Decret 136/1999, de 18 de maig, pel qual s'aprova el Reglament general de desplegament de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l'administració ambiental, i s'adapten els seus annexos
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Núm. 2894 - 21.05.1999

Ruidos.org

Normas

 

Departament de Medi Ambient

La Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l’administració ambiental, instaura a Catalunya un nou model d’intervenció administrativa de les activitats amb incidència ambiental. Aquesta Llei defereix expressament al Reglament el desenvolupament d’algunes de les seves determinacions bàsiques. Altres determinacions de la Llei han de ser igualment objecte de desplegament per facilitar-ne l’aplicació.

D’altra banda, la disposició addicional 7, en relació amb la disposició final 2, estableix el procediment per ampliar o modificar les activitats enunciades en el nomenclàtor dels annexos de la Llei. A aquest efecte, la comissió mixta, creada per ordre del Departament de Medi Ambient, n’ha formulat la corresponent proposta al Govern de la Generalitat.

Aquest Reglament compleix els mandats de la Llei i regula, amb prou detall, tots aquells aspectes que són necessaris per a la seva plena operativitat.

El títol 1 desenvolupa les disposicions generals i classifica les activitats amb incidència ambiental en set categories per ajustar el sistema i els procediments de prevenció i control a les peculiaritats i característiques pròpies de cada categoria, i amplia el quadre de definicions per facilitar la interpretació dels termes més significatius.

El títol 2 regula la base de dades ambientals que ha d’establir l’Administració de la Generalitat amb la participació dels ens locals i, a aquest efecte, detalla el contingut de la base de dades i crea les unitats d’informació ambiental del Departament de Medi Ambient i dels ens locals.

El títol 3 regula l’organització administrativa ambiental que resulta de la Llei i estableix la competència, les funcions i l’estructura de les oficines de gestió ambiental unificada de l’Administració de la Generalitat que s’adscriuen a les delegacions territorials del Departament de Medi Ambient, de la Ponència Ambiental que s’adscriu al Departament de Medi Ambient com a òrgan col·legiat, amb la participació de tots els sectors ambientals, i de la Direcció General de Qualitat Ambiental com a òrgan del Departament de Medi Ambient que ha de vetllar pel funcionament global de sistema d’intervenció integral.

El títol 4 regula el sistema de prevenció, i detalla i concreta els règims d’autorització ambiental, de llicència ambiental i de comunicació, amb especial referència al contingut dels projectes tècnics i d’altra documentació que ha d’acompanyar la sol·licitud. El contingut del projecte es diferencia per les diferents categories d’activitats per adequar-lo a les seves característiques pròpies i peculiaritats. Regula també el règim de garantia i de responsabilitat civil.

El capítol 4 d’aquest títol detalla el règim aplicable per a la revisió de l’autorització i de la llicència ambiental. Es preveuen els supòsits de revisió anticipada i de revisió periòdica, i el procediment a què s’han de sotmetre les activitats afectades.

El títol 5 regula el sistema de control inicial i periòdic a què s’han de sotmetre les activitats i que duen a terme les entitats ambientals de control. El sistema d’acreditació d’aquestes entitats es regula mitjançant un reglament específic, el compliment del qual es determina en la disposició addicional cinquena de la Llei.

El títol 6 regula el règim sancionador i estableix els ens i òrgans competents i les potestats sancionadores que se’ls atribueix.

Les disposicions addicionals regulen l’inici del règim de controls reglamentaris per a les activitats existents i el règim provisional sobre els acords voluntaris i l’aplicació de les millors tècniques disponibles mentre no siguin establerts per la Unió Europea.

Les disposicions transitòries regulen el règim d’adequació al nou sistema per a les activitats existents, legalitzades i no legalitzades en el moment de l’entrada en vigor de la Llei, i el règim per atorgar exempcions temporals a determinats límits d’emissió.

Finalment, s’estableix que el Reglament entrarà en vigor el mateix dia que entri en vigor la Llei 3/1998.

El Reglament conté també quatre annexos. Els tres primers annexos, que classifiquen les activitats sotmeses al règim d’intervenció administrativa ambiental, es corresponen amb els que figuren en la Llei 3/1998 esmentada, una vegada revisats, d’acord amb la disposició addicional setena d’aquesta Llei, i s’inclouen en el Reglament per facilitar-ne l’aplicació.

El quart annex assenyala les activitats per a les quals cal documentació específica pel que fa a la prevenció d’incendis i detalla l’abast d’aquesta documentació.

Per tot això, a proposta del conseller de Medi Ambient, vist el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora i d’acord amb el Govern,

Decreto:

TÍTOL 1

Disposicions generals

Article 1

Objecte

És objecte d’aquest Reglament desenvolupar el sistema d’intervenció administrativa de les activitats susceptibles d’afectar el medi ambient, la seguretat i la salut de les persones establert per la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l’Administració ambiental.

Article 2

Finalitats

2.1  Aquest Reglament té per finalitat regular un sistema d’intervenció administrativa eficaç de les activitats que ajudi a assolir un nivell alt de protecció de les persones i del medi ambient en el seu conjunt i un desenvolupament sostenible.

2.2  El present Reglament té també com a objectiu la regulació d’un procediment d’intervenció administrativa àgil que redueixi les càrregues dels particulars i garanteixi la col·laboració i la coordinació entre les administracions públiques que han d’intervenir-hi.

Article 3

Àmbit d’aplicació i règim d’intervenció administrativa

Les activitats incloses en l’àmbit d’aplicació d’aquest Reglament són les contingudes en els seus annexos i, segons la potencialitat de la seva incidència sobre el medi ambient, la seguretat i la salut de les persones quant a les emissions contaminants, queden sotmeses:

a) Les de l’annex I, al règim d’autorització ambiental, que es regula en el capítol 1 del títol 4, i al règim de control ambiental, que es regula en el capítol 1 del títol 5 d’aquest Reglament.

b) Les de l’annex II, al règim de llicència ambiental, que es regula en el capítol 2 del títol 4, i al règim de control ambiental, que es regula en els capítols 1 i 2 del títol 5 d’aquest Reglament.

c) Les de l’annex III, al règim de comunicació o, si s’escau, de llicència, que es regulen en el capítol 5 del títol 4, i al règim de control, que es regula en el capítol 3 del títol 5; en el que no preveu aquest Reglament, a la reglamentació municipal específica, i, en el seu defecte, a la reglamentació que dicti la Generalitat de Catalunya amb caràcter supletori.

Article 4

Classificació de les activitats

Les activitats sotmeses als sistemes d’intervenció administrativa que es regulen en aquest Reglament es classifiquen en:

a) Industrials.

b) Mineres.

c) Agrícoles i ramaderes.

d) Energètiques.

e) Comercials i de serveis.

f) Recreatives, espectacles i d’oci.

g) De gestió de residus.

Article 5

Definicions

A més de les que conté l’article 4 de la Llei 3/1998 i als efectes d’aquest Reglament, s’entén per:

a) Projecte bàsic: document tècnic, subscrit per persona legalment habilitada, que defineix de manera necessària i suficient la localització, les obres i les instal·lacions i el medi afectables per a la implantació i l’exercici d’alguna o algunes de les activitats compreses en els annexos I, II i III d’aquest Reglament.

b) Titular de l’activitat: la persona física o jurídica que posseeix les instal·lacions on s’exerceix l’activitat objecte d’intervenció ambiental i deté el poder decisori sobre la seva explotació tècnica i econòmica.

c) Sector ambiental: cada una de les àrees o matèries que són objecte d’una regulació legal i d’una organització administrativa específica i diferenciada dins de l’ordenament jurídic ambiental.

En qualsevol cas, es consideren sectors ambientals, l’aire, l’aigua, el sòl, la gea i els residus.

d) Centre o establiment: conjunt d’instal·lacions que s’ubiquen en un emplaçament determinat, entenent aquest com un espai físic delimitat i diferenciat.

e) Instal·lació: conjunt d’edificis, d’equipaments, de maquinària i d’infraestructures de què es compon un establiment o un centre on s’exerceix una o diverses activitats amb incidència ambiental.

f) Control ambiental: acte de comprovació dut a terme per una Administració o una entitat col·laboradora de l’Administració en els terminis prefixats per verificar que en l’exercici d’una activitat es compleixen totes i cadascuna de les prescripcions i determinacions fixades per la legislació ambiental aplicable i, específicament, les assenyalades en l’autorització ambiental o en la llicència ambiental.

g) Autocontrol ambiental: acció de control ambiental que es duu a terme per la mateixa empresa en compliment d’una obligació legalment establerta o per iniciativa pròpia, d’acord amb la metodologia, la freqüència i el procediment d’avaluació fixats per la legislació aplicable o en l’autorització ambiental o la llicència ambiental.

h) Òrgan ambiental competent: òrgan de l’Administració que té atribuïda alguna o algunes de les potestats de resolució respecte de les actuacions d’intervenció administrativa que es regulen en aquest Reglament.

i) Afecció a la salut de les persones: la incidència negativa que les emissions d’una activitat o conjunt d’activitats poden tenir sobre la salut individual o col·lectiva.

Article 6

Condicions generals de funcionament de les activitats

6.1  Els titulars de les activitats compreses en l’àmbit d’aplicació d’aquest Reglament les han d’exercir sota els principis següents:

a) Prevenir la contaminació, mitjançant l’aplicació de les mesures adequades i, en especial, de les millors tècniques disponibles.

b) Prevenir la transferència de la contaminació d’un medi a l’altre.

c) Reduir la producció de residus mitjançant tècniques de minimització i, en tot el que no sigui possible, gestionar-los correctament, valoritzar-los i, en últim terme, disposar el rebuig de manera que se n’eviti o redueixi l’impacte en el medi ambient, d’acord amb les previsions de la legislació sectorial i les determinacions dels plans i programes que ordenen la seva gestió.

d) Utilitzar l’energia, l’aigua i les matèries primeres de manera racional, eficaç i eficient.

e) Prendre les mesures necessàries per prevenir els accidents greus, els incendis i la insalubritat i per minimitzar els seus efectes perjudicials en cas que es produeixin.

f) Prendre les mesures necessàries perquè en cessar l’exercici de l’activitat s’eviti qualsevol risc de contaminació i perquè el lloc de l’activitat quedi en un estat satisfactori de tal manera que l’impacte ambiental sigui el mínim possible respecte a l’estat inicial en què es trobava. Es considera que l’estat del lloc és satisfactori si permet la seva utilització posterior per als usos urbanístics admesos.

6.2  Les administracions públiques, en l’àmbit de les seves competències, han de vetllar pel compliment efectiu del principis esmentats en l’apartat 1 d’aquest article.

Article 7

Obligacions generals de les persones titulars de les activitats

7.1  Les activitats objecte d’aquest Reglament i les instal·lacions que hi estiguin vinculades han d’ésser projectades, instal·lades, utilitzades, mantingudes i controlades de manera que s’assoleixin els objectius de qualitat ambiental i de seguretat que fixa la legislació vigent.

7.2  Als efectes d’aquest Reglament, les activitats i les instal·lacions que hi estan vinculades compleixen les obligacions generals fixades a l’apartat 1 si són desenvolupades i utilitzades, respectivament, d’acord amb la finalitat i l’ús que els són propis i compleixen les condicions següents:

a) Que han estat projectades, instal·lades, controlades i es mantenen d’acord amb la reglamentació vigent i les instruccions de l’Administració competent i, en absència de reglamentació o d’instruccions específiques, s’ajusten a les normes tècniques de reconeixement general.

b) Que compleixen les establertes per l’autorització o la llicència, si aquestes són preceptives.

Article 8

Valors límits d’emissió i prescripcions tècniques de caràcter general

8.1  Els valors límits d’emissió i les prescripcions tècniques de caràcter general que fixa la legislació ambiental són aplicables a totes les activitats que són objecte d’aquest Reglament.

8.2  Per a l’establiment dels valors límits d’emissió i les prescripcions tècniques de caràcter general, cal tenir en compte:

a) Les condicions de qualitat del medi ambient potencialment afectat.

b) Les millors tècniques disponibles.

c) Les característiques de les activitats afectades.

d) Les transferències de contaminació d’un medi a l’altre.

e) Les substàncies contaminants.

f) Les condicions climàtiques generals i els episodis meteorològics recurrents.

Article 9

Acords voluntaris

9.1  Els valors límits d’emissió i les prescripcions tècniques es poden establir també en un acord voluntari subscrit entre el Departament de Medi Ambient i una empresa o un sector industrial determinat.

9.2  L’acord vincula ambdues parts i a aquelles que s’hi adhereixin durant el període de la seva vigència.

9.3  L’acord es sotmet als tràmits d’informació pública i audiència i es fa públic mitjançant la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

9.4  Els ajuntaments també poden subscriure acords voluntaris amb empreses emplaçades en el seu terme municipal en els aspectes mediambientals de la seva competència, observant les garanties de procediment establertes en l’apartat anterior, si bé l’acord pot fer-se públic en el Butlletí Oficial de la província.

Article 10

Subministrament d’informació

Correspon al Departament de Medi Ambient subministrar la informació necessària per efectuar les comunicacions a la Comissió de la Unió Europea, en els terminis i la forma legalment establerts, relatives a:

a) Valors límits d’emissió i la resta de prescripcions tècniques establertes amb caràcter general i les millors tècniques disponibles que han servit de base per establir-los.

b) Les principals fonts d’emissió de contaminants.

c) Altres requeriments que exigeixi la normativa aplicable.

Article 11

Mitjans informàtics i telemàtics

Les relacions dels ciutadans amb els òrgans de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i, si s’escau, amb els òrgans de l’administració local i de tots els òrgans esmentats entre si, es poden dur a terme mitjançant tècniques informàtiques i telemàtiques, amb respecte per les garanties i els requisits establerts per les normes de procediment administratiu.

TÍTOL 2

Base de dades ambientals d’activitats

Article 12

Contingut

La base de dades ambientals d’activitats, en endavant base de dades, ha de contenir la informació bàsica necessària sobre:

a) La qualitat dels recursos naturals i les condicions del medi ambient a Catalunya.

b) Els objectius i les normes de qualitat sobre el medi ambient i, especialment, sobre els nivells màxims d’immissió fixats legalment.

c) Les principals fonts d’emissió de contaminants.

d) Els nivells d’emissió i la resta de prescripcions tècniques establertes amb caràcter general, o per acords voluntaris, i les millors tècniques disponibles que han servit de base per establir-los.

Article 13

Informació bàsica

Als efectes d’aquest Reglament, es considera informació bàsica necessària de la base de dades la informació disponible, fiable i contrastada, relativa a:

a) La qualitat dels recursos naturals i les condicions del medi ambient a Catalunya, i en especial les dades disponibles sobre:

Qualitat de l’aire i la capacitat i vulnerabilitat del territori.

Qualitat de les aigües, les zones declarades sensibles i vulnerables i els aqüífers sobreexplotats.

Sòls contaminats.

Espais i elements naturals protegits.

Hàbitats i espècies de flora i de fauna protegits.

b) Els objectius i les normes de qualitat sobre el medi ambient, i en especial les dades necessàries sobre:

Valors límits d’immissió fixats per la normativa vigent respecte de la presència en l’aire, l’aigua i al sòl de substàncies, vibracions, radiacions, calor i soroll.

Objectius dels programes de gestió de residus.

Objectius dels plans i programes hidrològics de conca i del Pla de sanejament de Catalunya.

Objectius sobre espècies de flora i fauna protegides.

c) Les principals fonts d’emissió de contaminants i, en especial, les dades bàsiques disponibles sobre activitats incloses en els annexos d’aquest Reglament.

d) Els nivells d’emissió i la resta de prescripcions tècniques establertes amb caràcter general i, en especial, les dades disponibles sobre:

Valors límits d’emissió de substàncies, vibracions, radiacions, calor o soroll a l’atmosfera, a l’aigua o al sòl fixats per la normativa vigent.

La informació es refereix també, si escau, a les tècniques i els mètodes de presa de mostres, anàlisi i mesura.

Prescripcions tècniques sobre les instal·lacions, matèries, substàncies, processos i productes fixats per la normativa vigent.

Les millors tècniques disponibles i, en especial, les dades disponibles sobre les tècniques que s’han considerat per a la determinació dels valors límits d’emissió.

Article 14

Configuració de la base de dades

14.1  La base de dades es nodreix amb la informació ambiental de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i dels ens locals que és necessària per a l’aplicació d’aquest Reglament.

14.2  Les entitats i els òrgans de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i tots els ens locals han de subministrar obligatòriament a la base de dades la informació necessària i en el format preestablert.

14.3  La incorporació i el tractament de la informació a la base de dades es durà a terme prèvia verificació de la seva fiabilitat i publicitat.

Article 15

Accés

La informació continguda en la base de dades és pública, a excepció dels aspectes emparats pel règim de confidencialitat, d’acord amb la normativa vigent.

Article 16

Subministrament de la informació

16.1  Les unitats d’informació territorials i les unitats d’informació dels ens locals han de subministrar la informació que se’ls sol·liciti, sense perjudici que s’hi pugui accedir mitjançant tècniques informàtiques i telemàtiques.

16.2  Les unitats d’informació territorials i les dels ens locals són les encarregades de la tramesa de les dades i les receptores i usuàries de la informació en l’àmbit territorial de la seva competència.

Article 17

Adscripció

17.1  Les unitats d’informació territorials són adscrites a les oficines de gestió ambiental unificada.

17.2  Les unitats d’informació dels ens locals s’adscriuen als consells comarcals, municipis de més de 50.000 habitants i altres ens locals que ho sol·licitin.

Article 18

Procediment d’integració

Per constituir-se com a unitat d’informació local, els ens locals que ho sol·licitin han de justificar davant el Departament de Medi Ambient que disposen de prou mitjans i capacitat de gestió.

TÍTOL 3

Organització administrativa

Capítol 1

Les oficines de gestió ambiental unificada

Article 19

Competència territorial i funcions

19.1  Les oficines de gestió ambiental unificada (OGAU) previstes a la disposició addicional 2 de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, són òrgans del Departament de Medi Ambient que s’ubiquen a Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona i que desenvolupen les funcions que els atribueixen la Llei esmentada i el present Reglament en relació amb les activitats sotmeses a la intervenció ambiental de l’Administració de la Generalitat.

19.2  Les oficines de gestió ambiental unificada s’adscriuen a la delegació territorial corresponent del Departament de Medi Ambient, sota la dependència del delegat territorial. El seu personal depèn funcionalment del delegat territorial i orgànicament de la unitat a què, si s’escau, estigui adscrit.

19.3  Les oficines de gestió ambiental unificada exerceixen les funcions següents:

a) Subministrar informació ambiental als usuaris en relació amb les activitats.

b) Verificar formalment les sol·licituds d’autorització ambiental i de la documentació que l’acompanya.

c) Ordenar i instruir el procediment d’atorgament de l’autorització ambiental.

d) Analitzar la suficiència i la idoneïtat del projecte.

e) Avaluar la incidència ambiental de les activitats.

f) Cobrar les taxes corresponents.

g) Avaluar els resultats de les actes de control i instruir, si s’escau, els expedients corresponents.

h) Ordenar i instruir el procediment de revisió de l’autorització ambiental.

i) Assessorar tècnicament els ens locals, les empreses i els ciutadans.

j) Vetllar per la inscripció d’ofici de les activitats autoritzades en els registres ambientals.

k) Mantenir un cens de les activitats autoritzades.

