resultat  de la mesura és de més de 10 dB respecte a la vibració residual, no se n'ha de fer cap correcció.
Si  el  resultat de la mesura és de 3 dB a 10 dB superior al nivell de  vibració  residual,  cal  fer-ne  la  correcció següent: (Vegeu fórmules a la pàg. 8337)
Si  el  resultat  de  la mesura del nivell d'avaluació és de menys  de  3  dB per damunt del nivell de vibració residual, no se n'ha de fer  cap tipus de correcció i en l'informe cal fer  constar  el  nivell  de  vibració  residual i el nivell d'avaluació Law.

Lloc de mesurament
La  vibració  es mesura en la posició i en la direcció on es detecta el nivell de vibració més alt.

Calibratge
L'equip  de  mesura  s'ha  de  calibrar  abans i després del mesurament.
 

Annex 5
Determinació  del  nivell d'avaluació de l'emissió de soroll dels vehicles
Àmbit d'aplicació
S'entén per vehicle qualsevol  mitjà  de  transport  o desplaçament de dues o més rodes que produeixi soroll.

Càlcul del nivell d'avaluació
Per  mesurar  el  soroll  emès  pels  vehicles s'utilitza el procediment  de  vehicle  en  moviment o del vehicle aturat, d'acord  amb  les  prescripcions tècniques de les directrius 92/97/CEE i 78/1015/CEE.

Annex 6
Control del funcionament de la maquinària
L'ajuntament  té potestat per prohibir el funcionament en el municipi  de material i maquinària per a la construcció i de tallagespes  que no disposin del certificat d'homologació CE i  del  certificat  de conformitat CE, i de la indicació del nivell  de  potència  acústica o nivell de pressió acústica, bé  directament, bé en una placa fixada de manera permanent, d'acord amb les directives comunitàries.
L'ajuntament  també  pot  verificar que es mantenen al llarg de  la  vida  de  la  maquinària  per  a  la  construcció  i tallagespa  les condicions inicials que exigeix la normativa comunitària.
Si  de  la  verificació  en  resulta  l'incompliment, es pot prohibir  el seu funcionament fins que es garanteixi la seva conformitat.

Annex 7
Equips de mesurament
El  sonòmetre  ha  de  complir  les  especificacions vigents establertes  pel  Comitè Electrotècnic Internacional pel que fa a aparells de tipus 1 i de tipus 2.
Pel  que  fa  a l'equip de mesura de vibracions, la xarxa de ponderació,  el  filtre limitador de banda i el detector rms han  de  complir  les especificacions i toleràncies que dóna la  norma  ISO  8041  per a mesuradors de vibració tipus 1 i tipus 2.
Els  aparells  anteriors  cal  que  es  complementin  amb un calibrador de nivell.
Per  determinar  el règim de gir del motor dels vehicles cal un tacòmetre amb una precisió mínima del 3%.
Els  instruments  de mesurament han de ser verificats, com a   mínim,  cada  2 anys, i els instruments de calibratge, com a mínim,  cada 5 anys en el Laboratori General d'Assaigs de la Generalitat de  Catalunya  o  en  una  entitat  degudament autoritzada.


Otras normas relacionadas con el ruido | Página principal de ruidos.org