Article 20

Funcionament

Les OGAU actuen d’acord amb les directrius i normes de funcionament que estableixi el Departament de Medi Ambient.

Capítol 2

Ponència ambiental

Article 21

Creació i composició

21.1  Es crea la Ponència Ambiental com a l’òrgan col·legiat encarregat de garantir un enfocament integrat de l’autorització ambiental i de complir els altres requeriments de prevenció, control i inspecció encomanats a l’Administració de la Generalitat de Catalunya que exigeixen una avaluació integrada de la contaminació.

21.2  La Ponència Ambiental depèn del Departament de Medi Ambient i és assistida per una unitat tècnica central i les unitats tècniques territorials de les OGAU per a l’exercici de les seves funcions.

L’assignació dels assumptes entre les unitats tècniques es duu a terme atenent el nombre, la complexitat i la magnitud de les activitats.

Article 22

Funcions

22.1  La Ponència Ambiental té les funcions generals que li atribueix aquest Reglament i les específiques següents:

a) Dur a terme l’avaluació ambiental i la proposta de resolució de les sol·licituds d’autorització ambiental i de les seves revisions, tenir en compte el medi ambient en el seu conjunt i formular la declaració d’impacte ambiental, si escau.

b) Emetre l’informe preceptiu que s’ha de dur a terme en el cas de les activitats de l’annex II.1 d’aquest Reglament, tant per al supòsit d’atorgament de la llicència ambiental com per a la seva revisió, i formular la declaració d’impacte ambiental, si escau.

c) Emetre l’informe tècnic del grau d’incompliment de les determinacions ambientals que resultin de les actes de control practicades per les entitats col·laboradores de l’Administració.

d) Prestar assistència tècnica a les oficines de gestió ambiental unificada en les seves funcions d’assessorament tècnic especialitzat als ens locals, les empreses i els ciutadans en general.

e) Fer la proposta motivada a l’òrgan ambiental competent per prorrogar el termini de resolució de la sol·licitud d’autorització ambiental.

22.2  La Ponència Ambiental és presidida pel director general de Qualitat Ambiental, està formada per un representant de cada sector ambiental amb categoria de director general o persona en qui delegui i és assistida per una secretaria tècnica. A les sessions de la Ponència assisteixen els delegats territorials del Departament de Medi Ambient i, si escau, experts expressament convidats.

22.3  La Ponència Ambiental pot assignar l’exercici de les funcions d’avaluació i informe, i proposta, de determinades categories d’activitats a les unitats tècniques territorials.

22.4  Integren les unitats tècniques de forma permanent: el personal dels sectors ambientals que és indispensable per a l’exercici de les seves funcions i, eventualment, el personal de reforç necessari segons la naturalesa i complexitat de l’activitat.

Capítol 3

Direcció General de Qualitat Ambiental

Article 23

Funcions

23.1  Correspon a la Direcció General de Qualitat Ambiental del Departament de Medi Ambient vetllar pel funcionament global del sistema d’intervenció integral que s’estableix en aquest Reglament.

23.2  En l’àmbit de les competències atribuïdes per aquest Reglament a l’Administració de la Generalitat, correspon a la Direcció General de Qualitat Ambiental l’exercici de les funcions generals que se li atribueixen en aquest Reglament, i les específiques següents:

a) Gestió del sistema d’acreditació de les entitats ambientals de control.

b) Garantir l’homogeneïtat de criteris de gestió.

c) Definir els criteris generals d’avaluació d’impacte ambiental.

d) Proposar les normes i prescripcions tècniques de caràcter general.

e) Donar suport a la Ponència Ambiental i a les OGAU.

f) Incorporar la informació a la base de dades i fer-ne el tractament.

TÍTOL 4

Sistema de prevenció

Capítol 1

Règim de l’autorització ambiental

Secció 1

Objecte i finalitat

Article 24

Activitats sotmeses a autorització ambiental

Se sotmeten al règim d’autorització ambiental de l’Administració de la Generalitat de Catalunya les activitats que es detallen en l’annex I d’aquest Reglament, tant per ser implantades com per a qualsevol canvi substancial que s’hi pretengui introduir un cop autoritzades.

Article 25

Finalitat de l’autorització ambiental

La finalitat de l’autorització ambiental és:

a) Prevenir i reduir a l’origen les emissions a l’atmosfera, l’aigua i el sòl que produeixin les activitats corresponents, incorporar-hi les millors tècniques disponibles validades per la Unió Europea i, alhora, fixar les condicions per a una gestió correcta d’aquestes emissions.

b) Disposar d’un sistema de prevenció que integri en una única autorització les autoritzacions sectorials existents que són competència de l’Administració de la Generalitat en matèria d’abocaments d’aigües residuals, producció i gestió de residus i emissions a l’atmosfera, de manera que es dugui a terme un enfocament integrat respecte al tractament de les emissions contaminants que poden afectar el medi ambient en conjunt.

c) Integrar en una resolució única de l’òrgan ambiental de l’Administració de la Generalitat les decisions dels òrgans que hagin d’intervenir per raó de prevenció d’incendis, d’accidents greus i de protecció de la salut, i integrar també la declaració d’impacte ambiental respecte a les activitats que són sotmeses a ambdós sistemes.

Secció 2

Procediment

Article 26

Sol·licitud

La sol·licitud d’autorització ambiental ha d’anar acompanyada, d’acord amb el que determina aquest Reglament, de la documentació següent:

a) Projecte bàsic.

b) Estudi d’impacte ambiental, si s’escau.

c) La documentació que sigui preceptiva, d’acord amb la normativa en vigor, pel que fa als aspectes de prevenció d’incendis, d’accidents greus i de protecció de la salut.

d) La certificació de compatibilitat del projecte amb el planejament urbanístic.

e) L’acreditació de la qualitat del sòl i la seva compatibilitat per a l’exercici de l’activitat.

f) El nom de la persona responsable tècnica de l’execució del projecte.

g) La declaració de dades que, a criteri del sol·licitant, gaudeixin de confidencialitat emparada per norma amb rang de llei.

h) Un resum de la documentació formulada de manera comprensible per als ciutadans i ciutadanes.

i) Qualsevol altra documentació que exigeixi la legislació vigent.

Article 27

Presentació de la sol·licitud

La sol·licitud d’autorització ambiental i la documentació que l’acompanya es presenten per triplicat a l’ajuntament del municipi en què es pretengui implantar l’activitat. En el cas que la presentació es realitzi a qualsevol altre dels registres de l’Administració pública, aquesta ha d’enviar la documentació presentada a l’ajuntament esmentat, d’acord amb el que s’estableix en la normativa de règim jurídic i procediment administratiu comú sobre el registre.

Article 28

Tramesa de la documentació

L’ajuntament, en el termini màxim de cinc dies a comptar des de l’entrada de la sol·licitud en el seu registre, ha d’enviar aquesta i la documentació que l’acompanya, per duplicat a l’oficina de gestió ambiental unificada del seu àmbit territorial.

Article 29

Esmena de la sol·licitud

29.1  Una vegada l’OGAU rep la sol·licitud d’autorització, ha de verificar formalment la documentació presentada, en el termini de 5 dies, per comprovar si s’ajusta als requisits establerts en l’article 26 d’aquest Reglament.

29.2  Si l’OGAU comprova la manca de compliment dels requisits exigits per la tramitació de la sol·licitud, ha de notificar immediatament al peticionari les mancances observades, i donar-li un termini de 10 dies perquè les esmeni o aporti els documents preceptius, amb la indicació que si no ho fa se’l tindrà per desistit.

29.3  Quan la documentació presentada és correcta, l’OGAU ho comunica a l’ajuntament i tramet la sol·licitud i la documentació que l’acompanya a:

La Ponència Ambiental, o si s’escau la unitat tècnica corresponent.

Altres òrgans de l’Administració de la Generalitat que hagin de participar en l’avaluació del projecte.

L’Administració de l’Estat, si cal.

Article 30

Suficiència del projecte

30.1  L’ajuntament, la unitat tècnica corresponent i els altres òrgans de l’Administració de la Generalitat que participen en l’avaluació del projecte han de pronunciar-se, en l’àmbit de les seves respectives competències, sobre la suficiència i la idoneïtat del projecte i de l’altra documentació presentada i trametre’ls a l’OGAU, en el termini màxim de 15 dies.

30.2  En el cas que es detectin insuficiències en el projecte o la documentació presentada, l’OGAU en dóna trasllat al sol·licitant perquè els complementi o esmeni.

30.3  El període de temps emprat per complementar o esmenar el projecte o la documentació no es computa als efectes de compliment del termini de resolució ni per a l’emissió de l’informe de l’ajuntament.

30.4  Transcorregut el termini de 3 mesos sense que s’hagin resolt les insuficiències, es declara la caducitat de l’expedient.

30.5  Les incidències del procediment previstes als paràgrafs 2 i 4 anteriors es comuniquen a l’Ajuntament i als altres òrgans que hi intervenen.

Article 31

Informació pública i veïnal

31.1  Transcorregut el termini de 15 dies esmentat en l’article anterior o, si s’escau, un cop resoltes les insuficiències, l’OGAU ha de sotmetre la sol·licitud a informació pública, per un termini de 20 dies, mitjançant la seva publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i la seva difusió a través de les xarxes telemàtiques d’informació, i l’ajuntament ha de sotmetre la sol·licitud a informació dels veïns més immediats del lloc d’emplaçament de l’activitat per un termini de 10 dies i donar trasllat del seu resultat a l’OGAU.

31.2  Una vegada realitzades la informació pública i veïnal, l’OGAU ha de trametre a la Ponència Ambiental i, si s’escau, als altres òrgans que participen en l’avaluació del projecte, les al·legacions presentades.

Article 32

Informes preceptius

32.1  L’ajuntament, en el termini màxim de dos mesos a comptar des de la data de presentació de la sol·licitud, ha de trametre a l’OGAU un informe sobre tots els aspectes de l’activitat que afecten temes que són de la seva competència i, com a mínim, sobre els aspectes relatius a sorolls, vibracions, escalfor, olors i abocaments al sistema de sanejament o clavegueram municipal. Aquest informe té caràcter vinculant. Transcorregut el termini de dos mesos sense que l’ajuntament hagi emès l’informe, s’ha d’entendre que aquest és favorable al projecte.

32.2  Els informes i les decisions en matèria de prevenció d’incendis, d’accidents greus i de protecció de la salut han de ser tramesos a l’OGAU en el termini màxim de tres mesos a comptar des de la data en què l’òrgan competent rebi la sol·licitud i documentació. Transcorregut aquest termini sense que els informes hagin estat tramesos, s’ha d’entendre que són favorables al projecte.

32.3  La resta d’informes han de ser tramesos a l’OGAU en el termini màxim de 15 dies a comptar des de la data en què l’òrgan competent rebi la sol·licitud i documentació. Transcorregut aquest termini sense que hagin estat tramesos, es pot continuar la tramitació de l’expedient; es pot no tenir en compte l’informe emès fora de termini.

32.4  L’OGAU dóna trasllat dels informes tramesos a la Ponència Ambiental.

Article 33

Procés d’avaluació ambiental

33.1  L’avaluació que fa la Ponència Ambiental de les sol·licituds d’autorització ambiental es basa en la informació ambiental detallada en els articles 12 i 13 d’aquest Reglament i en la que conté la documentació que acompanya la sol·licitud.

33.2  L’avaluació ambiental té en compte el resultat de la informació pública i els informes emesos.

33.3  La ponència ambiental es pronuncia, atenent la legislació vigent, sobre tots i cadascun dels aspectes que han de figurar en la resolució que es detallen en l’article 36 d’aquest Reglament i específicament sobre:

a) La compatibilitat de la qualitat del sòl que ocupen les instal·lacions amb l’exercici de l’activitat que es projecta.

b) Les emissions generades per l’activitat, els sistemes de tractament i correcció, les emissions finals al medi receptor, les tècniques de prevenció i reducció en origen i les tècniques de correcció/tractament aplicades.

c) Les tècniques de minimització i les mesures relatives a la gestió dels residus generats en la instal·lació.

d) Les tècniques i mesures d’estalvi d’energia i recursos naturals.

e) Els efectes de l’activitat sobre l’aire, l’aigua, el sòl, la flora, la fauna, i, si cal d’altres elements o recursos protegits i sobre el medi en el seu conjunt per prevenir la transferència de contaminació d’un medi a l’altre, així com sobre la seguretat i la salut de les persones.

f) Els sistemes d’autocontrol de les emissions que es preveuen en el projecte així com, si s’escau, els que es considerin necessaris d’establir, i la fixació de les mesures i tècniques de control de les emissions, així com la seva freqüència i el procediment d’avaluació dels mesuraments.

g) L’import mínim de la garantia suficient i de la cobertura de la pòlissa d’assegurança de la responsabilitat civil.

h) La formulació de la proposta de resolució.

i) La formulació de la declaració d’impacte ambiental, si s’escau.

Article 34

Proposta de resolució i al·legacions

34.1  La Ponència Ambiental, atenent els informes de la unitat tècnica corresponent i la informació al seu abast, formula la proposta de resolució.

34.2  La proposta de resolució incorpora les determinacions que resulten dels informes vinculants emesos pels òrgans competents d’acord amb el que estableix l’article 32 d’aquest Reglament.

34.3  La proposta de resolució es tramet a l’OGAU corresponent perquè la notifiqui als interessats en l’expedient i a l’ajuntament del municipi en què es pretengui implantar l’activitat, als quals atorga un termini de deu dies per fer al·legacions.

34.4  Transcorregut el termini atorgat, l’OGAU ha de comunicar a la Ponència Ambiental el resultat del tràmit d’audiència, i adjuntar-hi les al·legacions presentades.

34.5  La Ponència Ambiental, assistida de la unitat tècnica corresponent, avalua les al·legacions formulades i eleva al conseller de Medi Ambient la proposta de resolució perquè resolgui la sol·licitud d’autorització.

Article 35

Resolució

35.1  La resolució es dicta i es notifica en el termini màxim de sis mesos a comptar de la data de l’entrada de la sol·licitud a l’OGAU. En el còmput d’aquest termini es té en compte l’establert en l’article 30.3 d’aquest Reglament.

35.2  El conseller de Medi Ambient pot prorrogar el termini de resolució a proposta raonada de la Ponència Ambiental. L’OGAU notifica als interessats i a l’ajuntament la pròrroga establerta, que no pot ser objecte de recurs.

35.3  Transcorregut el termini establert sense que s’hagi resolt la sol·licitud presentada, aquesta s’entén que és atorgada.

L’autorització atorgada per silenci administratiu en cap cas genera facultats o drets contraris a l’ordenament jurídic i, en particular, sobre el domini públic.

35.4  L’autorització d’abocament d’aigües residuals a les conques hidrogràfiques intercomunitàries o la petició d’informe, si s’escau, s’ha de tramitar simultàniament a l’autorització ambiental.

Article 36

Contingut de l’autorització ambiental

36.1  L’autorització ambiental de la Generalitat incorpora, quan s’escau, la declaració d’impacte ambiental, i té el contingut mínim següent:

a) Valors límit d’emissió que poden ésser substituïts, segons la naturalesa i les característiques de l’activitat, per altres paràmetres o mesures equivalents.

b) Sistemes de tractament i control de les emissions, amb especificació del règim d’explotació i de la metodologia de mesurament, la freqüència, el procediment d’avaluació dels mesuraments i l’obligació de comunicar, amb la periodicitat que es fixi, a l’òrgan ambiental competent les dades necessàries per comprovar el compliment del contingut de l’autorització.

c) Determinació de les mesures relatives a les condicions d’explotació diferents de les normals que puguin afectar el medi ambient, com són, entre d’altres, la posada en funcionament, les fuites, les errades de funcionament, les aturades momentànies i el tancament definitiu de l’explotació.

d) Determinació, si cal, de prescripcions que garanteixin la protecció del sòl i de les aigües subterrànies, i de les mesures relatives a la gestió dels residus generats per la instal·lació.

e) Fixació, si s’escau, de mesures per minimitzar la contaminació a llarga distància.

f) Determinació, si s’escau, de la garantia suficient, segons la magnitud de la instal·lació, per respondre de les obligacions derivades de l’activitat autoritzada, de l’execució de totes les mesures de protecció del medi ambient, dels treballs de recuperació del medi afectat i, si escau, del pagament de les sancions imposades per les infraccions comeses per l’exercici incorrecte de l’activitat.

g) Fixació de l’import mínim de cobertura de la pòlissa d’assegurança per responsabilitat civil per danys ocasionats per l’activitat autoritzada.

h) Qualsevol altra mesura o condició que, d’acord amb la legislació vigent, sigui adequada per a la protecció del medi ambient, en conjunt, afectat per l’activitat.

36.2  L’autorització ha de determinar també les condicions i les mesures preventives i de control necessàries sobre prevenció d’incendis i d’accidents greus, i sobre protecció de la salut, d’acord amb el que especifiqui la legislació sectorial vigent, i ha de recollir les determinacions establertes pel municipi sobre sorolls, vibracions, escalfor, olors i abocaments al sistema de sanejament o clavegueram municipal, i sobre qualsevol altre aspecte de l’activitat que afectin temes de la seva competència.

36.3  En el cas que la normativa vigent en l’àmbit mediambiental requereixi condicions més rigoroses que les que es puguin assolir mitjançant les millors tècniques disponibles, l’autorització ha d’exigir l’aplicació de condicions complementàries, sens perjudici d’altres mesures que puguin adoptar-se.

36.4  L’autorització pot incloure excepcions temporals als requeriments especificats en l’apartat 1.a) anterior, en el cas d’un pla o programa aprovat per l’òrgan ambiental competent que garanteixi el respecte d’aquestes exigències en el termini màxim de sis mesos o en el cas d’un projecte que comporti una reducció de la contaminació.

Article 37

Notificació

37.1  L’OGAU formula la notificació de la resolució per la qual s’atorga o es denega l’autorització ambiental. Correspon a l’ajuntament dur a terme, en el termini de 10 dies, el lliurament de la notificació a les persones interessades, i comunicar-ho a l’OGAU.

37.2  S’ha d’adjuntar a la notificació de la resolució una còpia segellada del projecte tècnic, una còpia diligenciada del qual ha de ser custodiada per l’OGAU corresponent.

Capítol 2

Règim de la llicència ambiental

Secció 1

Objecte i finalitat

Article 38

Activitats sotmeses a llicència ambiental

Se sotmeten al règim de llicència ambiental les activitats que es detallen a l’annex II d’aquest Reglament, tant per ser implantades com per a qualsevol canvi substancial que s’hi pretengui introduir un cop autoritzades.

Article 39

Finalitat de la llicència ambiental

La finalitat de la llicència ambiental és:

a) Prevenir i reduir a l’origen les emissions contaminants a l’aire, l’aigua i el sòl que produeixen les activitats corresponents i que són susceptibles d’afectar el medi ambient, i també prevenir incendis i protegir la salut.

b) Integrar en la llicència ambiental les decisions dels òrgans que hagin d’intervenir per raó de prevenció d’incendis i de protecció de la salut.

c) Integrar la declaració d’impacte ambiental respecte a les activitats que són sotmeses a ambdós sistemes.

Secció 2

Procediment

Article 40

Sol·licitud

La sol·licitud de llicència ambiental ha d’anar acompanyada, d’acord amb el que determina aquest Reglament, de la documentació següent:

a) Projecte bàsic.

b) La documentació que sigui preceptiva en els aspectes de prevenció d’incendis i de protecció de la salut.

c) La certificació de compatibilitat del projecte amb el planejament urbanístic.

d) La declaració de dades que, a criteri del sol·licitant, gaudeixin de confidencialitat emparada per norma amb rang de llei.

e) Nom de la persona responsable tècnica de l’execució del projecte.

f) L’estudi d’impacte ambiental, si s’escau.

g) Qualsevol altra documentació que exigeixi la legislació vigent.

Article 41

Presentació de la sol·licitud

41.1  La sol·licitud de llicència ambiental i la documentació que l’acompanya es presenten per triplicat a l’ajuntament del municipi en què es pretengui implantar l’activitat, d’acord amb el que estableix la normativa de règim jurídic i procediment administratiu comú sobre el registre.

41.2  L’ajuntament verifica formalment la documentació presentada per comprovar si s’ajusta als requisits previstos en l’article 40 d’aquest Reglament.

41.3  Si l’ajuntament comprova la manca de compliment dels requisits exigits, ha de notificar al sol·licitant les mancances observades, i donar-li un termini de 10 dies perquè les esmeni o aporti els documents preceptius, amb indicació que si no ho fa se’l tindrà per desistit.

41.4  Completat el tràmit anterior, l’ajuntament ha de trametre còpia de la sol·licitud i documentació que l’acompanya a l’OGAU, en el cas de projectes d’activitats incloses en l’annex II.1, i al consell comarcal, si ha d’intervenir en el tràmit d’avaluació.

Article 42

Suficiència del projecte

42.1  L’ajuntament, o si escau el consell comarcal i la Ponència Ambiental, en el cas de projectes d’activitats incloses en l’annex II.1 d’aquest Reglament, han de pronunciar-se, en l’àmbit de les respectives competències, sobre la suficiència i idoneïtat del projecte i de l’altra documentació presentada, en el termini màxim de 15 dies.

42.2  En el cas que s’hagin detectat mancances en el projecte o en la documentació presentada, l’ajuntament en dóna trasllat al sol·licitant perquè els complementi o esmeni.

42.3  El període de temps emprat per complementar o esmenar el projecte o la documentació no es computa als efectes de compliment del termini de resolució.

Article 43

Informació pública

Transcorregut el termini de 15 dies esmentat en l’article anterior o, si escau, un cop esmenades les mancances observades, l’ajuntament ha de sotmetre la sol·licitud i documentació que l’acompanya a informació pública, durant el termini de 20 dies, i a informació veïnal, durant el termini de 10 dies.

Article 44

Informes de l’Administració de la Generalitat de Catalunya

44.1  Passat el termini d’informació pública, l’ajuntament, en el cas de projectes d’activitats inclosos en l’annex II.1 d’aquest Reglament, ha de trametre a l’OGAU una còpia de les al·legacions presentades.

44.2  L’OGAU demana els informes preceptius en matèria de prevenció d’incendis i protecció de la salut, i sobre sanitat animal en el cas que es tracti d’activitats ramaderes. Aquests informes s’han d’emetre en el termini màxim d’un mes a comptar des de la data de recepció de la sol·licitud i documentació per part de l’òrgan competent. Transcorregut aquest termini sense que hagin estat tramesos, es pot continuar la tramitació de l’expedient, i pot no tenir-se en compte l’informe emès fora de termini.

44.3  La Ponència Ambiental, o si escau, la unitat tècnica corresponent, prèvia assignació per la Ponència Ambiental, ha d’emetre informe sobre els aspectes de la seva competència i, específicament, sobre els referits a les emissions a l’atmosfera, a l’aigua i a la producció i gestió de residus, i ha d’integrar els informes esmentats en l’apartat anterior. Aquest informe és vinculant si és desfavorable o imposa mesures preventives, de control o de garantia, i ha de ser emès en el termini màxim de dos mesos.

L’informe sobre abocaments d’aigües residuals en les conques internes de Catalunya i al mar ha de fixar els límits i la resta de determinacions que estableix la legislació en matèria d’aigües i de costes.

44.4  En el cas que els informes preceptius no s’emetin en el termini establert, s’entenen favorables al projecte.

Article 45

Procés d’avaluació ambiental

45.1  L’avaluació que fa la Ponència Ambiental de les sol·licituds de llicència ambiental per a les activitats de l’annex II.1 es basa en la informació ambiental detallada en els articles 12 i 13 d’aquest Reglament i en la que conté la documentació que acompanya la sol·licitud.

45.2  L’avaluació ambiental té en compte el resultat de la informació pública i els informes emesos.

45.3  L’avaluació de la ponència ambiental es pronuncia, atenent la legislació vigent, sobre tots i cadascun dels aspectes que han de figurar en la resolució que es detallen en l’article 49 d’aquest Reglament i específicament sobre:

a) Les emissions generades per l’activitat, els sistemes de tractament i correcció, les emissions finals al medi receptor, les tècniques de prevenció i reducció en origen i les tècniques de correcció/tractament aplicades.

b) Les tècniques de minimització i les mesures relatives a la gestió dels residus generats en la instal·lació.

c) Les tècniques i mesures d’estalvi d’energia i recursos naturals.

d) L’impacte de l’activitat sobre el medi en el seu conjunt per prevenir la transferència de contaminació d’un medi a l’altre.

e) Les mesures i tècniques de control de les emissions, així com la seva freqüència i el procediment d’avaluació dels mesuraments.

f) La qualificació de l’impacte de l’activitat sobre l’aire, l’aigua, el sòl, la flora, la fauna, i la salut de les persones, i, si escau, d’altres elements o recursos protegits, i també sobre el medi en el seu conjunt, i la proposta d’informe amb caràcter favorable o desfavorable.

g) La declaració d’impacte ambiental, si s’escau.

Article 46

Informe municipal o comarcal

46.1  En el cas de projectes d’activitats incloses en l’annex II.2 d’aquest Reglament, aquestes se sotmeten a l’informe de l’ajuntament en els municipis de 50.000 habitants o més i d’aquells altres que tinguin atribuïda aquesta competència, d’acord amb l’article 29.2 de la Llei. En el cas d’altres ajuntaments, la sol·licitud se sotmet a l’informe del consell comarcal corresponent en el termini màxim d’un mes.

46.2  L’informe de l’òrgan ambiental de l’ajuntament o del Consell Comarcal ha d’incorporar els informes relatius a la prevenció d’incendis i a la protecció de la salut.

46.3  L’informe del consell comarcal és vinculant si és desfavorable o imposa mesures preventives, de control o de garantia.

Article 47

Proposta de resolució

L’ajuntament, una vegada rebuts els informes preceptius o exhaurit el termini establert per emetre’ls, elabora la proposta de resolució, que ha de ser notificada als interessats, i a l’OGAU en el cas d’activitats de l’annex II.1, o al consell comarcal en el cas d’activitats de l’annex II.2 si es tracta de municipis de menys de 50.000 habitants als quals no s’hagi atribuït la competència d’informe, i els atorga un termini de deu dies per fer les al·legacions que considerin oportunes.

Article 48

Resolució

48.1  L’ajuntament, un cop valorades les al·legacions formulades, resol la sol·licitud de llicència ambiental.

48.2  La resolució es dicta i es notifica en el termini màxim de quatre mesos a comptar des de la data de presentació de la sol·licitud.

48.3  Transcorregut el termini establert sense que s’hagi resolt la sol·licitud presentada, s’entén que la llicència és atorgada.

La llicència atorgada per silenci administratiu en cap cas genera facultats o drets contraris a l’ordenament jurídic i, en particular, sobre el domini públic.

Article 49

Contingut de la llicència

49.1  La llicència ambiental incorpora, quan s’escaigui, la declaració d’impacte ambiental i les prescripcions necessàries per a la protecció del medi ambient, tot detallant, quan calgui, els valors límit d’emissió i les mesures preventives, de control o de garantia que siguin procedents, i les prescripcions necessàries relatives a la prevenció d’incendis i a la protecció de la salut.

49.2  La llicència ambiental de les activitats de l’annex II.1 que aboquen a les conques internes de Catalunya o al mar incorpora les determinacions fixades en l’informe de la Ponència Ambiental sobre els abocaments d’aigües residuals a la llera pública, els quals queden autoritzats amb l’atorgament de la llicència.

49.3  En el cas de les activitats de l’annex II.2 en què hi hagi abocaments a la llera pública en les conques internes de Catalunya o al mar, simultàniament a l’atorgament de la llicència ambiental, s’ha de tramitar l’autorització d’abocament corresponent o la petició d’informe, si s’escau.

49.4  L’autorització d’abocament d’aigües residuals a les conques intercomunitàries o la petició d’informe, si s’escau, s’ha de tramitar simultàniament a la llicència ambiental.

Article 50

Notificació

La resolució per la qual s’atorga o es denega la llicència ambiental es notifica als interessats, i s’adjuntarà còpia segellada del projecte tècnic al peticionari.

La resolució es comunica al consell comarcal i a l’OGAU corresponent quan hagin intervingut en el procediment.

Capítol 3

Disposicions comunes

Secció 1

Documentació

Article 51

Comprovació del projecte d’activitat

Prèviament a l’inici del procediment d’autorització o llicència ambiental i a la sol·licitud de l’interessat, l’OGAU o, si s’escau, l’ajuntament o el consell comarcal corresponent ha de facilitar una comprovació relativa a la inclusió de l’activitat projectada en el corresponent annex d’aquest Reglament.

Article 52

Accidents greus

52.1  Les activitats de risc d’accidents greus són les que es fixen en la legislació sectorial vigent.

52.2  A la sol·licitud d’autorització ambiental per a l’exercici d’una de les activitats de risc d’accidents greus, s’ha d’adjuntar la documentació que sigui legalment preceptiva.

Article 53

Prevenció d’incendis

53.1  Les activitats relacionades en l’annex IV.A d’aquest Reglament es consideren activitats de risc d’incendi.

53.2  En les activitats de risc d’incendi, cal incloure en la sol·licitud d’autorització o de llicència ambiental la documentació que es determina en l’annex IV.B d’aquest Reglament.

Article 54

Certificat de compatibilitat del projecte amb el planejament urbanístic

54.1  Per a l’obtenció del certificat de compatibilitat del projecte amb el planejament urbanístic que s’ha d’adjuntar a la sol·licitud d’autorització o llicència ambientals, s’ha de formular la petició d’expedició a l’ajuntament acompanyada de la documentació següent:

a) Plànol d’emplaçament de l’activitat projectada que permeti una identificació indubtable de la finca.

b) Memòria descriptiva de l’activitat projectada que expliciti la seva naturalesa i característiques principals.

c) Necessitats d’ús i aprofitament del sòl i del subsòl.

d) Requeriments de l’activitat respecte als serveis públics municipals.

54.2  El certificat de compatibilitat del projecte amb el planejament urbanístic, l’ha d’expedir l’ajuntament en el termini màxim d’1 mes a comptar de la data de la sol·licitud, ha de determinar la compatibilitat o no de l’activitat projectada amb la normativa i el planejament municipal i ha de fer constar els aspectes següents:

a) Respecte de la finca en què es projecta emplaçar l’activitat:

La classificació urbanística del sòl.

El planejament al qual està subjecte i el seu grau d’urbanització.

Els usos urbanístics admesos.

b) Respecte de l’activitat projectada:

Capacitat dels serveis públics municipals d’atendre els requeriments de l’activitat.

Condicionants d’urbanització o d’altres que s’haurien d’imposar a la llicència urbanística, si escau.

54.3  En el cas que no s’expedeixi el certificat dins de termini, el peticionari de l’autorització ambiental pot justificar-ho acompanyant còpia de la sol·licitud i de la documentació presentada a l’ajuntament en què figuri la data de presentació al registre municipal. Aquesta documentació justificativa permet iniciar el procediment d’autorització.

Article 55

Qualitat del sòl

55.1  El sòl a ocupar per les instal·lacions ha de ser compatible amb l’exercici de l’activitat. Aquesta compatibilitat s’ha d’acreditar mitjançant la presentació d’un estudi geològic que mostri la caracterització de l’estat inicial del terreny i les mesures d’adequació, si s’escau, a aplicar per a la implantació de l’activitat.

55.2  L’estudi ha de contenir:

a) Una descripció de la metodologia emprada per al reconeixement del terreny.

b) La caracterització litològica i estructural dels materials.

c) La identificació dels nivells d’aigua.

55.3  La presentació de l’estudi geològic no serà necessària quan les dades referenciades en el punt anterior les contingui el projecte tècnic que acompanya la sol·licitud o bé es tracti de la primera ocupació del sòl en un polígon industrial que compti amb una avaluació geològica suficient.

Article 56

Responsable tècnic

56.1  A la sol·licitud d’autorització o de llicència ambiental s’ha d’acompanyar el document acreditatiu de la designació, per part del titular de l’activitat, de la persona que assumirà la responsabilitat tècnica de l’execució del projecte i que expedirà la certificació acreditativa de l’adequació de l’activitat i de les instal·lacions a l’autorització o llicència atorgades.

56.2  El document acreditatiu de la designació ha de consignar:

a) El nom de la persona designada.

b) La seva titulació professional.

c) La seva adreça.

Article 57

Declaració de dades confidencials

El titular de l’activitat, mitjançant declaració, pot expressar aquelles dades contingudes en el projecte tècnic i de la resta de documentació complementària que s’acompanya a la sol·licitud d’autorització o de llicència ambiental que, segons el seu criteri, gaudeixen de confidencialitat. En la declaració ha d’expressar la norma, amb rang de llei, que empara la confidencialitat de les dades.

secció 2

Projecte tècnic

Article 58

Contingut

El projecte bàsic que ha d’acompanyar la sol·licitud d’autorització ambiental o de llicència ambiental ha d’anar signat per un tècnic o tècnica competents, ha d’estar visat pel col·legi professional corresponent i ha de contenir informació detallada sobre tots i cadascun dels aspectes que segons la tipologia d’activitat els pertoqui i que es fixen en els articles 59 a 66 d’aquest Reglament.

Article 59

Format

El projecte bàsic i la documentació que sigui preceptiva en els aspectes de prevenció d’incendis, d’accidents greus i de protecció de la salut s’han de presentar en el format i suport informàtic que fixi el Departament de Medi Ambient amb la participació dels altres òrgans de l’Administració que intervenen en el procediment d’avaluació i resolució.

Article 60

Dades generals

Tots els projectes han de contenir informació suficient sobre els aspectes següents:

Primer. Dades de l’empresa:

a) NIF, nom fiscal i anagrama, si és el cas.

b) Adreça completa.

c) Representant legal.

Segon. Dades de la instal·lació o establiment:

a) Nom, adreça completa i CACAE.

b) Informació gràfica, que comprèn:

Plànol de l’emplaçament del centre o establiment expressat en coordenades UTM, i delimitació de l’espai que ocupen les instal·lacions sobre cartografia 1:5.000 amb quadrícula UTM incorporada. En el mateix plànol, s’han de grafiar les infraestructures i els equipaments existents en el polígon o la zona on s’emplaça l’activitat i que tinguin incidència sobre la seva avaluació ambiental.

Plànol a escala 1:1.000 que expressi la situació relativa als edificis o les activitats confrontants. Aquest plànol no és exigible a les activitats ramaderes.

Plànol detallat de les instal·lacions, planta i secció, a escala adequada, normalment entre 1:100 i 1:200.

c) Classificació i qualificació del sòl que ocupa la instal·lació, segons el planejament urbanístic vigent.

d) En el cas que la instal·lació o establiment es projecti sobre edificació existent, el seu detall en plànol a escala adequada, normalment entre 1:50 i 1:100.

e) Característiques del sòl i del subsòl que ocupen les instal·lacions.

Tercer. Dades de l’activitat:

a) Classificació de l’activitat o les activitats que es projecten d’exercir en el centre o establiment, segons annexos d’aquest Reglament.

b) Breu descripció de l’activitat o activitats projectades.

c) Calendari previst d’execució del projecte i de la data d’inici de l’activitat.

Quart. Dades d’energia:

a) Tipus d’energia i procedència.

b) Potència nominal.

c) Consum anual.

d) Instal·lacions i, si escau, tipus i capacitat d’emmagatzematge.

Cinquè. Medi potencialment afectat:

a) Delimitació de l’espai físic (àmbit territorial) afectable per a tots i cadascun dels focus emissors de contaminació i la qualificació urbanística d’aquests espais.

b) Qualitat de l’aire i capacitat i vulnerabilitat del territori dins de l’espai físic afectable, referit a les matèries o substàncies emissibles.

c) Qualitat de les aigües afectades per l’abocament d’aigües residuals.

La informació establerta als paràgrafs b) i c) anteriors és proporcionada per l’Administració.

Article 61

Dades específiques del projecte per a activitats industrials

Les activitats industrials sotmeses al règim d’autorització o de llicència ambiental han de completar les dades generals del projecte amb les específiques que s’estableixen a continuació:

a) Matèries primeres i auxiliars:

Tipus i estat (sòlid, líquid, gasós).

Consum anual.

Sistema de subministrament i d’emmagatzematge i característiques principals de les seves instal·lacions.

b) Processos. Per a cadascun d’ells:

Breu descripció, amb el corresponent diagrama, si escau, dels processos de producció i identificació dels equips o instal·lacions que generen emissions.

Diagrama de blocs.

Balanç de matèria.

Temps de funcionament (d/any i h/dia).

c) Productes intermedis i finals:

Tipus i estat (sòlid, líquid, gasós).

Producció anual (unitats o pes).

Sistema d’emmagatzematge i d’expedició, i característiques principals de les seves instal·lacions.

Article 62

Dades específiques del projecte per a activitats de gestió de residus

62.1  Les activitats de gestió de residus sotmeses al règim d’autorització o de llicència ambiental han de completar les dades generals del projecte amb les específiques que s’estableixen a continuació:

a) Residus a gestionar i matèries primeres:

Característiques dels residus i de les matèries primeres.

Capacitat de tractament.

Sistema de recepció, de subministrament, i d’emmagatzematge, i característiques principals de les seves instal·lacions.

Tipus d’anàlisi a la recepció dels residus i llista d’equips amb els quals es realitza.

b) Processos. Per a cadascun d’ells:

Breu descripció, amb el corresponent diagrama, incloent el de blocs i de fluxos, si escau, i identificació dels equips i les instal·lacions que generen emissions.

Balanç de matèria.

Temps de funcionament (d/any i h/dia).

c) Productes obtinguts:

Característiques.

Producció anual.

Sistema d’emmagatzematge i d’expedició, i característiques de les seves instal·lacions.

62.2  Dipòsits controlats

En el cas d’instal·lacions de gestió de residus mitjançant dipòsit controlat, el projecte haurà de contenir la documentació i les dades que s’especifiquen en el Decret 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig dels residus en dipòsits controlats.

Article 63

Dades específiques del projecte per a activitats energètiques

Les activitats energètiques sotmeses al règim d’autorització o de llicència ambiental han de completar les dades generals del projecte amb les específiques següents:

a) Dades del combustible utilitzat:

Tipus i composició.

Potència calorífica inferior i superior.

Consum (horari i anual).

Sistema de subministrament i emmagatzematge, i característiques principals de les seves instal·lacions (tipus, capacitat).

b) Dades de la instal·lació:

Descripció de l’activitat.

Processos principal i associats, i breu descripció i identificació dels equips i instal·lacions que generen emissions.

Temps de funcionament (d/any i h/dia).

Capacitat de la instal·lació expressada en potència tèrmica (MWT) i elèctrica (Mwe) i, si s’escau, tones vapor/h i calor produït (tèrmies/h).

Article 64

Dades específiques del projecte per a activitats mineres

A) Informació gràfica

a) Plànol topogràfic de l’àrea afectada i del seu entorn, amb corbes de nivell, equidistants 1 m a escala 1:1000.

b) Plànol geològic de l’àrea afectada a escala 1:1000.

c) Plànols amb les projeccions horitzontal i vertical dels treballs d’explotació.

d) Plànol a escala 1:2.000 on es reflecteixin les infraestructures, els equipaments, els edificis, les captacions i la presència d’aigües superficials, masses forestals i altres recursos naturals afectables en un radi de 2.000 metres.

e) Plànol general a escala 1:200 de la instal·lació amb identificació dels seus equipaments.

B) Informació descriptiva

a) Descripció del medi físic afectat.

b) Descripció de l’activitat sol·licitada que inclogui, com a mínim:

Tipus de material a extreure i magnitud.

Mètodes d’extracció.

Plantes de preparació i tractament del material extret i de les seves instal·lacions i utillatge amb indicació dels punts on es generen emissions.

Sistema d’expedició dels productes obtinguts.

C) Programa de restauració

a) Actuacions a executar detallades en fases que inclouen, com a mínim:

Característiques físiques i químiques dels sòls restaurats.

Condicionament del terreny.

Protecció contra l’erosió.

Estabilització, fixació i condicionament dels fronts o bancs d’explotació.

Runars i basses estèrils.

Revegetació.

b) Estudi econòmic i pressupost del cost de restauració, desglossat per a cada una de les fases o operacions definides en el Programa de restauració.

Article 65

Dades específiques del projecte per a activitats ramaderes

65.1  Per a les activitats ramaderes cal presentar la documentació següent:

A) Informació gràfica:

a) Plànol a escala 1:2.000 de situació, en un radi de 2.000 m, relativa de les instal·lacions a:

Nuclis urbans.

Altres explotacions ramaderes i d’indústries càrnies.

Infraestructures i equipaments.

Captacions d’aigües de consum humà i aigües superficials.

b) Plànol a escala 1:200 de les edificacions i instal·lacions amb identificació dels punts on es generen emissions i, si s’escau, dels sistemes de tractament d’aquestes i de les instal·lacions d’emmagatzematge de matèries primeres i productes per a la profilaxi animal.

B) Informació descriptiva, amb el suport, si escau, d’informació gràfica.

a) De les infraestructures de l’explotació, amb detall de:

Superfície de les instal·lacions i de la finca on s’ubiquen.

Accessos a les instal·lacions.

Sistema de subministrament d’aigua i energia, i consums anuals previstos.

Sistema de neteja de les instal·lacions i d’evacuació de les aigües residuals.

Fossa de cadàvers i contenidors per als animals morts.

Femer i basses de purins.

Gual sanitari.

Moll de càrrega i descàrrega.

Magatzems.

Zones de preparació de pinsos.

b) De l’activitat projectada:

Tipus de bestiar i capacitat d’allotjament, expressada en nombre de places per a cada tipus de bestiar.

Descripció detallada de tots els cicles productius que es duen a terme en l’explotació.

Sistema d’explotació que comprengui, com a mínim:

Alimentació.

Abeuradors.

Ventilació.

Calefacció.

Neteja.

Canal de dejecció.

Desinfecció i desinfectació.

Si escau, equips de gestió (munyidors, ponedors, incubadores).

C) Informació sobre residus i emissions.

a) Dejeccions (purins, fems, gallinassa).

Pla de gestió de les dejeccions ramaderes i dels residus generats on se n’especifiqui la descripció, la quantitat generada, l’aplicació, el tractament i les característiques i capacitat dels sistemes d’emmagatzematge.

Destinació final. En el cas que la destinació sigui l’aprofitament agrícola com a fertilitzant en terres de conreu pròpies, s’ha d’acreditar la seva disponibilitat i la seva suficiència mitjançant un pla d’adobatge.

b) Animals morts:

Producció estimada anual.

Sistema de gestió en l’explotació.

Destinació final.

c) Aigües residuals:

Producció diària.

Caracterització.

Sistema de recollida, tractament i evacuació, amb descripció de les instal·lacions i identificació del punt d’abocament, amb coordenades UTM.

Sistema de control.

d) Residus especials (zoosanitaris, fitosanitaris):

Producció. Tipus de residus i volum o pes de producció anual per a cadascun d’ells.

Sistema de gestió i destinació final.

e) Emissions a l’atmosfera, exceptuant les difuses:

Caracterització.

Sistema de tractament, amb descripció de les instal·lacions.

Sistema de control.

f) Dades sobre emissions de soroll i vibracions:

Ubicació dels focus i breu descripció del procés que les genera.

Nivells d’emissió en origen de cada focus.

Projecte d’aïllament amb detall de la seva instal·lació i càlcul de rendiment.

Nivells estimats d’immissió a l’exterior o, si s’escau, als locals confrontants, i relació amb els valors guia fixats per la normativa d’aplicació.

65.2  En els projectes per a les activitats ramaderes no cal presentar les dades comunes a què es refereix l’article 66.

Article 66

Dades comunes

Atenent les característiques de l’activitat pel que fa a les seves emissions, generació de residus, energia, matèries i substàncies utilitzades o produïdes i altres aspectes que són objecte d’avaluació als efectes d’aquest Reglament, el Projecte bàsic que ha d’acompanyar la sol·licitud d’autorització o de llicència ambiental ha de preveure les dades generals i específiques del projecte amb les dades que, segons s’escaigui, s’estableixen a continuació:

A) Emissions a l’atmosfera.

1) Dades sobre emissions de fums i gasos en xemeneies

a) Detall de cada focus emissor on s’especifiqui:

Ubicació.

Procés associat al focus i les matèries primeres i, si s’escau, combustible utilitzat i consum.

Característiques físiques del focus emissor i, específicament, si escau:

Forma, alçada i diàmetre de la xemeneia.

Punts de presa de mostres amb descripció gràfica de les boques de mostreig.

Equipament de la plataforma de treball.

b) Sistemes de tractament dels fums i gasos originats amb especificació de:

Tipus de mesures, equips i les seves característiques.

Eficàcia de cada mesura.

Sistema de manteniment i de control dels equips.

c) Característiques de les emissions:

Relació de contaminants emesos, amb indicació de la concentració i emissió màssica.

Cabal o velocitat i temperatura dels gasos de sortida.

Hores emissió/dia.

Dies emissió/any.

d) Autocontrol de les emissions:

Sistemes d’autocontrol, especificant:

Procediment de calibratge i freqüència.

Sistema de manteniment dels equips.

Registre i comunicació de les dades.

Equips, amb les característiques dels analitzadors.

Mètodes de mesura, escala i precisió.

2) Dades sobre les emissions de fums i gasos en torxes de seguretat:

Descripció de les situacions que en provoquen el funcionament i la previsió del temps de funcionament en h/dia i d/any.

Origen, caracterització i cabals màssics de les substàncies canalitzades.

3) Dades sobre les emissions difuses:

Descripció i ubicació dels focus i del procés que les genera.

Caracterització de les emissions i estimació de la seva magnitud en t/any.

Mesures per reduir la seva generació i confinament.

4) Dades sobre emissions de soroll i vibracions:

Ubicació dels focus i breu descripció del procés que les genera.

Nivells d’emissió en origen de cada focus.

Projecte d’aïllament amb detall de la seva instal·lació i càlcul de rendiment.

Nivells estimats d’immissió a l’exterior, o, si s’escau, als locals confrontants, i relació amb els valors guia fixats per la normativa d’aplicació.

B) Emissions d’aigües residuals:

a) Detall de cada focus de generació d’aigües residuals i del procés que les origina on s’especifiqui:

Caracterització i cabal en l/dia i m3/any.

Sistema de recollida i evacuació (xarxa interna de clavegueram).

b) Balanç d’aigües.

c) Característiques dels efluents que es destinen a abocament incloses les aigües sanitàries i pluvials (analítica i cabals), i especificació del medi receptor (xarxa de clavegueram, llera pública, mar, aigües subterrànies, subsòl).

d) Sistemes i unitats de tractament, en cas de disposar d’instal·lacions de tractament; especificar-ne:

Descripció detallada de les instal·lacions que comprengui: càlculs hidràulics de dimensionament, equips instal·lats i mesures de seguretat per evitar abocaments accidentals.

Sistema de tractament.

Sistema de control de la qualitat dels efluents abocats i punts de presa de mostres.

Característiques analítiques de les aigües abocades i els cabals d’abocament associats diaris i volum anual.

e) Punts d’abocament identificats amb coordenades UTM.

C) Generació de residus:

a) Detall de cada focus de generació de residus i breu descripció del procés que els origina on s’especifiqui:

Caracterització, tipologia segons el CRC i producció en kg/dia i t/any per a cada tipologia.

Tècniques emprades per a la seva reducció en origen.

b) Detall de les instal·lacions de gestió interna dels residus i especificació sobre:

Sistema de recollida.

Sistema d’emmagatzematge.

Sistema de lliurament per a la seva gestió externa.

Destinació final prevista per a cada tipologia de residus.

Capítol 4

Revisió de l’autorització i de la llicència ambientals

Secció 1

Disposició general

Article 67

Modalitats de revisió

67.1  L’autorització i la llicència ambiental resten subjectes, en els aspectes mediambientals, a revisió periòdica cada 8 anys, llevat del cas que en l’acte d’autorització o de llicència es fixi expressament un termini inferior.

67.2  No obstant, la revisió de l’autorització i la llicència ambientals s’ha d’anticipar quan es doni algun dels supòsits següents:

a) Si la contaminació produïda per l’activitat fa convenient la revisió dels valors límit d’emissió fixats en l’autorització o la llicència, o incloure’n de nous.

b) Si es produeix una variació important del medi receptor respecte a les condicions que presentava en el moment de l’atorgament de l’autorització o de la llicència.

c) Si l’aparició d’importants canvis en les millors tècniques disponibles, validades per la Unió Europea, fa possible reduir significativament les emissions sense imposar costos excessius.

d) Si la seguretat de funcionament del procés o l’activitat fan necessari utilitzar altres tècniques.

e) Si així ho exigeix la legislació ambiental aplicable.

f) Si així ho exigeix la legislació sectorial que li sigui aplicable en matèria de prevenció d’incendis, d’accidents greus i de protecció de la salut.

67.3  El termini de vuit anys per a la revisió periòdica s’inicia des de la data d’atorgament de l’autorització o de la llicència o, si s’escau, des de la data de la darrera revisió.

Secció 2

Revisió de l’autorització ambiental

Article 68

Inici del procediment de revisió de l’autorització ambiental

68.1  El procediment de revisió anticipada de l’autorització ambiental s’inicia per resolució de l’òrgan ambiental competent del Departament de Medi Ambient, d’ofici o a instància raonada de l’ajuntament corresponent.

68.2  La resolució ha de concretar i especificar les modificacions que es proposa introduir en l’autorització ambiental. En el cas que sigui necessari, es requerirà al titular de l’activitat que aporti la documentació necessària per dur a terme la revisió.

68.3  El procediment de revisió periòdica de l’autorització ambiental s’inicia mitjançant sol·licitud del titular de l’activitat a l’oficina de gestió ambiental unificada corresponent, acompanyada d’una avaluació ambiental verificada per una entitat col·laboradora de l’Administració legalment acreditada.

L’avaluació ambiental es pot substituir per l’última acta de control periòdic realitzat a l’activitat sempre que s’hagi dut a terme amb l’antelació màxima de sis mesos a la data de presentació de la sol·licitud.

Article 69

El procediment de revisió

69.1  La sol·licitud o, si s’escau, la resolució inicial se sotmet als tràmits següents:

a) Notificació de la resolució inicial al titular de l’activitat, en el cas que es tracti d’una revisió anticipada, i comunicació a l’ajuntament perquè formulin les al·legacions que considerin oportunes en el termini màxim d’un mes.

b) Informació pública pel termini de vint dies.

c) Avaluació ambiental de l’activitat i proposta de resolució de la ponència ambiental.

d) Audiència al titular de l’activitat i a l’ajuntament.

e) Resolució de l’òrgan ambiental competent.

f) Notificació al titular de l’activitat i comunicació a l’ajuntament.

69.2  Transcorregut el termini de cinc mesos per a la revisió anticipada, a comptar de la data d’inici del procediment de revisió, sense que s’hi hagi dictat resolució i notificació expressa, s’entén que es produeix la caducitat de l’expedient.

69.3  Transcorregut el termini de quatre mesos per a la revisió periòdica a comptar de la data d’inici del procediment sense que s’hi hagi dictat resolució expressa, s’entén que l’autorització queda renovada.

69.4  En el cas que l’acte de revisió suposi modificació de les condicions de l’autorització, s’ha d’atorgar al titular de l’activitat el termini o terminis que corresponguin per adaptar l’activitat als nous requeriments o prescripcions.

Secció 3

Revisió de la llicència ambiental

Article 70

Inici del procediment de revisió de la llicència ambiental

70.1  El procediment de revisió anticipada de la llicència ambiental s’inicia per resolució de l’òrgan ambiental competent de l’ajuntament, d’ofici o a instància raonada de la Ponència Ambiental de la Generalitat de Catalunya per a les activitats de l’annex II.1.

70.2  La resolució de l’òrgan ambiental competent de l’ajuntament ha de concretar i especificar les modificacions que es proposa introduir en la llicència ambiental. En el cas que sigui necessari, s’ha de requerir el titular de l’activitat perquè presenti la documentació necessària per dur a terme la revisió.

70.3  La revisió periòdica de la llicència ambiental s’inicia mitjançant sol·licitud a l’ajuntament per part del titular de l’activitat, acompanyada d’una avaluació ambiental verificada per una entitat col·laboradora de l’Administració legalment acreditada.

L’avaluació ambiental es pot substituir per l’última acta de control periòdic realitzat a l’activitat sempre que s’hagi dut a terme amb l’antelació màxima de sis mesos a la data de presentació de la sol·licitud.

Article 71

Procediment de revisió de les activitats compreses en l’annex II.1

71.1  La sol·licitud o, si s’escau, la resolució inicial, se sotmet als tràmits següents:

a) Notificació de la resolució inicial al titular de l’activitat, en el cas que es tracti d’una revisió anticipada, perquè formuli al·legacions en el termini màxim d’un mes.

b) Simultàniament, comunicació a la Ponència Ambiental, mitjançant l’OGAU, perquè en el termini màxim d’un mes emeti informe sobre els aspectes referits a la protecció de l’ambient atmosfèric, la protecció de l’aigua, la producció i gestió dels residus, la prevenció d’incendis i la protecció de la salut. Aquest informe té caràcter vinculant per a l’ajuntament si és desfavorable o imposa mesures preventives, de control o de garantia.

c) Informació pública i veïnal pel termini de vint dies, mitjançant publicació en el tauler d’edictes de l’ajuntament.

d) Avaluació ambiental de l’ajuntament en els aspectes de la seva competència i proposta de resolució.

e) Tràmit d’audiència al titular de l’activitat i a l’òrgan ambiental competent de l’Administració de la Generalitat.

f) Resolució de l’ajuntament.

g) Notificació al titular de l’activitat i comunicació a l’OGAU.

71.2  Transcorregut el termini de tres mesos per a la revisió anticipada, a comptar de la data d’inici del procediment, sense que s’hi hagi dictat resolució i notificació expressa, s’entén que es produeix la caducitat de l’expedient.

71.3  Transcorregut el termini de tres mesos per a la revisió periòdica a comptar de la data d’inici del procediment sense que s’hi hagi dictat resolució expressa, s’entén que l’autorització queda renovada.

71.4  En el cas que l’acte de revisió suposi modificació de les condicions de la llicència, s’ha d’atorgar al titular de l’activitat el termini o terminis que corresponguin per adaptar l’activitat als nous requeriments o prescripcions.

Article 72

Procediment de revisió de les activitats compreses en l’annex II.2

72.1  La sol·licitud o, si s’escau, la resolució inicial se sotmet als tràmits següents:

a) Notificació de la resolució inicial al titular de l’activitat, en el cas que es tracti d’una revisió anticipada, perquè formuli al·legacions en el termini màxim d’un mes.

b) Informació pública i veïnal pel termini de deu dies.

c) Avaluació ambiental de l’ajuntament o del consell comarcal i proposta de resolució de l’ajuntament.

d) Audiència al titular de l’activitat.

e) Resolució de l’ajuntament.

f) Notificació al titular de l’activitat i comunicació al consell comarcal si ha intervingut en el procediment.

72.2  Transcorregut el termini de dos mesos per a la revisió anticipada, a comptar de la data d’inici del procediment, sense que s’hi hagi dictat resolució i notificació expressa, s’entén que es produeix la caducitat de l’expedient.

72.3  Transcorregut el termini de dos mesos per a la revisió periòdica a comptar de la data d’inici del procediment sense que s’hi hagi dictat resolució expressa, s’entén que l’autorització queda renovada.

72.4  En el cas que l’acte de revisió suposi modificació de les condicions de la llicència, s’ha d’atorgar al titular de l’activitat el termini o terminis que corresponguin per adaptar l’activitat als nous requeriments o prescripcions.

Capítol 5

Règim de comunicació

Article 73

Activitats sotmeses a comunicació

73.1  Per a l’exercici d’una activitat compresa a l’annex III d’aquest Reglament, emparada per la corresponent llicència urbanística si és preceptiva, el titular ha de presentar amb una antelació mínima d’un mes a la data del seu inici una comunicació a l’ajuntament del municipi en què es pretengui implantar l’activitat, acompanyada de la documentació següent:

a) Descripció de l’activitat mitjançant el projecte tècnic o la documentació tècnica.

b) La certificació tècnica acreditativa que les instal·lacions i l’activitat compleixen tots els requisits ambientals exigibles i altres requisits preceptius, d’acord amb la legislació aplicable.

73.2  En el cas que l’activitat compresa en l’annex III d’aquest Reglament inclogui abocament d’aigües residuals a la llera pública o al mar, queda sotmesa al règim d’autorització d’abocaments que es regula per a les activitats de l’annex II.2 d’aquest Reglament.

Article 74

Classificació de les activitats

Als efectes d’aquest Reglament, les activitats de l’annex III es classifiquen en:

a) Activitats industrials, incloses les productores d’energia i mineria i les d’alimentació, excepte les codificades amb els números 4.14; 7.9 i 7.10.

b) Ramaderes.

c) Activitats d’emmagatzematge, comercials i d’hoteleria.

d) Tallers.

e) Establiments públics i d’espectacles.

Article 75

El projecte tècnic

75.1  A la comunicació, s’hi ha d’adjuntar un projecte subscrit per un tècnic competent quan es tracti de les activitats classificades en el grup a) de l’article anterior.

75.2  El contingut mínim del projecte tècnic és el següent:

A) Dades bàsiques de l’empresa i del centre o l’establiment.

B) Memòria justificativa amb informació suficient sobre:

a) Descripció de l’activitat projectada amb expressió de les instal·lacions, els consums d’aigua, combustible i energia, les matèries primeres i els productes.

b) Focus emissors amb expressió de la seva ubicació, característiques i caracterització de les emissions.

c) Generació de residus amb expressió de la seva caracterització, producció estimada i destinació prevista.

d) Tècniques de prevenció i sistemes de control de les emissions.

e) Sistemes de depuració i correcció.

C) Informació gràfica amb:

a) Plànol d’emplaçament.

b) Plànol detallat de les instal·lacions.

D) Descripció del medi potencialment afectat per les emissions.

Article 76

La documentació tècnica

76.1  Per a les activitats del grup b), s’ha d’adjuntar a la comunicació la documentació tècnica amb el contingut mínim següent:

A) Informació sobre les característiques de l’activitat:

Activitats de cria intensiva: cal especificar l’emplaçament i l’espècie animal, la capacitat i el nombre de places per a cada espècie i el tipus o classificació de l’explotació segons la seva orientació productiva, amb descripció del procés.

Activitat qualificada de nucli zoològic i centres de cria o d’experimentació: cal especificar el tipus d’activitat, l’emplaçament i la superfície dels locals d’allotjament.

B) Pla de gestió de les dejeccions ramaderes i dels residus generats on se n’especifiqui la descripció, la quantitat generada, l’aplicació, el tractament i les característiques i capacitat dels sistemes d’emmagatzematge.

76.2  Per a les activitats de l’annex III dels grups c), d) i e), s’ha d’adjuntar a la comunicació la documentació tècnica amb el contingut mínim següent:

a) Informació de l’empresa i de l’establiment.

b) Informació gràfica.

c) Informació descriptiva.

76.3  La documentació tècnica ha d’anar signada per un tècnic competent.

Article 77

La certificació tècnica

La certificació tècnica que acredita davant l’ajuntament que les instal·lacions i l’activitat compleixen els requeriments legals exigibles s’ha de referir, com a mínim, als aspectes següents:

a) Que les instal·lacions i l’activitat s’ajusten al projecte o, si s’escau, a la memòria tècnica presentada.

b) Que s’han efectuat els mesuraments, les anàlisis i les comprovacions necessaris per verificar el compliment dels nivells d’emissió i d’altres normes i prescripcions tècniques de compliment obligatori, i cal especificar els resultats obtinguts, tant en matèria de medi ambient com de prevenció d’incendis i protecció de la salut.

Article 78

Expedició de la certificació

78.1  La certificació tècnica, l’ha d’expedir un tècnic competent o una entitat col·laboradora de l’Administració degudament autoritzada.

En el cas que sigui preceptiva la direcció per un tècnic competent de l’execució del projecte, el tècnic director expedeix la certificació tècnica en l’aspecte referit a l’apartat a) de l’article 77.

78.2  La certificació expedida per una entitat col·laboradora de l’Administració pot ser comprovada pels serveis tècnics municipals abans del transcurs del termini d’un mes, i si la comprovació és favorable, es pot iniciar l’exercici de l’activitat.

78.3  En el cas que de les actes de comprovació realitzades pels serveis tècnics municipals en resulti una discrepància substancial amb la certificació que acompanya la comunicació, l’ajuntament emetrà resolució:

a) Respecte a l’inici de l’activitat.

b) Respecte a l’actuació de l’entitat col·laboradora.

TÍTOL 5

Sistema de control

Capítol 1

Activitats de l’annex I i II.1

Article 79

Objecte

Totes les activitats de l’annex I i II.1 d’aquest Reglament resten sotmeses a un control inicial de caràcter mediambiental en el moment de la seva posada en funcionament i a controls posteriors de caràcter periòdic cada dos anys i cada quatre anys respectivament, llevat del cas que en l’acte d’autorització o de llicència s’hagi fixat un altre termini.

Article 80

Objectiu

L’acció de control mediambiental ha de permetre garantir la permanent adequació de les instal·lacions i l’activitat als requeriments legals aplicables i, específicament, als fixats en l’autorització o en la llicència.

Article 81

Modalitats

81.1  L’acció de control pot realitzar-se, segons el tipus d’emissions, mitjançant alguna de les modalitats següents:

a) Control extern. El realitza una entitat col·laboradora de l’Administració degudament acreditada, la qual comprova l’adequació de les instal·lacions al projecte autoritzat i practica les actuacions de presa de mostres, anàlisi i mesurament de les emissions i d’altres proves necessàries.

b) Control intern. El realitza l’empresa mateixa mitjançant l’establiment d’un sistema d’autocontrols. Aquest sistema ha de ser verificat per una entitat col·laboradora de l’Administració degudament acreditada que certifiqui la idoneïtat, la suficiència i la qualitat dels autocontrols.

c) Mixta. En el cas que el sistema d’autocontrols establert per l’empresa mateixa sigui parcial, la verificació s’haurà de completar amb un control extern.

81.2  Queden exemptes del règim de control periòdic les activitats que estiguin acollides al sistema d’ecogestió i ecoauditoria de la Unió Europea.

Article 82

Contingut

Són objecte de control mediambiental totes les determinacions fixades en l’autorització o en la llicència ambientals, i específicament les següents:

a) Les emissions.

b) La producció i gestió de residus.

c) Les instal·lacions, les tècniques i la gestió dels sistemes de depuració i sanejament.

d) Les mesures, les tècniques i els sistemes de prevenció de risc d’incendi i accidents.

e) Les mesures i les tècniques d’estalvi energètic, d’aigua i de matèries primeres.

f) El funcionament dels sistemes d’autocontrol d’emissions i d’immissions, si s’escau.

g) Les immissions, si s’escau, en els termes que figurin en l’autorització o en la llicència ambientals.

h) La vigència de la garantia i de la pòlissa d’assegurança de la responsabilitat civil, en les condicions fixades en l’autorització o en la llicència ambientals.

Article 83

Tràmits

L’acció de control mediambiental de les activitats de l’annex I i II.1 d’aquest Reglament se sotmet als tràmits següents:

a) De l’actuació de control, que ha de dur a terme una entitat col·laboradora de l’Administració abans de la data límit fixada, se n’ha d’estendre acta per quadruplicat, una còpia de la qual es lliura al representant de l’empresa.

b) En el termini màxim d’un mes des de la data de finalització de l’actuació de control, l’entitat col·laboradora de l’Administració ha de fer les analítiques necessàries i elaborar l’informe corresponent que s’ha de trametre a l’empresa i juntament amb l’acta a l’OGAU i a l’ajuntament del municipi on s’exerceix l’activitat.

El termini d’un mes pot ser prorrogat en el supòsit d’analítiques complexes.

c) L’ajuntament, en el termini d’un mes, formula i tramet a l’OGAU corresponent les observacions sobre el resultat de l’actuació de control respecte a les determinacions sobre sorolls, vibracions, escalfor, olors o d’altres incorporades a l’autorització o a la llicència ambiental.

d) La Ponència Ambiental avalua l’actuació de control en el termini de dos mesos. Cal incorporar, si s’escau, les observacions formulades per l’ajuntament.

e) Les actuacions que se’n derivin s’han de comunicar a l’ajuntament en el termini de 15 dies.

Capítol 2

Activitats de l’annex II.2

Article 84

Règim legal

84.1  El sistema de control mediambiental de les activitats de l’annex II.2 d’aquest Reglament és el regulat en els articles següents.

84.2  L’ajuntament, mitjançant un reglament, pot establir un sistema propi de control mediambiental de les activitats de l’annex II.2 d’aquest Reglament.

Article 85

Objecte

85.1  Totes les activitats de l’annex II.2 d’aquest Reglament resten sotmeses a un control mediambiental inicial en el moment de la seva posada en funcionament i a controls posteriors de caràcter periòdic cada cinc anys, llevat del cas que en l’acte de llicència s’hagi fixat un altre termini, per garantir l’adequació permanent de les instal·lacions i l’activitat als requeriments legals aplicables i, específicament, als fixats en la llicència.

85.2  El control mediambiental s’efectua d’acord amb la reglamentació municipal, bé per la pròpia Administració o a través d’una entitat col·laboradora de l’Administració degudament autoritzada, la qual comprova l’adequació de les instal·lacions al projecte autoritzat i fa les actuacions de presa de mostres, anàlisi i mesurament de les emissions i d’altres proves necessàries.

Article 86

Contingut

Són objecte de control mediambiental totes les determinacions fixades en la llicència i específicament les següents:

a) Les emissions.

b) La producció i gestió de residus.

c) Les instal·lacions, les tècniques i la gestió dels sistemes de depuració i sanejament.

d) Les mesures, les tècniques i els sistemes de prevenció de risc d’incendi i accidents.

e) Les mesures i les tècniques d’estalvi energètic, d’aigua i de matèries primeres.

Article 87

Tràmits

L’acció de control mediambiental de les activitats de l’annex II.2 d’aquest Reglament se sotmet als tràmits següents:

a) De l’actuació de control mediambiental, que ha de dur a terme una entitat col·laboradora de l’Administració abans de la data límit fixada, se n’ha d’estendre acta per triplicat, una còpia de la qual es lliura al representant de l’empresa.

b) En el termini màxim d’un mes des de la data de finalització de l’actuació de control, l’entitat col·laboradora de l’Administració ha de fer les analítiques necessàries i elaborar l’informe corresponent que s’ha de trametre a l’empresa i, juntament amb l’acta, a l’ajuntament.

c) La ponència tècnica municipal o comarcal, segons correspongui, avaluarà l’actuació de control en el termini de dos mesos.

Article 88

Autorització d’entitats col·laboradores

88.1  L’ajuntament pot autoritzar entitats col·laboradores per exercir les actuacions de control mediambiental de les activitats de l’annex II.2 de la Llei, i per expedir les certificacions tècniques que han d’acompanyar les activitats sotmeses al règim de comunicació que s’exerceixen en l’àmbit del seu terme municipal.

88.2  El sistema d’autorització que estableixi l’ajuntament ha de garantir la capacitat i la suficiència dels mitjans personals i materials de l’entitat per dur a terme les actuacions de control i certificació, i la seva independència i imparcialitat. Ha de fixar també el sistema de seguiment i comprovació de les actuacions de les entitats autoritzades.

88.3  En el cas que l’ajuntament no estableixi un sistema propi d’autorització d’entitats col·laboradores, l’acció de control, l’han de dur a terme les entitats ambientals de control acreditades per l’Administració de la Generalitat.

Capítol 3

Activitats de l’annex III

Article 89

Controls periòdics

89.1  El control periòdic de les activitats de l’annex III s’efectua d’acord amb el que prevegi la reglamentació municipal, i, si manca, cada cinc anys, i consisteix en una verificació tècnica de caràcter ambiental realitzada per l’Administració mateixa o per una entitat col·laboradora degudament autoritzada o acreditada.

89.2  La verificació té com a objecte acreditar que les instal·lacions i l’activitat s’ajusten a la comunicació i documentació que l’acompanya, específicament en els aspectes següents:

a) Les emissions.

b) La producció i gestió de residus.

c) Les mesures i les tècniques de prevenció i protecció contra incendis.

Article 90

Tràmits

90.1  L’actuació de control s’ha de dur a terme abans de la data límit fixada i se n’ha d’estendre acta per duplicat, una còpia de la qual es lliura al representant de l’empresa.

90.2  En el cas que s’hagin pres mostres, les analítiques corresponents s’han de lliurar, en el termini d’un mes, a l’òrgan ambiental competent de l’ajuntament i al titular de l’empresa.

90.3  D’acord amb el resultat de l’acte de control, l’ajuntament, en el termini de dos mesos, adopta les mesures que correspongui.

Capítol 4

Disposicions comunes

Article 91

Drets i obligacions del titular de l’activitat

91.1  El titular de l’activitat resta obligat a:

a) Sotmetre l’activitat als controls mediambientals reglamentaris dins el termini que correspongui.

b) Facilitar l’accés del personal acreditat a la instal·lació.

c) Facilitar el muntatge de l’equip i els instruments que siguin necessaris per realitzar els mesuraments, les proves, els assaigs i les comprovacions necessàries.

d) Posar a disposició del personal acreditat la informació, la documentació, els equips i els elements que siguin necessaris per dur a terme l’actuació de control.

e) Permetre al personal acreditat la presa de mostres suficients per realitzar les analítiques i les comprovacions.

f) Permetre al personal acreditat la utilització dels instruments i els aparells que l’empresa utilitzi amb fins d’autocontrol.

91.2  El titular o representant de l’activitat té els drets següents:

a) Ser present en totes les actuacions i firmar-ne l’acta. Juntament amb la seva signatura, podrà fer-hi constar les manifestacions que cregui oportunes.

b) Rebre una mostra bessona, sempre que sigui possible.

c) Ser informat de les dades tècniques del mostreig, la metodologia de mesurament, la identificació del laboratori que ha de dur a terme l’anàlisi i el sistema analític al qual s’ha de sotmetre la mostra.

d) Ser advertit de les apreciacions de risc ambiental o d’incompliment formal que s’hagin pogut detectar en el moment de realitzar el control.

Article 92

Règim de mesurament, presa de mostres i anàlisi

92.1  La presa i l’anàlisi de mostres s’han d’ajustar, si s’escau, al sistema, les tècniques i el mètode establerts per a cada agent contaminant en la legislació sectorial corresponent.

92.2  Els aparells de mesurament, presa de mostres i anàlisi dels contaminants han de complir les especificacions tècniques legals establertes i la seva contrastació o el seu calibratge periòdics han de ser fets per laboratoris oficialment acreditats.

92.3  L’anàlisi de les mostres s’ha de dur a terme en el termini i la forma compatibles amb les condicions d’alterabilitat de la mostra.

Article 93

Contingut de l’acta de control mediambiental

L’acta de control ha de tenir el contingut mínim següent:

a) Identificació de l’empresa.

b) Identificació de l’establiment.

c) Referència a l’autorització o la llicència ambiental o a la comunicació, amb especificació de les determinacions sobre el control que s’hi contenen.

d) Identificació, si s’escau, de la realització de l’últim control realitzat.

e) Identificació del dia i l’hora de realització i de les persones que efectuen l’actuació de control i de les que assisteixen en representació de l’empresa.

f) Especificació/detall dels aparells de mesurament i anàlisi que s’empren en l’actuació de control.

g) Descripció de totes les actuacions efectuades, amb especificació dels focus emissors controlats, els resultats dels mesuraments directes obtinguts i les mostres preses que han de ser objecte d’anàlisi i mesurament posteriors, detallant la metodologia i el procediment d’avaluació dels mesuraments i, si s’escau, el laboratori que els durà a terme.

h) Descripció de les modificacions que, si s’escau, s’hagin observat en les instal·lacions, els processos, les matèries primeres i els productes respecte del projecte autoritzat.

i) Incidències que, si s’escau, s’hagin produït durant l’actuació de control.

j) Durada de l’actuació i signatura dels assistents.

Article 94

Contingut de l’informe

D’acord amb l’acta o les actes del control efectuat i els resultats de les analítiques de les mostres obtingudes, l’entitat col·laboradora de l’Administració o, si s’escau, el personal al servei de l’Administració acreditat han de formular un informe que valori el compliment de totes i cadascuna de les determinacions contingudes en l’autorització o la llicència ambientals.

TÍTOL 6

Règim sancionador

Article 95

Tipificació d’infraccions

95.1  Són infraccions molt greus les accions o les omissions següents:

a) Exercir una activitat de les incloses en l’annex I d’aquest Reglament o dur a terme un canvi substancial sense disposar de l’autorització ambiental corresponent.

b) Exercir una activitat de les incloses en l’annex I d’aquest Reglament sense disposar de la verificació de l’actuació de control inicial de caràcter general.

c) No efectuar la revisió periòdica de l’autorització ambiental de les activitats incloses en l’annex I d’aquest Reglament dins el termini màxim establert.

d) No sotmetre l’activitat inclosa en el règim d’autorització ambiental als controls periòdics preceptius.

e) Ocultar o alterar les dades aportades a l’expedient administratiu per a l’autorització ambiental de les activitats incloses en l’annex I d’aquest Reglament o per a les revisions o les modificacions d’aquesta autorització.

f) Falsejar els certificats tècnics que s’han de presentar a l’Administració de la Generalitat de Catalunya en els règims d’autorització ambiental i de control de caràcter general de les activitats incloses en els annexos I i II.1 d’aquest Reglament.

g) Ocultar o alterar dades aportades a l’expedient administratiu per a l’obtenció de la llicència ambiental de les activitats incloses a l’annex II d’aquest Reglament o per a les revisions o les modificacions d’aquesta llicència.

h) Falsejar els certificats tècnics que s’han de presentar a l’Administració municipal en els règims de llicència ambiental i de comunicació o, si s’escau, de llicència d’obertura d’establiments o per a les modificacions d’aquestes llicències o comunicacions.

i) Reincidir en infraccions greus.

95.2  Són infraccions greus les accions o les omissions següents:

a) Exercir una activitat de les compreses en l’annex II d’aquest Reglament o dur-ne a terme un canvi substancial sense disposar de la llicència ambiental.

b) Exercir una activitat de les incloses en l’annex II d’aquest Reglament sense disposar de la verificació de l’actuació de control inicial de caràcter general.

c) Exercir una activitat de les compreses en l’annex III d’aquest Reglament sense disposar de la llicència o sense haver fet la comunicació preceptiva prèvia.

d) No efectuar la revisió periòdica de la llicència ambiental per a les activitats de l’annex II d’aquest Reglament.

e) No sotmetre l’activitat inclosa en el règim de llicència ambiental als controls periòdics preceptius, o bé obstaculitzar-ne l’acció de control.

f) Transmetre l’autorització ambiental sense comunicar-ho a l’òrgan ambiental competent de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

g) Transmetre la llicència ambiental sense comunicar-ho a l’òrgan ambiental competent de l’ajuntament.

h) Impedir, retardar o obstaculitzar els actes d’inspecció ordenats per l’òrgan ambiental competent de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

i) Impedir, retardar o obstaculitzar els actes d’inspecció ordenats per l’òrgan ambiental competent de l’ajuntament.

j) No dur a terme les comunicacions preceptives a l’Administració de la Generalitat de Catalunya exigides per l’autorització ambiental o la llicència ambiental.

k) No dur a terme les comunicacions preceptives a l’ajuntament exigides per l’autorització o la llicència ambientals.

l) Reincidir en infraccions lleus.

95.3  Són infraccions lleus les accions o les omissions següents:

a) No comunicar a l’òrgan ambiental competent de l’Administració de la Generalitat de Catalunya els canvis que puguin afectar les condicions de l’autorització ambiental o les característiques o el funcionament de l’activitat inclosa en l’annex I d’aquest Reglament abans d’exercir-la.

b) No comunicar a l’òrgan ambiental competent de l’ajuntament els canvis que puguin afectar les condicions de la llicència ambiental o les característiques o el funcionament de l’activitat inclosa en l’annex II d’aquest Reglament abans d’exercir-la.

c) Incórrer en demora no justificada en l’aportació de documents sol·licitats per l’òrgan ambiental competent de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

d) Incórrer en demora no justificada en l’aportació de documents sol·licitats per l’òrgan ambiental competent de l’ajuntament.

e) Incórrer en qualsevol altra acció o omissió que infringeixi les determinacions de la Llei o aquest Reglament i que no sigui qualificada d’infracció molt greu o greu.

Article 96

Potestat sancionadora i òrgans competents

96.1  Correspon en exclusiva a l’Administració de la Generalitat de Catalunya la potestat sancionadora per les infraccions tipificades:

En els apartats a), b), c), d), e) i f) de l’article 95.1 d’aquest Reglament.

En els apartats f), h) i j) de l’article 95.2 d’aquest Reglament.

En els apartats a) i c) de l’article 95.3 d’aquest Reglament.

96.2  Correspon a l’ajuntament la potestat sancionadora per a les infraccions tipificades en aquest Reglament que no estigui atribuïda en exclusivitat a l’Administració de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb l’apartat anterior.

96.3  Les infraccions establertes en l’article 95 d’aquest Reglament, corresponents a instal·lacions incloses en l’annex II.1 d’aquest Reglament, poden ser sancionades indistintament per l’Administració de la Generalitat de Catalunya o per l’ajuntament corresponent, i tenen ambdues administracions públiques competències sancionadores compartides en aquestes infraccions.

96.4  En cas que s’iniciïn expedients sancionadors relatius a les infraccions esmentades en l’apartat 3 d’aquest article, l’Administració que hagi iniciat el procediment ho ha de posar en coneixement de l’Administració de la Generalitat o de l’ajuntament, segons correspongui, i ha de tramitar i resoldre el procediment l’Administració que hagi incoat en primer lloc l’expedient sancionador.

Article 97

Quantia de les sancions, graduació i òrgans sancionadors competents

97.1  Les sancions aplicables són les establertes a l’article 52 de la Llei 3/1998 i es graduen d’acord amb els criteris fixats a l’article 54 de la mateixa Llei.

97.2  Els òrgans ambientals competents de l’Administració de la Generalitat de Catalunya per imposar les sancions regulades en aquest Reglament són:

Sancions fins a 15.000.000 de ptes. (90.151,82 euros), el conseller de Medi Ambient.

Sancions fins a 10.000.000 de ptes. (60.101,21 euros), el director general de Qualitat Ambiental.

Sancions fins a 1.000.000 de ptes. (6.010,12 euros), el delegat territorial de Medi Ambient.

Els òrgans ambientals competents de l’Administració de la Generalitat de Catalunya per incoar els corresponents expedients sancionadors són el director general de Qualitat Ambiental, el gerent de la Junta de Residus, el gerent de la Junta de Sanejament i els delegats territorials de Medi Ambient.

97.3  Els òrgans ambientals competents dels ens locals per a la imposició de sancions regulades en aquest Reglament són:

Sancions fins a 15.000.000 de ptes. (90.151,82 euros), el ple municipal.

Sancions fins a 1.000.000 de ptes. (6.010,12 euros), l’alcalde.

Les potestats sancionadores dels ens locals són delegables.

Article 98

Acumulació d’expedients sancionadors

Quan es detecti una presumpta infracció de la Llei, juntament amb una altra de la normativa sectorial vigent, en matèria ambiental, s’ha de procedir a tramitar un únic expedient sancionador on s’englobin les dues presumptes infraccions administratives. Aquest únic expedient sancionador, l’han d’assumir els òrgans ambientals amb competències sancionadores de conformitat amb la normativa ambiental sectorial.

Disposicions addicionals

—1  L’inici dels controls periòdics reglamentaris de caràcter mediambiental que s’estableixen en la Llei 3/1998, en aquelles activitats existents i degudament legalitzades en el moment de l’entrada en vigor de la dita Llei, s’efectuarà atenent els criteris d’antiguitat de la llicència i/o autoritzacions ambientals, i el del termini transcorregut des del darrer control ambiental efectuat en compliment de la normativa sectorial vigent, com segueix:

A) Activitats de l’annex I i de l’annex II.1, mitjançant resolució de la Direcció General de Qualitat Ambiental que ha de ser notificada al titular de l’activitat a través de l’OGAU corresponent.

B) Activitats de l’annex II.2 i de l’annex III, si s’escau, mitjançant resolució de l’alcalde que ha de ser notificada al titular de l’activitat.

En la resolució s’ha d’establir el termini màxim per fer el control i facilitar la relació de les entitats ambientals de control acreditades per l’Administració de la Generalitat o, si s’escau, altres entitats o tècnics autoritzats per l’ajuntament.

—2  Mentre la Unió Europea no estableixi el règim dels acords voluntaris en matèria de medi ambient, l’aplicació d’aquests, en l’àmbit d’aquest Reglament, es duu a terme de manera que l’àmbit de l’acord es limita a l’establiment de nivells d’emissió o altres prescripcions tècniques per a aquelles matèries, substàncies o tècniques que no en tinguin de fixats per la legislació vigent o bé que en l’acord se n’estableixin de més rigorosos.

—3  Mentre la Unió Europea no estableixi nivells d’emissió basats en les millors tècniques disponibles, l’aplicació d’aquestes tècniques, en l’àmbit d’aquest Reglament, es duu a terme preferentment mitjançant acords voluntaris i, quan aquests no es puguin assolir, la seva aplicació ha de ser proposada per la Ponència Ambiental atenent la seva viabilitat tècnica i econòmica, i resolta pel conseller de Medi Ambient.

—4  S’habilita la Ponència Ambiental, que es regula en aquest Reglament, per exercir les funcions atribuïdes a l’actual Comissió Central d’Indústries i Activitats Classificades respecte a la formulació de la declaració d’impacte ambiental de les obres, les construccions i les activitats que la necessiten i no figuren en els annexos I, II i III d’aquest Reglament. Per a la formulació de la declaració d’impacte ambiental, formen part de la Ponència Ambiental els representants dels departaments de la Generalitat directament afectats per l’obra, la construcció o l’activitat.

—5  Als efectes d’integrar el procediment d’avaluació d’impacte ambiental en el règim d’autorització o, si s’escau, de llicència ambiental, s’han de tenir en compte les previsions de la Directiva 97/11/CE, de 3 de març de 1997, per la qual es modifica la Directiva 85/337/CEE relativa a l’avaluació de les repercussions de determinats projectes públics i privats en el medi ambient.

—6  El procediment aplicable a l’activitat de parc eòlic en el règim de llicència ambiental i, si s’escau, en el tràmit d’avaluació d’impacte ambiental d’activitats, es coordina amb el procediment d’autorització establert en la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del sector elèctric, i disposicions complementàries, de la forma següent:

a) La sol·licitud i la documentació que l’acompanya es presenta al mateix temps a l’ajuntament per a l’obtenció de la llicència ambiental i a la Direcció General d’Energia i Mines del Departament d’Indústria, Comerç i Turisme per a l’obtenció de l’autorització administrativa prèvia.

b) La Direcció General d’Energia i Mines o l’òrgan territorial competent del Departament d’Indústria, Comerç i Turisme sotmet l’expedient al tràmit d’informació pública especificant en l’anunci que aquest té efectes en el procediment de llicència ambiental i, si s’escau, en el tràmit d’avaluació d’impacte ambiental.

c) Transcorregut el termini d’informació pública, la Direcció General d’Energia i Mines tramet a l’ajuntament, si s’escau, les al·legacions presentades per tal que dins els terminis establerts es pronunciï sobre la sol·licitud de llicència ambiental.

d) En el supòsit que s’apliqui el sistema d’avaluació d’impacte ambiental, la documentació presentada ha d’anar acompanyada de l’estudi d’impacte ambiental, i la informació pública efectuada per la Direcció General de Mines tindrà paral·lelament els efectes previstos a l’article 3 del Decret 114/1988, de 7 d’abril, d’avaluació d’impacte ambiental.

—7  La intervenció de les activitats en l’àmbit territorial de Barcelona s’ajusta a les determinacions de la Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la Carta Municipal de Barcelona.

Disposicions transitòries

—1  Adequació de les activitats existents degudament legalitzades

1.1  El procediment d’adequació al sistema d’autorització ambiental i de llicència ambiental de les activitats a què es refereix la disposició transitòria 1 de la Llei s’inicia mitjançant sol·licitud del titular de l’activitat acompanyada d’una avaluació ambiental verificada per una entitat degudament acreditada que se sotmet als tràmits fixats per a la revisió periòdica de l’autorització o de la llicència ambiental en els articles 69, 71 i 72 d’aquest Reglament, respectivament.

1.2  L’avaluació ambiental es pot substituir per l’última acta de control periòdic realitzat a l’activitat sempre que s’hagi dut a terme amb l’antelació màxima de sis mesos a la data de presentació de la sol·licitud.

—2  Legalització d’activitats existents

2.1  El procediment de legalització de les activitats existents a què es refereix la disposició transitòria 2 de la Llei s’inicia mitjançant sol·licitud del titular de l’activitat acompanyada de la documentació fixada en l’article 26 per a les activitats sotmeses a autorització ambiental, i en l’article 40 per a les activitats sotmeses a llicència ambiental, amb les particularitats següents:

a) El projecte bàsic i la memòria es poden substituir per una avaluació ambiental verificada per una entitat degudament acreditada.

b) No cal presentar la documentació que s’assenyala en els apartats b) i d) de l’article 26 esmentat o, si s’escau, en l’apartat c) de l’article esmentat.

2.2  En el cas que a la sol·licitud s’adjunti el projecte bàsic i la memòria, aquesta se sotmet als mateixos tràmits que es fixen en el règim d’autorització o de llicència ambiental, segons correspongui.

2.3  En el cas que a la sol·licitud s’adjunti una avaluació ambiental, aquesta se sotmet als mateixos tràmits que es fixen en els articles 69, 71 i 72 d’aquest Reglament, respectivament.

—3  Exempcions temporals de límits d’emissió

3.1  Per poder demanar que en l’acte d’autorització o de llicència s’atorgui una exempció temporal d’algun dels límits d’emissió, tal com preveu el número 2 de la disposició transitòria 2 de la Llei 3/1998, cal que el titular de l’activitat adjunti a la sol·licitud d’autorització o de llicència un programa gradual de reducció de les emissions que garanteixi l’assoliment dels límits autoritzats en el termini més breu possible que resulti dels condicionants tècnics i econòmics de l’actuació.

3.2  El Programa gradual de reducció de les emissions ha de contenir, com a mínim:

a) La identificació de les emissions sobre les quals es demana l’exempció temporal, i assenyalar els nivells que s’emeten, el focus o els focus d’emissió i els valors límit legalment establerts.

b) Els objectius de reducció que es compromet a assolir amb l’execució del programa.

c) El conjunt d’actuacions que es duran a terme per garantir l’assoliment dels objectius de reducció, amb expressió de:

Tècniques i tecnologies a emprar.

Sistemes de control de les emissions.

Modificacions que l’execució del projecte suposa sobre les instal·lacions i processos existents.

Fases d’execució i calendari.

Costos de cada actuació.

3.3  Per poder atorgar l’exempció temporal, cal requerir la concurrència dels dos requisits següents:

a) Que les condicions del medi receptor ho permetin, sense alterar-ne greument la qualitat ni ultrapassar els nivells màxims d’immissió o altres normes de qualitat del medi, o bé que les previsions de reducció de les emissions s’ajustin a un pla o programa de qualitat del medi receptor aprovat per l’Administració.

b) Que el programa de reducció de les emissions no excedeixi els dos anys.

3.4  L’avaluació del programa i la seva viabilitat es duu a terme conjuntament amb l’avaluació general de l’activitat i per les mateixes unitats tècniques, dins el procediment d’atorgament de l’autorització o de la llicència ambiental.

—4  El control mediambiental de les activitats de l’annex I i II.1, el realitzen entitats col·laboradores de l’Administració de la Generalitat de Catalunya. Aquestes entitats queden també habilitades per a la realització del control mediambiental de les activitats de l’annex II.2 i de l’annex III en aquells municipis que no hagin establert un sistema propi d’acreditació.

—5  Mentre no es desplegui l’article 22.1, apartats f) i g), de la Llei 3/1998, en matèria de fiances i responsabilitat civil, es manté vigent la regulació d’aquestes matèries establerta a la legislació sectorial sobre medi ambient.

Disposició derogatòria

Queden derogades totes les normes o disposicions del mateix rang o inferior que contravinguin o s’oposin al que estableix aquest Reglament.

Disposició final

Aquest Reglament entra en vigor el mateix dia que entra en vigor la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l’Administració ambiental.

Barcelona, 18 de maig de 1999

Jordi Pujol
President de la Generalitat de Catalunya

Joan-Ignasi Puigdollers i Noblom
Conseller de Medi Ambient
 


Annexos

1. Annex I

Activitats sotmeses al règim d’autorització ambiental.

2. Annex II.1

Activitats sotmeses al règim de llicència ambiental i que requereixen d’informe preceptiu emès per l’òrgan ambiental competent de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

3. Annex II.2

Activitats sotmeses al règim de llicència ambiental.

4. Annex III

Activitats sotmeses al règim de comunicació.

5. Nomenclàtor en format de taules dels annexos I, II.1, II.2 i III de la Llei 3/1998.

6. Annex IV.A

Relació d’activitats amb risc d’incendi.

7. Annex IV.B

Documentació que ha d’acompanyar la sol·licitud d’autorització o llicència ambiental per a les activitats amb risc d’incendi.

Annexos I, II i III

1.  Els valors llindar establerts en aquests annexos es refereixen, amb caràcter general, a capacitats de producció o a rendiments. Si un mateix titular exerceix diverses activitats de la mateixa categoria en la mateixa instal·lació o en l’emplaçament, s’han de sumar les capacitats respectives.

2.  Es consideren també incloses en l’àmbit d’aquesta Llei totes les instal·lacions de processos secundaris compresos en aquests annexos.

3.  Cada annex està estructurat en els mateixos dotze grups d’activitats. Aquests grups s’han desenvolupat fins a tres nivells de desagregació, quan aquest grau de detall és necessari identificar clarament l’activitat a tractar. El codi resultant de cada activitat apareix al marge esquerre i es manté en tots els annexos; com a conseqüència, hi ha salts de numeració en absència d’activitats.

Els annexos s’acompanyen d’unes taules de doble entrada "codi d’activitat-annexos" que en faciliten la utilització.

1. Annex I

Activitats sotmeses al règim d’autorització ambiental

No estan incloses en l’àmbit d’aquest annex les instal·lacions o les parts de les instal·lacions utilitzades per a la investigació, el desenvolupament i l’experimentació de nous productes i processos.

Codi Activitats 1. Energia

1.1 Instal·lacions de combustió, amb una potència tèrmica de combustió superior a 50 MW.

1.2 Refineries de petroli i de gas.

1.3 Coqueries.

1.4 Instal·lacions de gasificació i liqüefacció del carbó.

1.5 Instal·lacions de cogeneració de potència tèrmica superior a 50 MW.

 

3. Producció i transformació de metalls

3.1 Instal·lacions de calcinació o sinterització de minerals metàl·lics, inclòs el mineral sulfurós.

3.2 Instal·lacions per a la producció de fosa o d’acers bruts (fusió primària o secundària), incloses les corresponents instal·lacions de fosa contínua d’una capacitat de més de 2,5 t/h.

3.3 Instal·lacions per a la transformació de metalls ferrosos:

3.3.a Laminatge en calent, amb una capacitat superior a 20 t/h d’acer en brut.

3.3.b Forja amb martells amb energia d’impacte superior a 50 kJ per martell i quan la potència tèrmica utilitzada sigui superior a 20 MW.

3.3.c Aplicació de capes de protecció de metall fos, amb una capacitat de tractament de més de 2 t/h d’acer brut o d’altre metall base.

3.4 Foneries de metalls ferrosos, amb una capacitat de producció de més de 20 t/d.

3.9 Instal·lacions:

3.9.a Per a la producció de metalls en brut no ferrosos a partir de minerals, de concentrats o de matèries primeres secundàries mitjançant procediments metal·lúrgics, químics o electrolítics.

3.9.b Per a la fusió de metalls no ferrosos, inclòs l’aliatge, inclosos els productes de recuperació (refinatge, emmotllament en fosa), amb una capacitat de fusió de més de 4 t/d per al plom i el cadmi o 20 t/d per a tota la resta de metalls.

3.21 Instal·lacions per al tractament de superfície de metalls i materials plàstics per procediment electrolític o químic, quan el volum de les cubetes destinades al tractament utilitzat sigui superior a 30 m3.

 

4. Indústries minerals i de la construcció

4.1 Instal·lacions de:

4.1.a Fabricació de ciment o clínquer en forns rotatoris, quan la suma de les capacitats de producció de ciment o clínquer sigui superior a 200 t/d.

4.1.b Fabricació de ciment en forns d’altre tipus, quan la suma de les capacitats dels forns sigui superior a 50 t/d.

4.1.c Fabricació de calç o guix en forns, quan la suma de les capacitats dels forns sigui superior a 50 t/d.

4.4 Instal·lacions per a l’obtenció d’amiant i per a la fabricació de productes a base d’amiant.

4.5 Instal·lacions de fabricació de vidre, inclosa la fibra de vidre, amb una capacitat de fusió superior a 20 t/d.

4.6 Instal·lacions per a la fosa de materials minerals, inclosa la fabricació de fibres minerals, amb una capacitat de fosa superior a 20 t/d.

4.7 Instal·lacions per a la fabricació de productes ceràmics mitjançant enfornada, en particular de teules, totxos refractaris, rajoles, gres ceràmic o porcellanes, amb una capacitat de producció superior a 75 t/d, o una capacitat d’enfornar de més de 4 m3 i de més de 300 kg/m3 de densitat de càrrega per forn.

4.8 Aglomerats de minerals.

4.9 Torrada, calcinació, aglomeració i sinterització de minerals.

4.10 Fabricació de perlita expandida.

4.11 Calcinació de la dolomita.

4.12 Plantes d’aglomerats asfàltics superiors a 250 t/d.

 

5. Indústria química

La fabricació, a efectes de les categories d’activitats d’aquesta Llei, designa la fabricació a escala industrial, mitjançant transformació química, dels productes o els grups de productes esmentats a continuació:

5.1 Instal·lacions químiques per a la fabricació de productes químics orgànics de base, en particular:

5.1.a Hidrocarburs simples (lineals o cíclics, saturats o insaturats, alifàtics o aromàtics).

5.1.b Hidrocarburs oxigenats, com ara anhídrids, alcohols, aldehids, cetones, àcids orgànics, èsters, acetats, èters, peròxids, resines i epòxids.

5.1.c Hidrocarburs sulfurats.

5.1.d Hidrocarburs nitrogenats, en particular; amines, amides, compostos nitrosos, nítrics o nitrats, nitrits, nitrils, cianats i isocianats.

5.1.e Hidrocarburs fosforats.

5.1.f Hidrocarburs halogenats.

5.1.g Compostos organometàl·lics.

5.1.h Matèries plàstiques de base (polímers, fibres sintètiques, fibres a base de cel·lulosa).

5.1.i Cautxús sintètics.

5.1.j Colorants i pigments.

5.1.k Tensioactius i agents de superfície.

5.2 Instal·lacions químiques per a la fabricació de productes químics inorgànics de base com:

5.2.a Gasos i, en particular, l’amoníac, el clor o el clorur d’hidrogen, el fluor o el fluorur d’hidrogen o altres derivats del fluor, els òxids de carboni, els compostos de sofre, els òxids de nitrogen, l’hidrogen, el diòxid de sofre, el diclorur de carbonil.

5.2.b Àcids i, en particular, l’àcid cròmic, l’àcid fluorhídric, l’àcid fosfòric, l’àcid nítric, l’àcid clorhídric, l’àcid sulfúric, l’àcid sulfúric fumant, els àcids sulfurosos, l’àcid cianhídric.

5.2.c Bases i, en particular, l’hidròxid d’amoni, l’hidròxid potàssic, l’hidròxid sòdic.

5.2.d Sals com el clorur d’amoni, el clorat potàssic, el carbonat potàssic (potassa), el carbonat sòdic, els perborats, el nitrat d’argent, les sals de cianur, l’arsènic i les seves sals.

5.2.e No metalls, òxids metàl·lics o altres compostos inorgànics com el carbur de calci, el silici, el carbur de silici, el fòsfor, els pigments inorgànics.

5.3 Instal·lacions químiques per a la fabricació de fertilitzants a base de fòsfor, de nitrogen o de potassi (fertilitzants simples o compostos).

5.4 Instal·lacions químiques per a la fabricació de productes de base fitosanitaris i biocides.

5.5 Instal·lacions químiques que utilitzen un procés químic o biològic per a la fabricació de medicaments de base.

5.7 Instal·lacions químiques per a la fabricació d’explosius.

 

6. Indústria tèxtil, de la pell i cuirs

6.1 Instal·lacions per al tractament previ (operacions de rentatge, blanqueig, mercerització, formació de xantogenats) o per al tint de fibres o productes tèxtils, quan la capacitat de tractament sigui superior a 10 t/d.

6.2 Instal·lacions per a l’adob, quan la capacitat de tractament sigui superior a les 12 t/d de productes acabats.

 

7. Indústria alimentària i del tabac

7.1 Escorxadors amb una capacitat de producció de canals superior a 50 t/d.

7.2 Tractament i transformació de matèria primera per a la fabricació de productes alimentaris a partir de:

7.2.a Matèria primera animal (que no sigui la llet), amb una capacitat d’elaboració de productes acabats superior a 75 t/d.

7.2.b Matèria primera vegetal, amb una capacitat d’elaboració de productes acabats superior a 300 t/d (valor mitjà trimestral).

7.5 Tractament i transformació de la llet, amb una quantitat de llet rebuda superior a 200 t/d (valor mitjà anual).

 

9. Indústria del paper

9.1 Instal·lacions industrials destinades a la fabricació de cel·lulosa i pasta de paper a partir de fusta o d’altres matèries fibroses.

9.2 Instal·lacions industrials destinades a la fabricació de paper i cartró, amb una capacitat de producció de més de 20 t/d.

9.3 Instal·lacions industrials destinades a la fabricació de cel·lofana.

 

10. Gestió de residus

10.1 Instal·lacions per a la gestió de residus especials, com es defineixen a la Llei 6/1993, reguladora dels residus, amb excepció de les instal·lacions d’emmagatzematge temporal de residus especials fins a una capacitat de 30 t., i amb excepció de les instal·lacions de valorització a l’origen de residus especials fins a una capacitat de 10 t/d.

10.4 Instal·lacions per a la incineració dels residus municipals, com es defineixen en la Llei 6/1993, reguladora dels residus, d’una capacitat superior a 3 t/h.

10.5 Instal·lacions per a la disposició del rebuig dels residus no especials i inerts, com es defineixen en l’annex I (operacions D8, D9, D10 i D11) de la Llei 6/1993, reguladora dels residus, d’una capacitat superior a 50 t/d.

10.6 Abocadors de residus no especials que rebin més de 10 t/d o que tinguin una capacitat total superior a 25.000 t.

 

11. Activitats agroindustrials i ramaderes

11.1 Instal·lacions ramaderes destinades a la cria intensiva que disposin de més de:

11.1.a 40.000 places per a l’aviram.

11.1.b 2.000 places per a porcs d’engreix (de més de 30 kg).

11.1.c 750 places per a truges.

11.1.d 750 places de vacum d’engreix (vedells).

11.1.e 500 places de vacum de llet.

11.1.i Places per a més d’una de les espècies animals i/o aptituds especificades en qualsevol dels annexos d’aquesta Llei, la suma de les quals sigui superior a 500 unitats ramaderes procedimentals (URP), definides a partir de les equivalències de procediment entre instal·lacions previstes en la Directiva 96/61/CE, i prenent-ne com a base de referència, el vacum de llet (1 URP = 1 plaça de vacum de llet).

11.3 Instal·lacions per a l’eliminació o l’aprofitament de canals o restes d’animals, amb una capacitat de tractament superior a 10 t/d.

 

12. Altres activitats

12.1 Activitats i instal·lacions afectades per la normativa sobre prevenció d’accidents majors.

12.2 Instal·lacions per al tractament de superfície de materials, objectes o productes amb utilització de dissolvents orgànics, en particular per aprestar-los, estampar-los, revestir-los i desgreixar-los, impermeabilitzar-los, encolar-los, lacar-los, pigmentar-los, netejar-los o impregnar-los, amb una capacitat de consum superior a 150 kg de dissolvent per hora o superior a 200 t/any.

12.8 Instal·lacions per a la fabricació de carboni (carbó sintetitzat) o electrografit per combustió o grafitació.

2. Annex II.1

Activitats sotmeses al règim de llicència ambiental i que requereixen informe preceptiu emès per l’òrgan ambiental competent de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

Codi Activitats 1. Energia

1.1 Instal·lacions de combustió, amb una potència tèrmica instal·lada fins a 50 MW.

1.5 Instal·lacions de cogeneració de potència tèrmica fins a 50 MW i superior a 15 MW.

1.6 Generadors de vapor de capacitat superior a 20 tones de vapor per hora.

1.7 Generadors de calor de potència calorífica superior a 15.000 tèrmies/hora.

1.8 Fabricació d’aglomerats i briquetes de carbó, i altres combustibles.

1.9 Instal·lacions de condicionament i tractament del carbó (picolament, mòlta i garbellament).

1.10 Carbonització de la fusta (carbó vegetal), quan es tracti d’una activitat fixa extensiva.

1.11 Parcs eòlics.

 

2. Mineria

2.1 Extracció de recursos minerals, com per exemple roques, pedres, graves, carbó, argiles i sorres.

2.2 Instal·lacions de tractament de pedres, graves, carbó, sorres, còdols i altres productes minerals (picolament, esmicolament, trituració, polvorització, mòlta, tamisatge, garbellament, mescla, rentatge, ensacament i assecatge), quan la capacitat és superior a 250.000 t/any o quan el límit de la propietat de la instal·lació es trobi a menys de 200 metres de qualsevol habitatge.

2.3 Instal·lacions de manutenció i transport en les explotacions mineres.

 

3. Producció i transformació de metalls

3.2 Instal·lacions per a la producció de fosa o d’acers bruts (fusió primària o secundària), incloses les corresponents instal·lacions de fosa contínua d’una capacitat fins a 2,5 t/h.

3.3 Instal·lacions per a la transformació de metalls ferrosos:

3.3.a Laminatge en calent, amb una capacitat fins a 20 t/h d’acer brut.

3.3.b Forja amb martells amb energia d’impacte fins a 50 kJ o quan la font tèrmica utilitzada sigui fins a 20 MW.

3.3.c Aplicació de capes de protecció de metall fos, amb una capacitat de tractament fins a 2 t/h de metall base i superior a 10 t/any.

3.4 Foneries de metalls ferrosos, amb una capacitat de producció fins a 20 t/d i superior a 2 t/d.

3.6 Tractament d’escòria siderúrgica i de fosa.

3.8 Preparació, emmagatzematge a la intempèrie, càrrega, descàrrega, manutenció i transport de minerals, dins les plantes metal·lúrgiques.

3.9 Instal·lacions per a la fusió de metalls no ferrosos, inclòs l’aliatge, inclosos els productes de recuperació (refinatge, emmotllament en fosa), amb una capacitat de fusió fins a 4 t/d per al plom i el cadmi, i amb una capacitat fins a 20 t/d per a altres metalls.

3.11 Electròlisi de zenc.

3.12 Instal·lacions per a l’aïllament o el recobriment de fils, superfícies i conductors de coure o similars mitjançant resines o processos d’esmaltatge.

3.13 Aliatges de metall amb injecció de fòsfor.

3.19 Decapatge de peces metàl·liques mitjançant processos tèrmics.

3.21 Instal·lacions de tractament de superfície de metalls i matèries plàstiques per procediment electrolític o químic, quan el volum de les cubetes emprades destinades al tractament sigui fins a 30 m3.

3.28 Fabricació d’armes i municions.

3.29 Fabricació d’electrodomèstics.

3.31 Instal·lacions de fabricació d’acumuladors elèctrics, piles i bateries.

3.33 Fabricació d’automòbils, motocicletes, autocars i similars.

3.34 Fabricació de material ferroviari mòbil.

 

4. Indústries minerals i de la construcció

4.1 Instal·lacions de:

4.1.a Fabricació de ciment o clínquer en forns rotatoris quan la suma de les capacitats dels forns sigui fins a 200 t/d.

4.1.b Fabricació de ciment en forns d’altres tipus, quan la suma de les capacitats dels forns sigui fins a 50 t/d.

4.1.c Fabricació de calç o guix en forns, quan la capacitat dels forns sigui fins a 50 t/d.

4.3 Fabricació de productes de fibrociment, llevat dels que continguin amiant.

4.5 Instal·lacions de fabricació de vidre, inclosa la fibra de vidre, amb una capacitat de fusió fins a 20 t/d i exclosa la fabricació de vidre quan la capacitat de fusió sigui fins a 1 t/d.

4.6 Instal·lacions per a la fosa de materials minerals, inclosa la fabricació de fibres minerals, amb una capacitat de fosa fins a 20 t/d i superior a 1 t/d.

4.7 Fabricació de productes ceràmics per a construcció, refractaris, porcellana, gres, argila plàstica i similars en forns de capacitat fins a 75 t/d i superior a 10 t/d, i no inclosos a l’annex I.

4.12 Plantes d’aglomerat asfàltic de capacitat fins a 250 t/d.

4.13 Plantes de preparació i ensacament de ciments especials.

4.14 Instal·lacions d’emmagatzematge de productes pulverulents o granulats, amb una capacitat superior a 1.000 tones.

4.17 Fabricació de materials abrasius a base d’alúmina, carbur de silici i altres productes similars.

 

5. Indústria química

5.6 Preparació d’especialitats farmacèutiques o veterinàries.

5.8 Producció de mescles bituminoses a base d’asfalt, betum, quitrans i brees.

5.9 Producció de guarniments de fricció que utilitzen resines fenoplàstiques o aminoplàstiques, llevat dels que continguin amiant.

5.10 Producció de coles i gelatines.

5.11 Fabricació de pintures, tintes, laques, vernissos i revestiments similars.

5.12 Fabricació de:

5.12.a Sabons, detergents i altres productes de neteja i abrillantament.

5.12.b Perfums i productes de bellesa i higiene.

5.13 Fabricació de material fotogràfic verge i preparats químics per a la fotografia.

5.14 Oxidació d’olis vegetals.

5.15 Sulfitació i sulfatació d’olis.

5.17 Fabricació de productes de matèries plàstiques.

5.19 Fabricació d’altres productes químics.

 

6. Indústria tèxtil, de la pell i cuirs

6.1 Instal·lacions per al tractament previ (operacions de rentatge, blanqueig, mercerització, formació de xantogenats) o per al tint de fibres o productes tèxtils, quan la capacitat de tractament sigui fins a 10 t/d i superior a 4 t/d.

6.2 Instal·lacions, amb capacitat de producte acabat fins a 12 t/d.

6.3 Fabricació de feltres, buates i làmines tèxtils no teixides.

 

7. Indústria alimentària i del tabac

7.1 Escorxadors que tinguin una capacitat de producció de canals fins a 50 t/d i superior a 2 t/d.

7.2 Tractament i transformació de matèria primera per a la fabricació de productes alimentaris a partir de:

7.2.a Matèria primera animal (que no sigui la llet) d’una capacitat d’elaboració de productes acabats fins a 75 t/d i superior a 5 t/d.

7.2.b Matèria primera vegetal d’una capacitat de producció de productes acabats fins a 300 t/d i superior a 5 t/d (mitjana trimestral).

7.4 Tractament, transformació i fabricació de productes d’alimentació animal d’una producció superior a 2.000 t/dia.

7.6 Producció de midó.

7.7 Almàsseres d’una producció d’oli anual superior a 2.000 t/any.

7.8 Instal·lació d’emmagatzematge de gra i de farina, quan la capacitat sigui superior a 10.000 t.

7.11 Tractament, manipulació i processament de productes del tabac.

 

8. Indústria de la fusta, del suro i de mobles

8.1 Combustió de la pols de suro.

8.2 Impregnació o tractament de la fusta amb oli de creosota o quitrà.

 

10. Gestió de residus

10.2 Instal·lacions per a l’emmagatzematge de residus especials, fins a una capacitat de 30 t.

10.3 Instal·lacions de valorització a l’origen de residus especials, fins a una capacitat de 10 t/d.

10.4 Instal·lacions per a la incineració dels residus municipals, tal com es defineixen en la Llei 6/1993, reguladora dels residus, d’una capacitat fins a 3 t/h.

10.5 Instal·lacions per a la disposició del rebuig dels residus no especials i inerts, tal com es defineixen en l’annex I de la Llei 6/1993, reguladora dels residus, en les operacions D8, D9, D10 i D11, fins a una capacitat de 50 t/d, i en la resta d’operacions sense límits de capacitat.

10.6 Abocadors de residus no especials que rebin fins a 10 t/d i que tinguin una capacitat total fins a 25.000 t.

10.7 Instal·lacions per a la valorització de residus no especials, tal com es defineixen en l’annex II de la Llei 6/1993, reguladora dels residus.

10.8 Instal·lacions per a la valorització de residus inerts, tal com es defineixen en l’annex II de la Llei 6/1993, reguladora dels residus, d’una capacitat superior a 20 t/d.

10.9 Instal·lacions per a l’emmagatzematge de residus no especials i inerts, tal com es defineixen en la Llei 6/1993, reguladora dels residus, amb una capacitat superior a 20 t.

 

11 Activitats agroindustrials i ramaderes

11.1 Instal·lacions destinades a la cria intensiva que disposin de:

11.1.a Places d’aviram fins a 40.000 i per sobre de 2.000.

11.1.b Places de porc d’engreix fins a 2.000 i per sobre de 200.

11.1.c Places de truges fins a 750 i per sobre de 50.

11.1.d Places de vacum d’engreix fins a 750 i per sobre de 50.

11.1.e Places de vacum de llet fins a 500 i per sobre de 50.

11.1.f Places d’oví i de cabrum superior a 500.

11.1.g Places per d’equí per sobre de 50.

11.1.h Places per a qualsevol altra espècie animal, no especificades en qualsevol dels annexos d’aquesta Llei, equivalents a 50 o més unitats ramaderes (UR), prenent-ne com a base de referència el vacum de llet (1 UR = 1 plaça de vacum de llet).

11.1.j Places de bestiar porcí i/o boví, de diferents aptituds especificades en qualsevol dels annexos d’aquesta Llei, la suma de les quals sigui superior a 33 i fins a 500 unitats ramaderes procedimentals (URP), definides a partir de les equivalències de procediment entre instal·lacions previstes en la Directiva 96/61/CE, i prenent-ne com a base de referència el vacum de llet (URP = 1 plaça de vacum de llet).

11.1.k Places d’aviram i d’altres espècies animals especificades en qualsevol dels annexos d’aquesta Llei, la suma de les quals sigui superior a 25 i fins a 500 unitats ramaderes procedimentals (URP), definides a partir de les equivalències de procediment entre instal·lacions previstes en la Directiva 96/61/CE, i prenent-ne com a base de referència el vacum de llet (1URP = 1 plaça de vacum de llet).

11.2 Instal·lacions d’aqüicultura:

11.2.a Intensiva, amb una capacitat de producció superior a 5 t/d.

11.3 Instal·lacions per a l’eliminació o l’aprofitament de canals o restes d’animals, amb una capacitat de tractament fins a 10 t/d i per sobre d’1 t/d.

 

12. Altres activitats

12.2 Instal·lacions per al tractament de superfície de materials, objectes o productes amb utilització de dissolvents orgànics, en particular per aprestar-los, estampar-los, revestir-los i desgreixar-los, impermeabilitzar-los, encolar-los, lacar-los, pigmentar-los, netejar-los o impregnar-los, amb una capacitat de consum fins a 150 kg/h de dissolvent i superior a 20 t/any i fins a 200 t/any.

12.3 Aplicació de vernissos no grassos, pintures, laques i tints d’impressió sobre qualsevol suport i la cuita i l’assecatge corresponents, quan la quantitat emmagatzemada d’aquestes substàncies en els tallers és superior a 1.000 kg.

12.4 Instal·lacions d’assecatge amb llit fluid, forn rotatori i d’altres, quan la potència de la instal·lació sigui superior a 1.000 tèrmies per hora.

12.6 Instal·lacions de rentatge amb dissolvents clorats que utilitzen més d’1 t/any d’aquests dissolvents.

12.7 Instal·lacions de rentatge interior de cisternes de vehicles de transport.

12.9 Fabricació de gel.

12.12 Emmagatzematge o manipulació de minerals, combustibles sòlids i altres materials pulverulents.

12.14 Envasament en forma d’aerosols de productes fitosanitaris i biocides que utilitzin com a propel·lent gasos liquats del petroli.

12.21 Laboratoris d’anàlisi amb una superfície superior a 75 m2 (excloent-ne despatxos, magatzems i altres àrees auxiliars).

12.24 Forns crematoris (restes humanes).

12.30 Bugaderia industrial.

3. Annex II.2

Activitats sotmeses al règim de llicència ambiental

Codi Activitats 1. Energia

1.5 Instal·lacions de cogeneració de potència tèrmica fins a 15 MW i superior a 8 MW.

1.6 Generadors de vapor de capacitat superior a 4 tones de vapor per hora i fins a 20 tones de vapor per hora.

1.7 Generadors de calor de potència calorífica superior a 3.000 tèrmies per hora i fins a 15.000 tèrmies per hora.

1.12 Altres tipus de fabricació d’energia elèctrica que els indicats en els annexos precedents, amb una potència superior a 200 kW.

 

2. Mineria

2.2 Instal·lacions de tractament de pedres, graves, carbó, sorres, còdols i altres productes minerals (picolament, esmicolament, trituració, polvorització, mòlta, tamisatge, garbellament, mescla, rentatge, ensacament i assecatge), quan la capacitat és fins a 250.000 t/any.

 

3. Producció i transformació de metalls

3.3.c Aplicació de capes de protecció de metall fos, quan la capacitat de tractament sigui fins a 10 t/any de metall base.

3.5 Fabricació de tubs i perfils.

3.7 Indústria de la transformació de metalls ferrosos.

3.10 Producció i primera transformació de metalls preciosos.

3.14 Fabricació de productes metàl·lics, llevat de la maquinària i els equips, amb una capacitat superior a 50 t/d.

3.15 Fabricació de caldereria (cisternes, recipients, radiadors i calderes d’aigua calenta).

3.16 Fabricació de generadors de vapor.

3.17 Forja, estampació, embotició de metalls, sinterització.

3.22 Taller de serralleria

3.25 Fabricació d’articles de ganiveteria i coberts, eines i ferreteria.

3.26 Fabricació de productes metàl·lics diversos, llevat de mobles.

3.27 Fabricació de maquinària i equips mecànics.

3.30 Fabricació de materials i equips elèctrics, electrònics i òptics.

3.32 Fabricació de vehicles i materials de transport (no inclosa la reparació).

3.35 Fabricació d’articles de joieria, orfebreria, argenteria, bijuteria i similars, amb una superfície superior a 200 m2.

 

4. Indústries minerals i de la construcció

4.2 Fabricació d’elements de formigó, guix i ciment.

4.7 Fabricació de productes ceràmics: refractaris, porcellana, gres, argila plàstica i similars, en forns de capacitat fins a 10 t/d i per sobre d’1 t/d. i no inclosos a l’annex I.

4.15 Indústries de la pedra.

 

6. Indústria tèxtil, de la pell i cuirs

6.1 Instal·lacions per al tractament previ (operacions de rentatge, blanqueig, mercerització, formació de xantogenats) o per al tint de fibres o productes tèxtils, quan la capacitat de tractament sigui fins a 4 t/d.

6.4 Filatura de fibres.

6.5 Fabricació de teixits.

6.6 Acabats de la pell.

6.7 Obtenció de fibres vegetals per procediments físics.

 

7. Indústria alimentària i del tabac

7.3 Elaboració de productes per a l’alimentació humana, amb una capacitat superior a 5 t/d.

7.4 Tractament, transformació i fabricació de productes per a alimentació animal, a partir d’una producció superior a 100 t/d i inferior a 2.000 t/dia.

7.5 Tractament i transformació de la llet, amb una quantitat de llet rebuda fins a 200 t/d i per sobre de 10 t/d (valor mitjà anual).

7.7 Almàsseres d’una producció d’oli anual fins a 2.000 t/any.

7.8 Instal·lacions d’emmagatzematge de gra i de farina, amb una capacitat fins a 10.000 t i per sobre de 1.000 t.

 

8. Indústria de la fusta, del suro i de mobles

8.3 Fabricació de mobles, amb una producció superior a 5 t/d.

8.4 Fabricació de fulloles, taulons contraplacats i enllistonats amb partícules aglomerades o amb fibres, i fabricació d’altres taulons i plafons, amb una producció superior a 5 t/d.

 

9. Indústria del paper

9.2 Fabricació de paper i cartó, amb una capacitat de producció superior a 5 t/d i fins a 20 t/d.

 

10. Gestió de residus

10.8 Instal·lacions per a la valorització de residus inerts, tal com es defineixen en l’annex II de la Llei 6/1993, reguladora dels residus, amb una capacitat fins a 20 t/d.

10.9 Instal·lacions per a l’emmagatzematge de residus no especials i inerts, tal com es defineixen en la Llei 6/1993, reguladora dels residus, amb una capacitat fins a 20 t.

 

11. Activitats agroindustrials i ramaderes

11.2 Instal·lacions d’aqüicultura:

11.2.a Intensiva, amb una capacitat de producció fins a 5 t/dia i superior a 1 t/dia.

11.2.b Extensiva, amb una capacitat de producció superior a 1 t/dia.

11.4 Deshidratació artificial de farratges d’una producció superior a 200 t/d.

 

12. Altres activitats

12.10 Dipòsit i emmagatzematge de productes perillosos (productes químics, productes petrolífers, gasos combustibles i altres productes perillosos), amb una capacitat superior a 50 m3.

12.11 Dipòsit i emmagatzematge de mercaderies, amb una capacitat superior a 1.000 m3 o una superfície superior a 2.000 m2.

12.16 Tallers mecànics, exclosos els de reparació de vehicles automòbils, que disposin d’instal·lacions de pintura i tractaments de superfícies.

12.17 Manteniment i reparació de vehicles amb motor i materials de transport amb una superfície superior a 500 m2 i tots aquells que facin operacions de pintura amb independència de la superfície.

12.18 Venda al detall de carburants per a motors de combustió interna.

12.19 Indústries i magatzems, amb una càrrega de foc superior a 250.000 Mjoules.

12.20 Indústria de manufactura de cautxú i similars.

12.22 Laboratoris industrials de fotografia.

12.23 Hospitals, clíniques i establiments sanitaris en general.

12.28.a Activitats recreatives, excepte les de restauració, d’acord amb el catàleg dels espectacles, les activitats recreatives i els establiments públics sotmesos a la Llei 10/1990, de 15 de juny, sobre policia de l’espectacle, les activitats recreatives i establiments públics.

12.29 Hoteleria i similars amb un nombre d’habitacions superior a 50.

12.32 Fabricació de circuits integrats i circuits impresos.

12.34 Qualsevol altra activitat o instal·lació amb incidència ambiental i que no estigui inclosa en l’annex I o en l’annex III.1

4. Annex III

Relació d’activitats sotmeses al règim de comunicació

Codi Activitats 1. Energia

1.5 Instal·lacions de cogeneració de potència tèrmica fins a 8 MW.

1.6 Generadors de vapor de capacitat fins a 4 tones de vapor per hora.

1.7 Generadors de calor de potència calorífica fins a 3.000 tèrmies per hora.

1.12 Altres tipus de fabricació d’energia elèctrica que les indicades en els annexos precedents, amb una potència fins a 200 KW.

 

3. Producció i transformació de metalls

3.4 Foneries de metalls ferrosos, amb una capacitat de producció fins a 2 t/d.

3.18 Tractament tèrmic de metall

3.20 Afinament de metalls.

3.23 Soldadura en tallers de caldereria, drassanes i similars.

3.24 Instal·lacions per a la producció de pols metàl·lica per picament o mòlta.

3.35 Fabricació d’articles de joieria, orfebreria, argenteria, bijuteria i similars, amb una superfície fins a 200 m2.

 

4. Indústries minerals i de la construcció

4.5 Instal·lacions de fabricació de vidre, exclosa la fibra de vidre, amb una capacitat de fusió fins a 1 t/d.

4.6 Instal·lacions per a la fosa de materials minerals, inclosa la fabricació de fibres minerals, amb una capacitat de fosa fins a 1 t/d.

4.7 Fabricació de productes ceràmics, refractaris, porcellana, gres, argila plàstica i similars, quan la capacitat de la instal·lació és fins a 1 t/d i no estan inclosos en l’annex I.

4.14 Instal·lacions d’emmagatzematge de productes pulverulents o granulats, amb una capacitat fins a 1.000 t.

4.16 Instal·lacions de tall, serradura i poliment per mitjans mecànics de roques i pedres naturals.

4.18 Instal·lacions de sorrejament amb sorra, grava menuda o d’altres abrasius

 

5. Indústria química

5.16 Extracció química sense refinar d’olis vegetals.

5.18 Emmotllament per fusió d’objectes parafínics.

 

6. Indústria tèxtil, de la pell i cuirs

6.8 Amaratge del lli, del cànem i d’altres fibres tèxtils.

6.9 Filatura del capoll del cuc de seda.

6.10 Tallers de confecció, calçat, marroquineria i similars, amb una superfície superior a 500 m2.

 

7. Indústria alimentària i del tabac

7.1 Escorxadors amb una capacitat de producció de canals fins a 2 t/d.

7.2 Tractament i transformació de matèria primera per a la fabricació de productes alimentaris a partir de:

7.2.a Matèria primera animal (que no sigui la llet) d’una capacitat d’elaboració de productes acabats fins a 5 t/d.

7.2.b Matèria primera vegetal d’una capacitat de producció de productes acabats fins a 5 t/d (mitjana trimestral).

7.3 Elaboració de productes per a l’alimentació humana, amb una capacitat fins a 5 t/d.

7.4 Tractament, transformació i fabricació de productes per a l’alimentació animal, amb una producció fins a 100 t/d.

7.5 Tractament i transformació de la llet, amb una quantitat de llet rebuda fins a 10 t/d (valor mitjà anual).

7.8 Instal·lacions d’emmagatzematge de gra i de farina, amb una capacitat fins a 1.000 tones.

7.9 Carnisseries amb obrador.

7.10 Forns de pa.

 

8. Indústria de la fusta, del suro i dels mobles

8.3 Fabricació de mobles, amb una producció fins a 5 t/d.

8.4 Fabricació de fulloles, taulons contraplacats i enllistonats amb partícules aglomerades o amb fibres, i fabricació d’altres taulons i plafons, amb una producció fins a 5 t/d.

8.5 Tractament del suro i producció d’aglomerats de suro i linòleums.

8.6 Instal·lacions de transformació del suro en pannes de suro. Bullidors de suro.

8.7 Serradura i especejament de la fusta i del suro.

8.8 Tractament de suro en brut i fabricació de productes en suro.

8.9 Fusteries, ebenisteries i similars, amb una superfície superior a 500 m2, o de qualsevol superfície si disposen d’instal·lacions de pintura, envernissament o lacatge.

 

9. Indústria del paper

9.2 Fabricació de paper i cartó, amb una capacitat de producció fins a 5 t/d.

 

11. Activitats agroindustrials i ramaderes

11.1 Instal·lacions destinades a la cria intensiva que disposin de:

11.1.a Places d’aviram fins a 2.000 i per sobre de 30.

11.1.b Places de porcs d’engreix fins a 200 i per sobre de 10.

11.1.c Places de truges fins a 50 i per sobre de 5.

11.1.d Places de vacum d’engreix fins a 50 i per sobre de 5.

11.1.e Places de vacum de llet fins a 50 i per sobre de 5.

11.1.f Places d’oví i de cabrum fins a 500 i per sobre de 10.

11.1.g Places d’equí fins a 50 i per sobre de 5.

11.1.h Places de qualsevol altra espècie animal no especificades en qualsevol dels annexos d’aquesta Llei, fins a 50 i per sobre de 5 unitats ramaderes (UR), prenent-ne com a base de referència el vacum de llet (1 UR = 1 plaça de vacum de llet).

11.1.j Places de bestiar porcí i/o boví, de diferents aptituds, especificades en qualsevol dels annexos d’aquesta Llei, la suma de les quals sigui per sobre de 3 i fins a 33 unitats ramaderes procedimentals (URP), definides a partir de les equivalències de procediment entre instal·lacions contemplades en la Directiva 96/61/CE, i prenent-ne com a base de referència, el vacum de llet (1URP = 1 plaça de vacum de llet).

11.1.k Places d’aviram i d’altres espècies animals especificades en qualsevol dels annexos d’aquesta Llei, la suma de les quals sigui superior a 1 i fins a 25 unitats ramaderes procedimentals (URP), definides a partir de les equivalències de procediment entre instal·lacions previstes en la Directiva 96/61/CE, i prenent-ne com a base de referència, el vacum de llet (1URP = 1 plaça de vacum de llet).

11.2 Instal·lacions d’aqüicultura:

11.2.a Intensiva, amb una capacitat de producció fins a 1 t/d.

11.2.b Extensiva, amb una capacitat de producció fins a 1 t/d.

11.3 Instal·lacions per a l’eliminació i l’aprofitament de canals o restes d’animals, amb una capacitat de tractament fins a 1 t/d.

11.5 Assecatge del pòsit del vi.

11.6 Assecatge del llúpol amb sofre.

11.7 Assecatge de gra i altres matèries vegetals per procediments artificials.

11.8 Desmotatge del cotó.

 

12. Altres activitats

12.2 Instal·lacions per al tractament de superfície de materials, objectes o productes amb utilització de dissolvents orgànics, en particular per aprestar-los, estampar-los, revestir-los i desgreixar-los, impermeabilitzar-los, encolar-los, lacar-los, netejar-los o impregnar-los, amb una capacitat de consum fins a 150 kg/h de dissolvent i fins a 20 t/any.

12.3 Aplicació de vernissos no grassos, pintures, laques i tints d’impressió sobre qualsevol suport i la cuita i l’assecatge corresponents, quan la quantitat emmagatzemada d’aquestes substàncies en els tallers fins a 1.000 kg.

12.4 Instal·lacions d’assecatge amb llit fluid, forn rotatori i d’altres, quan la potència de la instal·lació sigui fins a 1.000 tèrmies per hora.

12.5 Argentament de miralls.

12.6 Instal·lacions de rentatge amb dissolvents clorats que utilitzen fins a 1 t/any d’aquests dissolvents.

12.10 Dipòsit i emmagatzematge de productes perillosos (productes químics, productes petrolífers, gasos combustibles i altres productes perillosos), amb una capacitat fins a 50 m3, a excepció de les instal·lacions expressament excloses de tramitació en la reglamentació de seguretat industrial aplicable.

12.15 Envasament d’aerosols, no inclosos en l’apartat 12.15 (fitosanitaris) de l’annex II.1.

12.16.b Tallers mecànics, exclosos els de reparació de vehicles automòbils, llevat dels que disposen d’instal·lacions de pintura i tractaments de superfícies.

12.17.b Manteniment i reparació de vehicles de motor i material de transport, amb una superfície inferior a 500 m2 i llevat dels que fan operacions de pintura.

12.19 Indústries i magatzems amb una càrrega de foc fins a 250.000 Mjoules.

12.21 Laboratoris d’anàlisi, amb una superfície fins a 75 m2 (excloent-ne despatxos, magatzems i altres àrees auxiliars).

12.25 Clínica veterinària.

12.26 Centres i establiments que alberguen, comercialitzen, tracten i reprodueixen animals que no estan compresos en els anteriors annexos i que ultrapassen l’equivalent a 500 kg de pes viu.

12.27 Centres de cria i subministrament, i centres usuaris d’animals d’experimentació.

12.28.b Activitats recreatives de restauració, d’acord amb el catàleg dels espectacles, les activitats recreatives i els establiments públics sotmesos a la Llei 10/1990, de 15 de juny, sobre policia de l’espectacle, les activitats recreatives i els establiments públics.

12.29 Hoteleria i similars, amb un nombre d’habitacions fins a 50.

12.31 Instal·lacions de neteja en sec en establiment comercial.

12.33 Fabricació de fibra òptica.

NOMENCLÀTOR

en format word: taules dels annexos I, II i III
 

Annex IV.A

Relació d’activitats sotmeses a informe preceptiu per part del Departament de Governació pel que fa a prevenció d’incendis (article 53.1 del Reglament)

I. Activitats incloses als annexos I i II.1

Annex I

1. Energia

1.1; 1.2; 1.5

5. Indústria química

5.1; 5.2; 5.4; 5.5; 5.7

6. Indústria tèxtil, de la pell i cuirs

6.1; 6.2

7. Indústria alimentària i del tabac

7.2

9. Indústria del paper

9.1; 9.2; 9.3

12. Altres activitats

12.1; 12.2

Annex II.1

1. Energia

1.1; 1.5; 1.6; 1.7

3. Producció i transformació de metalls

3.33

5. Indústria química

5.6; 5.10; 5.11; 5.12; 5.15; 5.17; 5.19

6. Indústria tèxtil, de la pell i cuirs

6.1; 6.2; 6.3

7. Indústria alimentària i del tabac

7.2; 7.4; 7.6; 7.7; 7.8; 7.11

8. Indústria de la fusta, del suro i dels mobles

8.1; 8.2

10. Gestió de residus

10.3

12. Altres activitats

12.2; 12.3; 12.14; 12.12

II. Activitats incloses als annexos II.2 i III

Annex II.2

1. Energia

1.5; 1.6; 1.7

3. Producció i transformació de metalls

3.30; 3.32

6. Indústria tèxtil, de la pell i els cuirs

6.1; 6.4; 6.5; 6.6

7. Indústria alimentària i del tabac

7.3; 7.4; 7.7; 7.8

8. Indústria de la fusta, del suro i dels mobles

8.3; 8.4

9. Indústria del paper

9.2

11. Activitats agroindustrials i ramaderes

11.4

12. Altres activitats

12.10; 12.11; 12.16.a; 12.17; 12.18 ( a partir de 20.000 l de capacitat); 12.19; 12.20; 12.28.a; 12.29; 12.32

Annex III

5. Indústria química

5.16; 5.18

6. Indústria tèxtil de la pell i els cuirs

6.10

8. Indústria de la fusta del suro i dels mobles

8.3; 8.4; 8.7; 8.9

9. Indústria del paper

9.2

11. Activitats agroindustrials i ramaderes

11.7; 11.8

12. Altres activitats

12.2; 12.3; 12.10; 12.13; 12.15; 12.17.b; 12.28.b 12.29; 12.31

Nota: 1. El camp d’aplicació de les següents activitats:  annex II.1 (3.33; 5.6; 7.11; 10.3; 12.2; 12.14), annex II.2 (3.30; 3.32; 6.4; 6.5; 6.6; 8.3; 8.4; 12.19; 12.20;12.23; 12.28.a; 12.29; 12.32) i annex III (5.16; 5.18; 8.3; 8.4; 8.7; 8.9; 11.7; 11.8; 12.2; 12.3; 12.13; 12.28.b; 12.29; 12.31) es limita a les empreses amb superfície superior a 500 m2”

Nota: 2. Amb independència de l’annex en què estiguin incloses, l’òrgan ambiental competent pot sol·licitar un informe del Departament de Governació sobre d’altres activitats sempre que per les seves característiques o emplaçament es consideri necessari.

ANNEX IV.B

Documentació de seguretat que ha d’acompanyar la sol·licitud d’autorització ambiental o de llicència ambiental en matèria de prevenció d’incendis (article 53.2 del Reglament).
 
 

1. Informació general

1.1 Informació gràfica (normalment en plànol a escala entre 1:50 a 1:200).

  Situació relativa del local.

  Superfície total edificada (m2).

  Accessibilitat.

  Sectors d’incendi considerats i superfície de cadascun (m2).

1.2 Informació descriptiva sobre:

  Càrrega de foc ponderada de cada sector d’incendi (MJ/  m2).

  Abastament d’aigua contra incendis (nombre d’hidrants   i la seva alimentació).

  Instal·lació d’enllumenat d’emergència.

  Distància a: llera de riu, terreny forestal i empresa afec  tada pel Reial decret 886/1988.

 

2. Informació específica

2.1 Per a activitats reglamentades:

Compliment de la NBE-CPI-96:

  Compartimentació en sectors d’incendi.

  Càlcul de l’ocupació.

  Elements de l’evacuació: nombre i disposició de sortides;   dimensionat; hipòtesi de bloqueig; alçades d’evacuació.

  Estabilitat estructural: requeriments reglamentaris i jus-

  tificació que la solució adoptada els compleix.

  Instal·lacions i serveis generals de l’edifici.

  Locals i zones de risc especial.

  Instal·lacions de protecció contra incendis.

2.2 Per a activitats d’indústria i magatzem:

2.2.1 Protecció passiva contra incendis.

  Condicions de sectorització respecte als veïns. Resistència al foc requerida als sectors d’incendi limítrofs. Justificació que el projecte compleix aquests requeriments.

  Condicions d’evacuació del local: ocupació prevista i mit-

  jans d’evacuació; justificació que el recorregut màxim   d’evacuació per l’interior del local està per sota del mà-

  xim admissible.

  Compartimentació interior de l’establiment. Sectors d’in-

  cendis considerats i criteris seguits en la seva configura-

  ció. Confinació dels locals amb risc especial. Càlcul de les   respectives càrregues de foc ponderades. Resistències al   foc assignades.

2.2.2 Protecció activa contra incendis.

Instal·lacions contra incendis disponibles:

  Extintors portàtils. Nombre i tipus.

  Extintors mòbils (de carro). Nombre i tipus.

  Boques d’incendi equipades.

  Hidrants exteriors per a bombers.

  Instal·lacions d’extinció automàtica.

  Instal·lació de polsadors d’avís d’incendis.

  Instal·lació de detecció automàtica d’incendis.

  Instal·lació d’alarma d’incendis.

 

3. Organització de l’emergència

Tant les activitats reglamentades com les no reglamentades han de preveure la confecció d’un pla d’autoprotecció amb el contingut següent:

  Equips de 1a intervenció.

  Equips de 2a intervenció (bombers d’empresa).

  Pla d’evacuació. Simulacres.

 

4. Certificats de comportament al foc

Les dades que ho requereixin s’han de justificar mitjançant certificats de comportament al foc.


Otras normas relacionadas con el ruido | Página principal de ruidos.org